Kritiky.cz > Recenze knih > Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy

Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy

hry pro rozvoj psychomotoriky
hry pro rozvoj psychomotoriky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní, své vnitř­ní pro­ží­vá­ní, nápa­di­tost, samo­stat­né myš­le­ní, před­sta­vi­vost, učí se spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně, naslou­chat ostat­ním a pre­zen­to­vat vlast­ní myš­len­ky. Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dítě­te. Prostřednictvím hry děti zkou­ma­jí pro­stře­dí, pozná­va­jí běž­né situ­a­ce ze živo­ta, baví je hrát si s něčím, či s někým. 

Co vlast­ně psy­cho­mo­to­ric­ká hra zna­me­ná? Dle této kni­hy psy­cho­mo­to­ric­ká hra spo­čí­vá v růz­ných pro­sto­ro­vě ori­en­to­va­ných pohy­bech a mani­pu­lo­vá­ní s před­mě­ty a její sou­čás­tí je roz­voj vní­má­ní. Psychomotorika zahr­nu­je pohy­bo­vé akti­vi­ty pro­vá­dě­ní za úče­lem zlep­še­ní obrat­nos­ti a posí­le­ní fyzic­ké zdat­nos­ti. Jejím cílem je bezděč­né pro­ží­vá­ní rados­ti z pohy­bu, ze hry a z těles­ných cvi­če­ní.

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce nalez­ne­te důle­ži­tá vývo­jo­vá stá­dia kaž­dé­ho dítě­te od naro­ze­ní až do 6 let, jak je to s jem­nou či hru­bou moto­ri­kou, řečí a hrou, tzn. díky tomu pak může­me vědět, o jaký typ her bude mít v daném věku zájem.

V dal­ších čás­tech kni­hy autor­ka podrob­ně roz­pra­co­vá­vá jed­not­li­vé doved­nos­ti jako je jem­ná a hru­bá moto­ri­ka, zra­ko­vé a růz­né smys­lo­vé doved­nost a k nim dané čin­nos­ti, jimiž je může­te roz­ví­jet. U kaž­dé čin­nos­ti je uve­den cíl, čeho chce­me dosáh­nout, co k tomu bude­me potře­bo­vat a jak danou akti­vi­tu pro­ve­de­me. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly autor­ka uvá­dí dal­ší nápa­dy, jak tyto doved­nos­ti dále pod­po­řit.

Autorka se zamě­ři­la na smys­lo­vé hry, pro­to jsou sou­čás­tí kni­hy návo­dy na výro­bu růz­ných pomů­cek, kte­ré se vám budou hodit při prá­ci s dět­mi. Nejsou nároč­né na mate­ri­á­ly. Můžete je vyro­bit z běž­ně dostup­ných mate­ri­á­lů jakou jsou papí­ry, vata, recyklo­va­tel­né mate­ri­á­ly (láhve, kra­bi­ce, lepen­ka, sáč­ky, rulič­ky), ale také na nejed­lé pomůc­ky, jako jsou prs­to­vé bar­vy, různá těs­ta, mode­lí­ny, hlí­ny a mno­ho dal­ších.

Knihu uza­ví­rá podrob­ný rejstřík akti­vit pro lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze. Publikace je pře­hled­ná a čti­vá. Čtenář oce­ní, že se zde dozví mno­ho zají­ma­vos­tí a růz­ných doved­nos­tech u dětí a ujas­ní si vývo­jo­vé mil­ní­ky v živo­tě dítě­te.

Publikace je plná námě­tů pro prá­ci s dět­mi, za což jí dávám vel­ké plus. Kniha se mě moc líbi­la a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím. Tuto pří­ruč­ku oce­ní uči­tel­ky mateř­ských, základ­ních i spe­ci­ál­ních škol, spe­ci­ál­ní peda­go­go­vé, vycho­va­tel­ky škol­ních dru­žin a  pře­de­vším rodi­če dětí, jejíž děti mají něja­ké posti­že­ní.

Líbí se mě, že kni­hu lze vyu­žít, jak u dětí s něja­kým posti­že­ním, tak i s nor­mál­ním vývo­jem. Sama s dět­mi pra­cu­ji a tuto pub­li­ka­ci oce­ňu­ji. Výborný je receptář na výro­bu růz­ných nejed­lých hmot, mode­lín, kte­ré vám ušet­ří pení­ze za dra­hé plas­te­lí­ny a záro­veň víte, z čeho jsou vyro­be­ny. Už se moc těším, až je vyzkou­ším.

Tato pub­li­ka­ce vám chce pomo­ci, jak pra­co­vat s dět­mi, není tře­ba mno­ho peněz, ale mnoh­dy sta­čí málo a úžas­né pomůc­ky ke hře jsou na svě­tě.

Kniha se mě moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své  pra­xi.

Lisa A.Kurtz je dět­ská fyzi­o­te­ra­pe­u­t­ka a s dět­mi s han­di­ca­pem pra­cu­je čty­ři desít­ky let, Vydala na tato téma něko­lik knih.

Autor: Lisa A.Kurtz

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2015, Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-262-0800-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,78354 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61781 KB. | 28.09.2023 - 20:41:28