Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí - inspirativní kniha pro všechny učitelky

Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí - inspirativní kniha pro všechny učitelky

110452 600 0 fit
110452 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

optic­ké a akus­tic­ké vní­má­ní, jem­ná moto­ri­ka a pro­sto­ro­vá ori­en­ta­ce

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro roz­voj díl­čích doved­nos­tí? Tak je prá­vě vám urče­na kni­ha Hry pro roz­voj díl­čích funk­cí u dětí, kte­rou vyda­la Grada. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Prázdniny jsou ide­ál­ním časem pro stu­di­um peda­go­gic­ké lite­ra­tu­ry. Věřím, že jsem vám pomoh­la s Vaším výbě­rem. 

Kniha je roz­dě­le­na na 2 čás­ti. Část teo­re­tic­kou, kte­rá pojed­ná­vá o pro­ble­ma­ti­ce díl­čích funk­cí, jejich pří­či­nách a psy­cho­lo­gic­kých aspek­tech vývo­je dětí před­škol­ní­ho věku. Autorka detail­ně popsa­la, jak s kni­hou pra­co­vat, aby efekt byl co nej­vět­ší. Praktickou čás­tí vás pro­ve­de  malá Anička. Celkem deset lek­cí, ve kte­rých řeší běž­né den­ní situ­a­ce, jako je výlet, návště­va měs­ta, či babič­ky a mno­ho dal­ších, posi­lu­je tak díl­čí funk­ce. Pomocí krát­kých pří­bě­hů nás Anička vtáh­ne do děje.

Všechny lek­ce jsou vole­ny a řaze­ny tak, aby respek­to­va­ly vývo­jo­vou řadu. Není tedy vůbec vhod­né jed­not­li­vé kapi­to­ly vyne­chá­vat, či pře­ska­ko­vat. Anička své vrs­tev­ní­ky pro­vá­zí hra­vou for­mou při kaž­dém úko­lu. Jak kaž­dá lek­ce vypa­dá? Jakou díl­čí funk­ci danou lek­cí pro­cvi­ču­je­me, námě­ty na růz­né akti­vi­ty ve sku­pi­ně i jed­not­liv­ce, podrob­ný postup, jak s dět­mi pra­co­vat, pohy­bo­vé hry, cvi­če­ní a sou­tě­že. V posled­ní čás­ti kni­hy je uve­de­na pou­ži­tá a dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra pro prá­ci s dět­mi. Samostatnou sou­část tvo­ří pří­lo­hy, s nimiž bude­te s dět­mi pra­co­vat. Můžete si je růz­ně kopí­ro­vat a zvět­šo­vat, aby se vám s nimi lépe pra­co­va­lo.

Co bude­te pro prá­ci s dět­mi potře­bo­vat? Běžně dostup­né věci jako je tabul­ka s mag­net­ky, barev­né papí­ry, tem­pe­ro­vé bar­vy, pří­ze.

Co vlast­ně pat­ří k díl­čím funk­cím? Optické a slu­cho­vé vní­má­ní, pro­sto­ro­vá ori­en­ta­ce, inter­mo­da­li­ta a seri­a­li­ta.. Dílčí funk­ce jsou zákla­dem všech lid­ských čin­nos­tí. Jejich defi­ci­ty ovliv­ňu­jí škol­ní výkon a pro­je­vu­jí se v prů­bě­hu celé­ho živo­ta.

Knihu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré pra­cu­jí s před­ško­lá­ky, dále uči­tel­ky 1. stup­ně, pře­de­vším prv­ňáč­ků, jež mají pro­blémy se vzdě­lá­vá­ním. Tato pub­li­ka­ce je ide­ál­ní pro sku­pi­nou i indi­vi­du­ál­ní prá­ci s před­ško­láč­ky od pěti let i pro prv­ňáč­ky s nerov­no­měr­ným výko­nem ve vzdě­lá­vá­ní.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je posta­ve­na na poznatcích z meto­dy Brigitte Sindelarové.

Tato kni­ha mně oprav­du zau­ja­la a líbi­la. Rozhodně jí dopo­ru­čím svým kama­rád­kám a kole­gy­ním, kte­ré pra­cu­jí s dět­mi. Líbí se mi, že je urče­na pro před­ško­lá­ky, což je sku­pi­na dětí, kte­ré potře­bu­jí oprav­du mno­ho zají­ma­vých úko­lů, aby pak zvlád­li zápis do 1. tří­dy a také měli hlad­ký nástup do 1. tří­dy. Je pře­hled­ná, psa­ná sro­zu­mi­tel­ně. Učitelky zajis­té oce­ní jak teo­re­tic­kou, tak i prak­tic­kou část, kte­rá je veli­ce názor­ná. Velké pozi­ti­vum dávám této pub­li­ka­ci za to, že je pro koo­pe­ra­tiv­ní, ale i indi­vi­du­ál­ní prá­ci s dět­mi. Dále také, že úko­ly jsou řaze­ny od jed­no­du­chých po slo­ži­těj­ší. Proto tedy veli­ce dob­ře poslou­ží začí­na­jí­cím uči­tel­kám, kte­ré si ješ­tě nejsou pří­liš jis­té v čin­nos­tech a neví, co přes­ně zařa­dit.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka bude zau­jí­mat čest­né mís­to v mé peda­go­gic­ké kni­hov­nič­ce. Věřím, že si kaž­dý najde to své, co potře­bu­je prá­vě pro svou pra­xi a prá­ci s dět­mi, ať už je kde­ko­li.

Autor: Lenka Theodora Ficová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2020, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 172

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-271-1045-2


Foto: Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23427 s | počet dotazů: 270 | paměť: 58674 KB. | 09.02.2023 - 06:29:20