Kritiky.cz > Recenze knih > Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Raubirské

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde si ruku podá­vá úrod­ná Haná s hor­ským masi­vem Jeseníků na seve­ru. A prá­vě pří­běhy tra­do­va­né v tom­to kra­ji sebral a pro čte­ná­ře upra­vil Milan Valenta ve své kni­ze Raubířské zpěvy a mory­tá­ty. Pod výra­zem mory­tát mi slov­ník cizích slov nabí­dl vari­an­tu vraž­da nebo hrů­zostraš­ná his­tor­ka. Obojí spo­lu sou­vi­sí a v této kni­ze obzvlášť.

Autor do své kni­hy vybral a pře­vy­prá­věl devět pří­bě­hů z Olomoucka, kte­ré jsou dato­vá­ny do růz­né­ho časo­vé­ho obdo­bí – počí­na­je tři­nác­tým sto­le­tím a kon­če dru­hou svě­to­vou vál­kou. Proč pře­vy­prá­věl? Jazyk auto­ra je vel­mi expre­siv­ní až bás­nic­ký a čte­nář se s ním ze začát­ku musí sžít a zvyk­nout si na neob­vyk­lý slo­vosled, obra­ty a čas­té archaismy. Kdo čekal kla­sic­kou sbír­ku pověs­tí z Olomoucka bude zkla­mán nebo nao­pak mile pře­kva­pen, ale urči­tě v Raubířských zpě­vech a mory­tá­tech nena­jde tra­dič­ně pře­vy­prá­vě­né pří­běhy. Stejně tak zde nena­jde­te stra­ši­dla, has­tr­ma­ny a divo­žen­ky, ale pou­ze lid­ské posta­vy z masa a kos­tí, kte­ré si ale svým počí­ná­ním neza­da­jí s nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi. Bohužel vět­ši­nou v nega­tiv­ním slo­va smys­lu. Tragédiemi se to zde jen hemží . Vraždy a úno­sy pro výkup­né jsou na den­ním pořád­ku.

Do kon­cep­tu úpl­ně neza­pa­dá posled­ní kapi­to­la s názvem Pec na baby. Pod tím­to názvem bych čeka­la všech­no mož­né, jen ne zpra­co­vá­ní udá­los­tí sou­vi­se­jí­cích s vypá­le­ním obce Javoříčko na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky. Ač se jed­ná o belet­ris­tic­ké zpra­co­vá­ní, vel­ké plus auto­ro­vi za to, že se zce­la sho­du­je s vyprá­vě­ním přímých účast­ní­ků, kte­ří si vše pro­ži­li osob­ně a tak ucho­va­li v pamě­ti stá­le živé. Jak mali­cher­ný důvod vedl k vyvraž­dě­ní všech mužů z ves­ni­ce se zdá téměř neu­vě­ři­tel­né a bohu­žel stá­le pla­tí ono zná­mé „za vším hle­dej ženu“. Možná si po pře­čte­ní této kapi­to­ly někte­ří poupra­ví i názor na fun­go­vá­ní par­ty­zá­nů ve vál­ce, i když všech­ny nelze házet do jed­no­ho pyt­le a pauša­li­zo­vat.

V této kni­ze najdou kus his­to­rie své­ho kra­je oby­va­te­lé Olomoucka. Někteří se mož­ná dozví tem­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrál pří­mo v jejich ves­ni­ci nebo měs­tě. Ale nemu­sí­te byd­let zrov­na v oko­lí hanác­ké met­ro­po­le, abys­te si při­šli na své. Raubířské zpěvy a mory­tá­ty jsou urče­ny všem, kte­ří mají rádi napě­tí, vzru­še­ní, his­to­rii a při­mě­ře­nou míru stra­chu. Jakmile si zvyk­ne­te na neob­vyk­lý vyja­d­řo­va­cí styl auto­ra, tyto ponu­ré pří­běhy si vás zís­ka­jí.


Žánr:Horory, Literatura čes­ká, Pověsti
Vydáno:2018, Plus
1. vydá­ní ori­gi­ná­lu:2018
Počet stran:224
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:9788025908945

  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […] Posted in Recenze knih
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […] Posted in Recenze knih
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […] Posted in Recenze knih
  • Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě4. listopadu 2019 Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě Hledáte zajímavou knihu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlastně zase prší? Máte jedinečnou možnost jim  to pomocí publikace Kapka Kája, kterou vydala Albatros Media, a.s, v Praze […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie24. září 2015 Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty […] Posted in Recenze knih
  • stažený soubor e146989472984930. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […] Posted in Recenze knih
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […] Posted in Recenze knih
  • Thomas Mann: Čarovná hora6. března 2016 Thomas Mann: Čarovná hora Tato kniha patří neodmyslitelně mezi klasiku světové literatury a přispěla i tomu, že její autor obdržel v roce 1929 Nobelovu cenu za literaturu. Thomas Mann ji psal téměř deset let a […] Posted in Recenze knih
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...