Kritiky.cz > Recenze knih > HRY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST ANEB ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA - 60 %

HRY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST ANEB ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA - 60 %

HryProPrilezitost

Každý, kdo plá­nu­je nebo orga­ni­zu­je pro­gra­my pro vol­ný čas nebo vede spor­tov­ní tré­nin­ky dětí nebo dospě­lých ví, jak je obtíž­né vybrat vhod­né hry, kte­ré budou zábav­né a sou­čas­ně účel­né. Nově zís­ka­ná zku­še­nost se cení zla­tem, kaž­dý dob­rý nápad je k neza­pla­ce­ní. Dobrým zdro­jem inspi­ra­ce býva­jí kni­hy i meto­dic­ké pub­li­ka­ce, kte­ré obsa­hu­jí zásob­ní­ky her. Mezi ně pat­ří i pub­li­ka­ce Hry pro kaž­dou pří­le­ži­tost aneb zku­še­nos­ti z Dánska, kte­ré vyda­la Česká aso­ci­a­ce Sport pro všech­ny. Útlá bro­žu­ra obsa­hu­je 149 her se struč­ným popi­sem a základ­ní cha­rak­te­ris­ti­kou, kde jsou uve­de­né roz­ví­je­né schop­nos­ti, počet účast­ní­ků, časo­vá nároč­nost, pro­stře­dí a pomůc­ky. Popis her je struč­ný a vyža­du­je zku­še­nos­ti z výchov­né a spor­tov­ní pra­xe. Každopádně bude mít výho­du ten, kdo se orga­ni­za­ci a vede­ní her už del­ší dobu věnu­je, má zku­še­nos­ti z pra­xe a doká­že si před­sta­vit, jaká úska­lí může hra při­nést samot­ným hrá­čům. To pla­tí nejen k výbě­ru hry, ale také k samot­né­mu prů­bě­hu a dodr­žo­vá­ní pra­vi­del.

Autorky Mgr. Martina Zídková a Mgr. Barbora Holánová seřa­di­ly hry za sebou pod­le názvu a pod­le základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky pak vytvo­ři­ly seznam v tabul­ce, kde je mož­né hru vybí­rat pod­le potřeb urči­té sku­pi­ny hrá­čů.

Tabulka her je uve­de­na hned za hlav­ním titu­lem a může se na prv­ní pohled zdát, že je to před­čas­né. Ale při uží­vá­ní pub­li­ka­ce je to nao­pak vel­mi z prak­tic­ké. Dokážu si před­sta­vit, že si uži­va­te­lé této pub­li­ka­ce najdou vlast­ní sys­tém výbě­ru a seznam obo­ha­tí o dal­ší poznám­ky. Především pro­to, že kaž­dý orga­ni­zá­tor při­pra­vu­je pro­gram pro urči­tou sku­pi­nu a vybí­rá hry pod­le potřeb hrá­čů, jejich schop­nos­tí i výchov­né­ho zámě­ru. Publikace je pře­de­vším plná nápa­dů a vari­ant her u nás již zná­mých. A to je prá­vě zají­ma­vé a inspi­ra­tiv­ní. V pra­xi se osvěd­ču­je, že sta­čí drob­ná změ­na pra­vi­del a hra dostá­vá nový náboj a při­ne­se oži­ve­ní ve sku­pi­ně. Hráči se musí při­způ­so­bit novým pod­mín­kám a to vyža­du­je sou­stře­dě­ní a náro­ky na ori­en­ta­ci v pro­sto­ru. Nároky na orga­ni­zá­to­ra hry jsou ješ­tě vět­ší. Především musí dob­ře pocho­pit pod­sta­tu hry a její pra­vi­dla. Potom si musí ujas­nit, pro jakou sku­pi­nu hrá­čů bude hru vybí­rat a jak hru hrá­če nau­čí. Hry pro kaž­dou pří­le­ži­tost nabí­zí zají­ma­vé námě­ty a neob­vyk­lý pohled na pohy­bo­vé hry, kte­ré mohou být zábav­né a sou­čas­ně mají svůj výchov­ný účel. Hry roz­ví­je­ní širo­kou šká­lu schop­nos­tí a jen někte­ré se poda­ři­lo autor­kám zahr­nout do sezna­mu. Protože autor­ky neu­vá­dě­jí v poznám­kách věko­vé roz­me­zí hrá­čů, dopo­ru­ču­ji peč­li­vě pro­číst pra­vi­dla a zvá­žit zod­po­věd­ně výběr hry také s ohle­dem na úro­veň rozu­mo­vé­ho chá­pá­ní hrá­čů. Některé hry mohou hrát i děti od před­škol­ní­ho věku, jsou to např. hry Seznamka,  Prožij celý den, Na krá­le. Většinou však jsou hry urče­né dětem star­ší­ho věku i dospě­lým oso­bám. Popis her je jen slov­ní, jen občas text dopl­ní foto nebo kres­ba, kte­ré však k pocho­pe­ní tex­tu, vzhle­dem  k jejich malé­mu roz­mě­ru,  pří­liš nepo­má­ha­jí.

Popis her v pub­li­ka­ci je tak struč­ný, že si musí vedou­cí hry čas­to sám rozfá­zo­vat, jak bude s pra­vi­dly hry hrá­če postup­ně sezna­mo­vat. Schází také dopo­ru­če­ní nebo upo­zor­ně­ní na pro­blé­mo­vé situ­a­ce ve hře a zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti hrá­čů. Proto bych pub­li­ka­ci nedo­po­ru­či­la začí­na­jí­cím peda­go­gům a orga­ni­zá­to­rům bez dlou­ho­do­bé pra­xe. Pro ty zku­še­něj­ším bude jis­tě inspi­ra­tiv­ním zdro­jem námě­tů pro peda­go­gic­kou pra­xi nebo pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty.

Knihu si může­te kou­pit pří­mo na webu Caspv.cz za 100 Kč.

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Anglická gramatika rychlostí blesku17. prosince 2017 Anglická gramatika rychlostí blesku Začínate se studiem angličtiny a potřebujete shrnutí základné anglické gramatiky nebo se tomuhle cizímu jazyku věnujete již delší dobu , ale chcete mít po ruce stručný přehled […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Uč se barvy s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné kolečko. Zatočil by a světe div se, dítě by umělo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako houby, […] Posted in Recenze knih

HRY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST ANEB ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA - 60 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...