Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Hubneme s bylinkami

Hubneme s bylinkami

bbbylinky 1

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO už fakt dál nepů­jde a „musím zhub­nout“?

Já mno­ho­krát! Hlavně po naro­ze­ní dvou malých dcer, kdy ta kila ke mně tak nějak při­rost­la a drží se mě chtě nechtě zuby neh­ty.

Hubnutí je věda, a ne vždyc­ky je to pro­ces jed­no­du­chý, neboť ne kaž­dé­mu vydr­ží pev­ná vůle a odhod­lá­ní. Ano, všich­ni máme ten­den­ci uchy­lo­vat se ke vše­mu, co by nám ale­spoň tro­šič­ku pomoh­lo, a pokud mož­no ces­tou bez náma­hy, bez pohy­bu, a s co nejmen­ším odří­ká­ním si vše­ho, co tolik milu­je­me: „slad­ké a čoko­lá­du“.

Bohužel to takhle nefun­gu­je! A ani já vám tu nedám žád­ný seznam „zázrač­ných hub­nou­cích“ byli­nek, z kte­rých když si uva­ří­te odvar a vypi­je­te, tak zhub­ne­te jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku. Takové „kou­zel­né“ bylin­ky oprav­du nee­xis­tu­jí!

Je tu ale něko­lik málo z nich, jež urych­lu­jí pro­ces trá­ve­ní, pod­po­ru­jí meta­bo­lis­mus, a tím i spa­lo­vá­ní tuků, a odvá­dí zadr­žo­va­nou vodu z orga­nis­mu.

Vybrala jsem pro vás čty­ři vel­mi snad­no dostup­né bylin­ky, a to: kon­try­hel, kopři­va, máta a sme­tan­ka.

kontryhelll

Kontryhel

Kontryhel nikdy nechy­bí v čajo­vých smě­sích urče­ných k hub­nu­tí, neboť pří­z­ni­vě půso­bí na zaží­va­cí ústro­jí a pomá­há orga­nis­mu s odvod­ně­ním. Moc lidí si to totiž neu­vě­do­mu­je, ale za vět­ši­nu pře­by­teč­ných kil může prá­vě zadr­žo­vá­ní vody v orga­nis­mu.

Této nad­by­teč­né vody se zaba­ví­te při­pra­ve­ním čaje ze suše­né natě a kvě­tů kon­try­he­le. Doporučuje se pít maxi­mál­ně dva­krát den­ně, a ne nikdy dlou­ho­do­bě! Většinou se pije tři týd­ny, poté se dá od pití kon­try­he­le stej­ně dlou­há pauza, po jejímž uply­nu­tí lze celý pro­ces zno­vu zopa­ko­vat.

kopřivaa

Kopřiva

Kopřiva ros­te sko­ro všu­de, a pro­to není divu, že je nej­vhod­něj­ší a nej­do­stup­něj­ší bylin­kou pro hub­nu­tí. Dobře pod­po­ru­je trá­ve­ní, čin­nost střev, má pří­z­ni­vě močo­pud­né účin­ky.

Stejně jako u kon­try­he­le, tak i u kopři­vy se popí­jí čaj, ale pro změ­nu ze suše­ných lis­tů. Po dobu tří až čtyř týd­nů se popí­jí dva šál­ky čaje maxi­mál­ně dva­krát den­ně, poté nechá­me tři až čty­ři týd­ny pau­zu, po kte­ré lze kúru opět zopa­ko­vat.

mátta

Máta

Mátu lze vyu­žít při spa­lo­vá­ní tuků a hub­nu­tí, vel­mi rych­le ule­vu­je při žalu­deč­ních kře­čí a nadýmá­ní, povzbu­zu­je trá­ve­ní.

Navíc její krás­ně „men­to­lo­vé“ aro­ma sni­žu­je chuť na slad­ké, což je vel­ké pozi­ti­vum při samot­ném pro­ce­su hub­nu­tí, kdy ta chuť na slad­ké bývá vždyc­ky nej­vět­ší.

smetankaa

Pampeliška ali­as sme­tan­ka lékař­ská

Smetanka je pro někte­ré jen pro­tiv­ný ple­vel ničí­cí okras­né tráv­ní­ky, pro jiné nao­pak milo­va­ná pro své žlu­té kvě­ty, z kte­rých si děti ple­tou do vla­sů věneč­ky, ale hlav­ně je to bylin­ka na pro­čiš­tě­ní orga­nis­mu.

Největší množ­ství pří­z­ni­vých látek obsa­hu­je v koře­nu, jež pomá­há při hub­nu­tí, deto­xi­ka­ci orga­nis­mu, a vel­mi pří­z­ni­vě půso­bí na ját­ra a sli­niv­ku břiš­ní.

Kořen se nej­čas­tě­ji sbí­rá na jaře a na pod­zim. Nasbíraný kořen peč­li­vě očis­tí­me a nakrá­jí­me na drob­né kous­ky, kte­ré ať čer­stvé nebo suše­né uží­vá­me v nále­vu.

Abyste ale nepři­šli zkrát­ka, máme tu pro vás recept, jehož hlav­ní sou­čás­tí je křen, kte­rý napros­to doko­na­le sti­mu­lu­je meta­bo­lis­mus tj. spa­lu­je tuky, sni­žu­je úna­vu (ta se dost čas­to dosta­vu­je při hub­nu­tí).

křennn

A nyní již slí­be­ný RECEPT na „kře­no­vý sirup“:

Suroviny:

125 gra­mů kře­nu, 4 cit­ro­ny, 2 cm čer­stvé­ho koře­ne zázvo­ru, 3 polév­ko­vé lží­ce medu, 3 polév­ko­vé lží­ce sko­ři­ce

Postup pří­pra­vy:

V mixé­ru roz­mi­xuj­te do jem­né hmo­ty křen se zázvo­rem, při­dej­te cit­ro­no­vou šťá­vu a míchej­te asi pět minut. Nakonec při­dej­te med se sko­ři­cí a míchej­te, dokud se nevy­tvo­ří sirup, kte­rý násled­ně sli­je­te do skle­ni­ček.

Dávkování:

Jedna čajo­vá lžič­ka jed­nou den­ně, nej­lé­pe vždy před jíd­lem nebo cvi­če­ním. Kúra by měla trvat nejmé­ně 3 týd­ny, po kte­ré násle­du­je opět tří týden­ní pauza. Sirup skla­duj­te v led­ni­ci.

Zdroje: www.e-herbar.cz ; www.bylinkynahubnuti.cz ; 2 3 4 5 6

 

  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • Rebarborová marmeláda s levandulí20. září 2019 Rebarborová marmeláda s levandulí A co všechno budeme na tuto skvělou marmeládu potřebovat? 1 kg očištěné a oloupané rebarbory 1/2 kg cukru krystal nebo želírovacího cukru 350 ml vody 1 limetka nebo 1 citrón 4 lžíce […] Posted in Zdraví
  • Asertivita jako zlatá střední cesta5. září 2019 Asertivita jako zlatá střední cesta „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všichni lidé na světě osvojili […] Posted in Zdraví
  • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […] Posted in Recenze knih, Zdraví
  • Výživový koutek: pampelišky22. května 2020 Výživový koutek: pampelišky Všimli jste si, že je kolem vás krásně žluto? Popadněte děti, vezměte si košíčky a vyražte si nasbírat velkou jarní sílu z přírody. Pampeliška je úžasná jarní bylinka, kterou se […] Posted in Zdraví
  • Bezinka nebo-li černý bez17. října 2019 Bezinka nebo-li černý bez Je to drobný, planě rostoucí keř, který je v době květu obsypán žlutavými až bílými květy. Po odkvetení se mění v lesklé, kulaté, černofialové plody, jež lze dále zpracovávat. Sbíraná […] Posted in Zdraví
  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […] Posted in Zdraví
  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
  • Začněte jíst zdravě v 5 bodech25. května 2020 Začněte jíst zdravě v 5 bodech Mnoho lidí s přicházejícím novým rokem zkouší začít hubnout a jíst zdravěji. Bohužel, spousta těchto pokusů končí neúspěchem. Proč? Většinou jejich diety obsahují zákazy, které ale moc […] Posted in Zdraví
  • Výživový koutek: batáty20. května 2020 Výživový koutek: batáty Batáty jsou plné antioxidantů, minerálů, vitamínů, pomáhají udržet zdravou kůži a podporují zdravý imunitní systém. Dnes bych vám ráda představila batáty, neboli sladké brambory. […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...