Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele

Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele

pictureprovider

Dnešní uspě­cha­ná doba s sebou nese řadu pato­lo­gic­kých jevů, jako je šika­na, potlou­ká­ní se po uli­ci, či účast v par­tách s aso­ci­ál­ním cho­vá­ním. Týká se to čím dál mlad­ších dětí, nejen tee­nage­rů.

Příručka „Hry a akti­vi­ty pro zkou­má­ní emo­cí“ je urče­na pro děti škol­ní­ho věku, od 7 do 13 let.

Tato kni­ha obsa­hu­je řadu her a akti­vit, pomo­cí níž se děti nau­čí zori­en­to­vat ve svých poci­tech. Je urče­na pro uči­te­le, vycho­va­te­le a vedou­cí dět­ských oddí­lů. Využijí je i uči­tel­ky i vycho­va­tel­ky při vol­no­ča­so­vých akti­vi­tách ve ško­le. 

Každá hra je detail­ně popsa­ná. Co je cílem, čeho má být při hře dosa­že­no, potřeb­né pomůc­ky i cel­ko­vý prů­běh hry.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí. Např. tvor­ba pra­vi­del, pozná­vá­me se navzá­jem, umět se vyjá­d­řit a přá­tel­ství.

V pří­ruč­ce najde­te hry, kte­ré upev­ňu­jí vzta­hy mezi vrs­tev­ní­ky, pod­po­ru­jí­cí zdra­vé sebe­vě­do­mí, ambi­ce a moti­va­ce v kolek­ti­vu, hry pod­po­ru­jí­cí koo­pe­ra­tiv­ní myš­le­ní. Pomocí dal­ších her se doká­že­me cítit bez­peč­ně na mís­tě, kde jsme, pocho­pit dru­hé­ho, zís­ká­vat sebe­úctu a emo­ci­o­nál­ní vyrov­na­nost. Velice důle­ži­té je ve vzta­hu umět říci „NE“.

Pracovní lis­ty, kte­ré v kni­ze najde­te, jsou urče­ny, jak pro indi­vi­du­ál­ní, tak i sku­pi­no­vou čin­nost.

Při hrách je tře­ba zajis­tit dětem přá­tel­skou atmo­sfé­ru, pro­stře­dí, kde nic nedě­la­jí „za trest“, ale chtít se vzá­jem­ně poznat. Dbát na indi­vi­du­ál­ní roz­dí­ly a věno­vat zvý­še­nou pozor­nost dětem s ADHD nebo s jiný­mi poru­cha­mi cho­vá­ní. Vzájemně respek­to­vat názo­ry dru­hých lidí, umět jim naslou­chat. Ne vždy chtě­jí děti svůj názor pre­zen­to­vat. Nutné to respek­to­vat.

Při výsled­cích tes­tů je tře­ba zacho­vat mlčen­li­vost. Mohlo by pak dojít ke zkla­má­ní důvě­ry u dětí.

Pomocí her lze také posu­zo­vat pozi­tiv­ní a nega­tiv­ní vzta­hy ve sku­pi­ně. Důvěra, upřím­nost, vzá­jem­nost a čest­nost, by měla napros­to pře­va­žo­vat. Vnímání sebe samé­ho ne vždy zce­la odpo­ví­dá tomu, jak nás vní­ma­jí ostat­ní.

Příručka mě oprav­du nadchla. Pro mou pra­xi s dět­mi je napros­to pří­nos­ná. Práce s dět­mi vždy vyža­du­je při­pra­ve­nost, Mít něco v záso­bě. Tyto hry nám pomo­hou odha­lit mno­ho věcí, kte­ré se před vámi mohou skrý­vat. Lépe tam poro­zu­mí­te vašim dětem.

Nejvíce se mě líbi­la hra „Můj opuš­tě­ný ost­rov“. Děti si na papír nama­lu­jí svůj opuš­tě­ný ost­rov, koho tam chtě­jí. Osoby, kte­ré na ost­ro­vě nechtě­jí mohou uvrh­nout do moře žra­lo­kům. Tato hra pomá­há dětem určit, kdo je pro ně v živo­tě důle­ži­tý.

Vanessa Rogers je drži­tel­ka magis­ter­ské­ho titu­lu v obo­ru komu­nit­ní vzdě­lá­vá­ní, apro­bo­va­ná uči­tel­ka a soci­ál­ní pra­cov­ni­ce pro mlá­dež a autor­kou řady knih.


Autor: Vanessa Rogers

Žánr: pří­ruč­ka pro uči­te­le a vycho­va­te­le

Vydáno: 2015 , Portál, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-262-0920-1

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47906 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53376 KB. | 28.09.2021 - 05:50:39