Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Klubové filmy > Hrob světlušek (Hotaru no Haka) (1988)

Hrob světlušek (Hotaru no Haka) (1988)

hotaru no haka poster
hotaru no haka poster

*V noci 21.září 1945...*

*...jsem zemřel.*

Těmito slo­vy začí­ná sní­mek, mno­ha kri­ti­ky ozna­čo­va­ný jako neje­mo­tiv­něj­ší pro­ti­vá­leč­ný film vůbec, dal­ší­mi sta­věn na roveň se Schindlerovým sezna­mem svě­tozná­mé­ho reži­sé­ra Stevena Spielberga. To je Hrob svět­lu­šek. Film, uka­zu­jí­cí, proč vět­ši­na ani­me nejsou pohád­ky pro děti (mimo­cho­dem, v roce 2005 byla v Japonsku před­ve­de­na hra­ná vari­an­ta toho­to díla, ovšem ten­to­krát z pohle­du tety hlav­ní­ho hrdi­ny).

Natočený na moti­vy stej­no­jmen­né nove­ly, ve kte­ré Akiyuki Nosaka dal svě­tu poznat své poci­ty, když během dru­hé svě­to­vé vál­ky při­šel o svou mlad­ší sest­ru (bylo mu kolem 10 let). Zemřela na pod­vý­ži­vu a on si její smrt dával za vinu. Poté mu zemřel jeho ado­p­tiv­ná otec při bom­bar­do­vá­ní a dru­há sest­ra. Nečekejte tedy žád­nou kome­dii.

]

Poloautobiografický sní­mek je vyprá­věn z pohle­du umí­ra­jí­cí­ho chlap­ce Seita. Hned po prv­ních obráz­cích se vra­cí­me zpět do doby, kdy ješ­tě žil spo­leč­ně s mamin­kou a sestrou. Krátký úsek toho­to šťast­né­ho živo­ta vystří­dá strach, když jim mamin­ka zemře na násled­ky zra­ně­ní po niči­vém bom­bar­do­vá­ní. A pro­to­že jejich otec slou­ží u námoř­nic­tva a už dlou­ho o něm nema­jí žád­né zprá­vy, musí se Seito o svou pěti­le­tou sestřič­ku Setsuko posta­rat sám. Sehnat jíd­lo je ale vel­mi obtíž­ný úkol. Navštíví tak svo­ji tetu, kte­rá se jich na něja­ký čas ujme...

Zde je vel­mi nená­sil­ným způ­so­bem zdů­raz­ně­na, slo­vy jejich tety, men­ta­li­ta teh­dej­ších Japonců: *„Oni (její děti) tvr­dě pra­cu­jí pro naši zem, zatím­co vy nic nedě­lá­te...“*. Ten, kdo pra­cu­je pro říši a císa­ře, je hrdi­na, ten, kdo boju­je o holé pře­ži­tí, je budižkni­če­mu.

Celý film je jed­no­du­še řeče­no vel­kou obža­lo­bou vál­ky. Ukázanou ne z váleč­né­ho pole, ale z pohle­du těch nejmen­ších. Režisér umně stří­dá bez­sta­rost­né a naiv­ní scé­ny plné dět­ské zába­vy s obrov­sky kon­trast­ní­mi zábě­ry váleč­né­ho dění, tragi­ky, zmat­ku a nepo­ko­je.

Někteří nařkli tvůr­ce z čiré vypo­čí­ta­vos­ti a cito­vé­ho vydí­rá­ní. Já si to nemys­lím, přes­to­že jde o cito­vě veli­ce sil­ný a otřes­ný záži­tek. Názor na toto dílo si ale musí­te udě­lat sami. Někomu může vadit, že „dyť je to pře­ce ani­mo­va­ný“, jiné­mu mož­ná „rádo­by dojem­nost“. I tak ale dopo­ru­ču­ji všem, pokud s japon­ským ani­me nemá­te žád­né zku­še­nos­ti, je to dob­rý důvod začít ;-).

Víte, že...

*“.. zpo­čát­ku byl divá­kům hned po skon­če­ní pro­mí­tán dal­ší film s názvem My Neighbor Totoro (Můj sou­sed Totoro), kte­rý je měl po prá­vě pro­ži­tém trau­ma­tu pozi­tiv­ně­ji nala­dit.

Info

* Režie: Isao Takahata

* Rok uve­de­ní: 1988

* Originální název: Hotaru no haka

* Název v japon­ské Kanji: 火垂るの墓

* Země: Japonsko

* Délka fil­mu: 93 min

Obsazení

Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Veronica Taylor, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi, Rhoda Chrosite, Shannon Conley, Crispin Freeman, Dan Green, Amy Jones, George Leaver, J. Robert Spencer, Nick Sullivan

Odkazy

„info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=hrob-svetlusek]

„fan strán­ky o fil­mu (anglicky)“:[http://www.wingsee.com/ghibli/fireflies/] - gra­fic­ky stro­hé, ale jinak hod­not­né 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,75468 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55818 KB. | 20.05.2022 - 19:55:03