Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Raubirské
Raubirské

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde si ruku podá­vá úrod­ná Haná s hor­ským masi­vem Jeseníků na seve­ru. A prá­vě pří­běhy tra­do­va­né v tom­to kra­ji sebral a pro čte­ná­ře upra­vil Milan Valenta ve své kni­ze Raubířské zpěvy a mory­tá­ty. Pod výra­zem mory­tát mi slov­ník cizích slov nabí­dl vari­an­tu vraž­da nebo hrů­zostraš­ná his­tor­ka. Obojí spo­lu sou­vi­sí a v této kni­ze obzvlášť.

Autor do své kni­hy vybral a pře­vy­prá­věl devět pří­bě­hů z Olomoucka, kte­ré jsou dato­vá­ny do růz­né­ho časo­vé­ho obdo­bí – počí­na­je tři­nác­tým sto­le­tím a kon­če dru­hou svě­to­vou vál­kou. Proč pře­vy­prá­věl? Jazyk auto­ra je vel­mi expre­siv­ní až bás­nic­ký a čte­nář se s ním ze začát­ku musí sžít a zvyk­nout si na neob­vyk­lý slo­vosled, obra­ty a čas­té archaismy. Kdo čekal kla­sic­kou sbír­ku pověs­tí z Olomoucka bude zkla­mán nebo nao­pak mile pře­kva­pen, ale urči­tě v Raubířských zpě­vech a mory­tá­tech nena­jde tra­dič­ně pře­vy­prá­vě­né pří­běhy. Stejně tak zde nena­jde­te stra­ši­dla, has­tr­ma­ny a divo­žen­ky, ale pou­ze lid­ské posta­vy z masa a kos­tí, kte­ré si ale svým počí­ná­ním neza­da­jí s nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi. Bohužel vět­ši­nou v nega­tiv­ním slo­va smys­lu. Tragédiemi se to zde jen hemží . Vraždy a úno­sy pro výkup­né jsou na den­ním pořád­ku.

Do kon­cep­tu úpl­ně neza­pa­dá posled­ní kapi­to­la s názvem Pec na baby. Pod tím­to názvem bych čeka­la všech­no mož­né, jen ne zpra­co­vá­ní udá­los­tí sou­vi­se­jí­cích s vypá­le­ním obce Javoříčko na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky. Ač se jed­ná o belet­ris­tic­ké zpra­co­vá­ní, vel­ké plus auto­ro­vi za to, že se zce­la sho­du­je s vyprá­vě­ním přímých účast­ní­ků, kte­ří si vše pro­ži­li osob­ně a tak ucho­va­li v pamě­ti stá­le živé. Jak mali­cher­ný důvod vedl k vyvraž­dě­ní všech mužů z ves­ni­ce se zdá téměř neu­vě­ři­tel­né a bohu­žel stá­le pla­tí ono zná­mé „za vším hle­dej ženu“. Možná si po pře­čte­ní této kapi­to­ly někte­ří poupra­ví i názor na fun­go­vá­ní par­ty­zá­nů ve vál­ce, i když všech­ny nelze házet do jed­no­ho pyt­le a pauša­li­zo­vat.

V této kni­ze najdou kus his­to­rie své­ho kra­je oby­va­te­lé Olomoucka. Někteří se mož­ná dozví tem­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrál pří­mo v jejich ves­ni­ci nebo měs­tě. Ale nemu­sí­te byd­let zrov­na v oko­lí hanác­ké met­ro­po­le, abys­te si při­šli na své. Raubířské zpěvy a mory­tá­ty jsou urče­ny všem, kte­ří mají rádi napě­tí, vzru­še­ní, his­to­rii a při­mě­ře­nou míru stra­chu. Jakmile si zvyk­ne­te na neob­vyk­lý vyja­d­řo­va­cí styl auto­ra, tyto ponu­ré pří­běhy si vás zís­ka­jí.


Žánr:Horory, Literatura čes­ká, Pověsti
Vydáno:2018, Plus
1. vydá­ní ori­gi­ná­lu:2018
Počet stran:224
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:9788025908945

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,32897 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56648 KB. | 01.07.2022 - 08:58:56