Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > HRY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST ANEB ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA - 60 %

HRY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST ANEB ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA - 60 %

HryProPrilezitost
HryProPrilezitost
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý, kdo plá­nu­je nebo orga­ni­zu­je pro­gra­my pro vol­ný čas nebo vede spor­tov­ní tré­nin­ky dětí nebo dospě­lých ví, jak je obtíž­né vybrat vhod­né hry, kte­ré budou zábav­né a sou­čas­ně účel­né. Nově zís­ka­ná zku­še­nost se cení zla­tem, kaž­dý dob­rý nápad je k neza­pla­ce­ní. Dobrým zdro­jem inspi­ra­ce býva­jí kni­hy i meto­dic­ké pub­li­ka­ce, kte­ré obsa­hu­jí zásob­ní­ky her. Mezi ně pat­ří i pub­li­ka­ce Hry pro kaž­dou pří­le­ži­tost aneb zku­še­nos­ti z Dánska, kte­ré vyda­la Česká aso­ci­a­ce Sport pro všech­ny. Útlá bro­žu­ra obsa­hu­je 149 her se struč­ným popi­sem a základ­ní cha­rak­te­ris­ti­kou, kde jsou uve­de­né roz­ví­je­né schop­nos­ti, počet účast­ní­ků, časo­vá nároč­nost, pro­stře­dí a pomůc­ky. Popis her je struč­ný a vyža­du­je zku­še­nos­ti z výchov­né a spor­tov­ní pra­xe. Každopádně bude mít výho­du ten, kdo se orga­ni­za­ci a vede­ní her už del­ší dobu věnu­je, má zku­še­nos­ti z pra­xe a doká­že si před­sta­vit, jaká úska­lí může hra při­nést samot­ným hrá­čům. To pla­tí nejen k výbě­ru hry, ale také k samot­né­mu prů­bě­hu a dodr­žo­vá­ní pra­vi­del.

Autorky Mgr. Martina Zídková a Mgr. Barbora Holánová seřa­di­ly hry za sebou pod­le názvu a pod­le základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky pak vytvo­ři­ly seznam v tabul­ce, kde je mož­né hru vybí­rat pod­le potřeb urči­té sku­pi­ny hrá­čů.

Tabulka her je uve­de­na hned za hlav­ním titu­lem a může se na prv­ní pohled zdát, že je to před­čas­né. Ale při uží­vá­ní pub­li­ka­ce je to nao­pak vel­mi z prak­tic­ké. Dokážu si před­sta­vit, že si uži­va­te­lé této pub­li­ka­ce najdou vlast­ní sys­tém výbě­ru a seznam obo­ha­tí o dal­ší poznám­ky. Především pro­to, že kaž­dý orga­ni­zá­tor při­pra­vu­je pro­gram pro urči­tou sku­pi­nu a vybí­rá hry pod­le potřeb hrá­čů, jejich schop­nos­tí i výchov­né­ho zámě­ru. Publikace je pře­de­vším plná nápa­dů a vari­ant her u nás již zná­mých. A to je prá­vě zají­ma­vé a inspi­ra­tiv­ní. V pra­xi se osvěd­ču­je, že sta­čí drob­ná změ­na pra­vi­del a hra dostá­vá nový náboj a při­ne­se oži­ve­ní ve sku­pi­ně. Hráči se musí při­způ­so­bit novým pod­mín­kám a to vyža­du­je sou­stře­dě­ní a náro­ky na ori­en­ta­ci v pro­sto­ru. Nároky na orga­ni­zá­to­ra hry jsou ješ­tě vět­ší. Především musí dob­ře pocho­pit pod­sta­tu hry a její pra­vi­dla. Potom si musí ujas­nit, pro jakou sku­pi­nu hrá­čů bude hru vybí­rat a jak hru hrá­če nau­čí. Hry pro kaž­dou pří­le­ži­tost nabí­zí zají­ma­vé námě­ty a neob­vyk­lý pohled na pohy­bo­vé hry, kte­ré mohou být zábav­né a sou­čas­ně mají svůj výchov­ný účel. Hry roz­ví­je­ní širo­kou šká­lu schop­nos­tí a jen někte­ré se poda­ři­lo autor­kám zahr­nout do sezna­mu. Protože autor­ky neu­vá­dě­jí v poznám­kách věko­vé roz­me­zí hrá­čů, dopo­ru­ču­ji peč­li­vě pro­číst pra­vi­dla a zvá­žit zod­po­věd­ně výběr hry také s ohle­dem na úro­veň rozu­mo­vé­ho chá­pá­ní hrá­čů. Některé hry mohou hrát i děti od před­škol­ní­ho věku, jsou to např. hry Seznamka,  Prožij celý den, Na krá­le. Většinou však jsou hry urče­né dětem star­ší­ho věku i dospě­lým oso­bám. Popis her je jen slov­ní, jen občas text dopl­ní foto nebo kres­ba, kte­ré však k pocho­pe­ní tex­tu, vzhle­dem  k jejich malé­mu roz­mě­ru,  pří­liš nepo­má­ha­jí.

Popis her v pub­li­ka­ci je tak struč­ný, že si musí vedou­cí hry čas­to sám rozfá­zo­vat, jak bude s pra­vi­dly hry hrá­če postup­ně sezna­mo­vat. Schází také dopo­ru­če­ní nebo upo­zor­ně­ní na pro­blé­mo­vé situ­a­ce ve hře a zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti hrá­čů. Proto bych pub­li­ka­ci nedo­po­ru­či­la začí­na­jí­cím peda­go­gům a orga­ni­zá­to­rům bez dlou­ho­do­bé pra­xe. Pro ty zku­še­něj­ším bude jis­tě inspi­ra­tiv­ním zdro­jem námě­tů pro peda­go­gic­kou pra­xi nebo pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty.

Knihu si může­te kou­pit pří­mo na webu Caspv.cz za 100 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,02925 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58647 KB. | 05.02.2023 - 07:53:31