Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody

Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody

hry plne napadu

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní. Naděžda Kalábová půso­bí v oblas­ti mimo­škol­ní výcho­vy a vede kur­zy pro peda­go­gy. Její kni­ha Hry plné nápa­dů a fan­ta­zie je oprav­du „plná“ skvě­lých her do pří­ro­dy i do tělo­cvič­ny.

Hry jsou roz­dě­le­ny pod­le toho, na co jsou zamě­ře­ny a čeho chce­me při jejich hra­ní dosáh­nout. Najdete zde hry s pís­men­ky, komu­ni­ka­tiv­ní a jazy­ko­vé hry, hry pro legra­ci a uvol­ně­ní, sku­pi­no­vé a kolek­tiv­ní hry, hry s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry, hudeb­ní, pohád­ko­vé hry, hry roz­ví­je­jí­cí paměť a myš­le­ní, pohy­bo­vé hry, tvo­ři­vé hry s fan­ta­zií i mno­ho her s říkan­ka­mi a pří­běhy. Každý si zde najde oprav­du to své. Nápady, kte­ré lze nalez­ne­te je mož­no růz­ně upra­vo­vat pod­le potřeb, dle věku i počtu dětí. Důležité je vždy vysvět­lit prů­běh hry, čeho chce­me dosáh­nout, vždy povzbu­dit a pokud se něco nepo­ve­de tak vůbec neva­dí. 

Tyto hry může­te hrát jak uvnitř ve ško­le, dru­ži­ně, či klu­bov­ně„ tak i ven­ku v pří­ro­dě, na hřiš­ti, v lese. Hrát je může­te s jed­not­liv­ci, ale i jako kolek­tiv.

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dětí. Pomocí her si děti vytvá­ří své vnitř­ní pro­ží­vá­ní, roz­ví­jí nápa­di­tost, samo­stat­né myš­le­ní, pro­ží­vá­ní, před­sta­vi­vost, učí se spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně, naslou­chat ostat­ním, pre­zen­to­vat vlast­ní myš­len­ky, učí se říci NE, podí­let se na vytvá­ře­ní pra­vi­del a schop­nost najít si mís­to v kolek­ti­vu.

Hry s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry vedou děti k osvo­jo­vá­ní si mate­ma­tic­kých poj­mů a vzta­hů, roz­ví­jí abs­trakt­ní myš­le­ní, řeše­ní pro­blé­mo­vých situ­a­cí v běž­ném živo­tě, pod­po­ru­jí schop­nost logic­ké­ho úsud­ku. Pohádkové hry jsou vhod­né pro roz­voj tvůr­čí fan­ta­zie. Čtení pohá­dek je pro děti nesmír­ně pří­nos­né. Učí se chá­pat širo­ké vzta­hy mezi lid­mi, roz­li­šit dob­ro a zlo, pod­po­ru­jí slov­ní záso­bu a slov­ní pro­jev, pozi­tiv­ně půso­bí na dět­skou osob­nost. Skupinové hry upev­ňu­jí vzta­hy v kolek­ti­vu a učí se naslou­chat sku­pi­ně, při­jí­mat urči­tou roli ve sku­pi­ně. Hudební hry vedou k roz­vo­ji hudeb­ních doved­nos­tí.  Pohybové hry jsou u dětí oblí­be­né. Díky nim vede ke zdo­ko­na­lo­vá­ní pohy­bo­vých doved­nos­tí. Barevné hry učí děti roz­li­šo­vat bez­peč­ně bar­vy základ­ní i odvo­ze­né. Děti pomo­cí barev vyja­dřu­jí své poci­ty i před­sta­vy.

Nejvíce mě zau­ja­la hra s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry. Ke hře potře­bu­je­me kar­tič­ky s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry. Děti nama­lu­jí na čtvrt­ku libo­vol­ný geo­me­t­ric­ký tvar. Jakmile mají všich­ni kar­tič­ky při­pra­ve­né, posa­dí se na židlích do kru­hu. Jedno dítě sto­jí ve stře­du kru­hu a urču­je, kte­ré geo­me­t­ric­ké tva­ry si vymě­ní mís­ta. Jakmile určí výmě­nu, sna­ží se samo obsa­dit vol­nou žid­li. Dítě, kte­ré se nestih­ne usa­dit, urču­je nový geo­me­t­ric­ký tvar. (Ke hře lze vyu­žít tva­ry ze zakou­pe­ných sta­veb­nic a her). Kartičky je mož­né při­pra­vit pře­dem a vytisk­nout na počí­ta­či.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Kniha se mě moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své  pra­xi.

Autor: Naděžda Kalábová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2016 , Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-262-1005-4

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57365 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53385 KB. | 26.09.2021 - 00:01:20