Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hubieho Halloween

Hubieho Halloween

Hallow
Hallow
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobrosrdečný, ale tro­chu báz­li­vý Hubie není v Salemu moc oblí­be­ný. Když se ale na Halloweena začnou dít stra­ši­del­né věci, roz­hod­ne se ve svém měs­teč­ku zjed­nat pořá­dek.....

Adam Sandler je v kome­di­ál­ním žán­ru těž­ce ucho­pi­tel­ný herec, kte­rý si ke vět­ši­ně svých fil­mů též napsal i scé­nář a jeho kari­é­ra se dělí na dvě zásad­ní poloviny- Ty zda­ři­lej­ší a oprav­du funkč­ní kome­die (Celá ani­mo­va­ná tri­lo­gie Hotel Transylvánie, Klik: Život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní, 50x a stá­le popr­vé, Trestná lavi­ce nebo Zkus mě roze­smát) a násled­ně ty méně zda­ři­lej­ší (Jack a Jill, Zohan: Krycí jmé­no kadeř­ník nebo Mr. Deeds- Náhodný mili­o­nář). Jeho kome­die časem zača­li v kinech vydě­lat čím dál tím méně, Adam Sandler ale násled­ně pode­psal smlou­vu s Netflixem a prá­vě pro něj posled­ních pár let točí exklu­ziv­ně kome­die jako Šest směš­ných, Reparát nebo Vražda na jachtě. Dle zhléd­nu­tí jsou poté tyto kome­die úspěš­né, po kva­li­ta­tiv­ní strán­ce jde ale násled­ně o nej­slab­ší kome­die v kari­é­ře Adama Sandlera, kte­ré mají jenom to štěs­tí, že nedo­sa­hu­jí vel­ké nevkus­nos­ti Jacka a Jill.

Adam Sandler za mno­ho let uká­zal ve fil­mech jako Opilí lás­kou nebo Drahokam to, že mu váž­něj­ší role nedě­la­jí pro­blém a v obou těch­to fil­mech před­sta­vil vylo­že­né osca­ro­vé výko­ny (jeho igno­ro­vá­ní na posled­ních Oscarech je vylo­že­ný fail Akademie!), Sandler ale nadá­le zůstá­vá stá­lí­cí kome­di­ál­ní­ho žán­ru a na Netflix tak čer­s­tvě dora­zi­la novin­ka jmé­nem Hubieho Halloween. Režie se ujmul Steven Brill, kte­rý už se Sandlerem nato­čil prá­vě Mr. Deedse či Reparát a nato­čil tře­ba též pořád fajn odpo­čin­ko­vou zába­vu jmé­nem Nekecej a pád­luj! a spo­leč­ně ten­to­krát rea­li­zo­va­li kome­dii zasa­ze­nou do obdo­bí svát­ku Halloweenu jmé­nem Hubieho Halloween. Podařilo se tomu­to sním­ku zlo­mit pro­kle­tí net­fli­xov­ských Sandlerovek?

Za mně osob­ně je odpo­věď 50:50. Hubieho Halloween je roz­hod­ně zábav­něj­ší než všech­ny ostat­ní Netflix Sandlerovky a navíc vypa­dá vylo­že­ně fil­mo­vě. Řemeslnou strán­ku si tu jed­no­du­še někdo ohlí­dal a vylo­že­ně jsem míval pocit, že se vra­cí­me k časům kdy Sandler točil ale­spoň fajn kome­die. Sandlerovský styl humo­ru je ale pořád stej­ný, což zna­me­ná, že polo­vi­na vti­pů je sne­si­tel­ná a doká­že reál­ně poba­vit a polo­vi­na vti­pů je zase až pří­liš pře­hna­ných, nevtip­ných a pře­ce jen vylo­že­ně infan­til­ních. Je to tedy v tomhle ohle­du Sandlerovka až na půdu, kte­rá má ale ale­spoň zají­ma­vou záplet­ku, kte­rá je násled­ně ale­spoň funkč­ně ucho­pe­na a udě­lal se z toho ale­spoň oukey zábav­ný odpo­čin­ko­vý film na nud­né odpo­led­ne, jejíž sle­do­vá­ní neu­ra­zí a finál­ní poci­ty z ní nejsou vylo­že­ně zne­chu­ce­né.

Adam Sandler si pořád jede svůj kla­sic­ký kome­di­ál­ní stan­dard, zde ale před­vá­dí cha­rak­ter s vel­mi spe­ci­fic­kým akcen­tem, což ale­spoň čás­teč­ně odli­šu­je vět­ši­nu ostat­ních Sandlerových cha­rak­te­rů v jeho kome­di­ál­ní kari­é­ře. Je tu též po dlou­hé době ve výraz­něj­ší roli Ray Liotta, pořád famóz­ní Steve Buscemi, vel­mi fajn Michael Chicklis či báječ­ná June Squibb a tře­ba také Sandlerovy kla­sič­tí par­ťá­ci jako Kevin James či Rob Schneider, při­čemž prv­ní zmí­ně­ný po dlou­hé době dostá­vá ale­spoň sne­si­tel­nou a uspo­ko­ji­vou roli. A své cameo si tu vidi­tel­ně uží­vá i Ben Stiller.

Ze zasa­ze­ní do svát­ku Halloweenu jsou vykře­sá­ny vel­mi zda­ři­lé kos­týmy a oprav­du pla­tí, že to vypa­dá celé fil­mo­vě­ji než všech­ny net­fli­xov­ské Sandlerovky dohro­ma­dy. Přesto to všech­no ale Hubieho Halloween prav­dě­po­dob­ně sta­čit vidět pou­ze jed­nou v živo­tě, pro­to­že zas tak výraz­ný ten­to film není a pře­de­vším pořád trpí kla­sic­ký­mi han­di­ca­py Sandlerovek, kte­rých se tenhle už v pod­sta­tě spe­ci­fic­ký podžánr jen tak asi nezba­ví. Kdybych se vám ale poku­sil v kost­ce rych­le shr­nout celou záplet­ku a poin­tu Hubieho Halloweenu tak by jste film prav­dě­po­dob­ně odsou­di­li jako tu nej­vět­ší mož­nou blbost..... a to finál­ní Hubieho Halloween roz­hod­ně není. Milé pře­kva­pe­ní, kte­ré­mu se navíc pře­kva­pi­vě sku­teč­ně občas daří vyvo­lat ale­spoň čás­teč­ný horo­ro­vý fee­ling a dojde i na Monster Mash. Takže opa­tr­ný palec naho­ru!

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Scott Yamano / Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49493 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58305 KB. | 12.08.2022 - 03:27:58