Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Hříšnice

Hříšnice

hříšnice

Thriller Hříšnice je vel­mi pro­myš­le­ný a dob­ře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký román, ve kte­rém není rad­no uvě­řit vše­mu, co hlav­ní hrdin­ka vypo­ví­dá. Nikdy si nemů­že­te být jis­ti tím, co prav­da je a co je jen pou­há fik­ce. Chcete-li se napl­no pono­řit do jed­né lid­ské duše zkou­še­né živo­tem, a pood­ha­lit její skry­tá tajem­ství vedou­cí ke krva­vé­mu zlo­či­nu, je kni­ha „Hříšnice“ to pra­vé čte­ní pro vás.

Děj hříš­ni­ce se ode­hrá­vá na začát­ku čer­ven­ce, kdy jed­na udá­lost zma­ří hned něko­lik lid­ských osu­dů. V jed­nom hor­kém dni, krát­ce po osm­nác­té hodi­ně Cora Benderová u jeze­ra Otto-Masigler ubo­da­la muže. Použila k tomu malý nůž, kte­rým lou­pa­la jabl­ko pro své­ho osm­nác­ti­mě­síč­ní­ho syna.

Trvalo to jen deset minut. Ale to bylo šest set vte­řin; a kaž­dá vte­ři­na byla novou myš­len­kou. A kaž­dá nová myš­len­ka jí hlo­da­la v mys­li. Co ji nej­ví­ce zne­klid­ňo­va­lo, byly ty poci­ty, kte­ré v ní to zabi­tí roz­pou­ta­lo. Každý nor­mál­ní člo­věk by musel být zdě­še­ný, zou­fa­lý a ztý­ra­ný poci­tem viny, kdy­by něco tako­vé­ho pro­ve­dl. A ona se cíti­la dob­ře. To nor­mál­ní neby­lo.

Ráda by byla s tím mrt­vým sama, jen na pár minut, aby se na něj v kli­du podí­va­la, aby si vychut­na­la ty poci­ty, kte­ré pohled na něj vyvo­lá­val; tu spo­ko­je­nost, tu bez­mez­nou úle­vu a pýchu. Jako by teď koneč­ně byla vyří­ze­na nepří­jem­ná prá­ce, kte­rou dlou­hou dobu odsou­va­la, sko­ro by byla řek­la: „Dokonáno jest!“ Nevyslovila to, jen tam sedě­la a cíti­la se nád­her­ně.

hřísnice

Proč tahle mla­dá, a vždy las­ka­vá mamin­ka zni­če­ho­nic ubo­da­la nezná­mé­ho a napros­to cizí­ho muže? Co ji k tomu při­mě­lo? A kdo byl onen ubo­da­ný muž a jakým způ­so­bem zasá­hl do živo­ta samot­né Cory? Znala svo­ji oběť Georga Frankenberga či niko­liv? A pokud ano, tak odkud? Jednalo se jen o pou­hou náho­du nebo o pře­dem naplá­no­va­ný zlo­čin?

Cora se k své­mu činu ihned dozna­la, ostat­ně o svěd­ky celé udá­los­ti neby­la nou­ze. Pro míst­ní poli­cii to vypa­da­lo jako jas­ný pří­pad, kte­rý bude brzy vyře­šen a uza­vřen. Naštěstí vrch­ní poli­cej­ní komi­sař vše viděl malin­ko jinak a nedo­ká­zal se smí­řit s pou­hým při­zná­ním paní Benderové.

Pokračuje v hle­dá­ní odpo­vě­dí na nezod­po­vě­ze­né otáz­ky, a mož­ná i pro­to váhá s uza­vře­ním samot­né­ho pří­pa­du a vrhá se do vlast­ní­ho vyšet­řo­vá­ní se sna­hou objas­nit a odha­lit poza­dí celé­ho tak podiv­né­ho zlo­či­nu.

Díky obrov­ské píli a vytr­va­los­ti komi­sa­ře začí­ná poma­lu na povrch vyplou­vat děsi­vá Cořina minu­lost a její sou­kro­mé peklo, jímž si muse­la ve svém dět­ství a dospí­vá­ní pro­jít.

Na jed­nu stra­nu mat­ka coby fana­tic­ká kato­lič­ka, a na stra­ně dru­hé nevy­lé­či­tel­ně nemoc­ná sest­ra Magdaléna drží­cích se 18 let na hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí. Matka Magdalenu nikdy nespouš­tě­la z očí, ani v noci ne, celý život ji drže­la naho­ře v poko­ji, a tak sta­vě­la jakousi nevi­di­tel­nou bari­ká­du mezi samot­ný­mi sestra­mi a nevě­dom­ky niči­la vzá­jem­né rodin­né vzta­hy. Ale brzy mělo být vše­mu konec.

hřísnice2

Co se jed­no­ho dne při­ho­di­lo a jaký to pak mělo dopad nejen na samot­ný sester­ský vztah, ale i jejich násled­né živo­ty? Podaří se komi­sa­ři slo­žit všech­ny stříp­ky Cořiny minu­los­ti tak, aby zjis­til sku­teč­nou prav­du, proč musel Georg Frankenberg zemřít?

Kým Cora Benderová ve sku­teč­nos­ti je? Je to mla­dá žena, kte­rá se cíti­la kon­fron­to­vá­na s nepří­jem­nou sou­čás­tí své minu­los­ti, ane­bo jed­na z těch měňa­vých časo­va­ných bomb, kte­ré své­mu oko­lí po celé roky suge­ru­jí neškod­nost a nor­ma­li­tu, aby pak bez roz­po­zna­tel­né­ho důvo­du explo­do­va­ly?

Ostatně, pokud se tím­to skvě­le napsa­ným psy­cho­lo­gic­kým romá­nem bude­te zabý­vat, uži­je­te si napí­na­vé čte­ní, kde bude­te oprav­du váhat nad tím, co je sku­teč­ná prav­da, a co si hlav­ní hrdin­ka vymys­le­la. Budete pořád pře­pí­rat její život od zákla­dů a tří­dit zís­ka­né infor­ma­ce, vyhod­no­co­vat, co je lež a co by mož­ná moh­la být prav­da.

Možná vás bude i fas­ci­no­vat ten napros­tý chlad, klid a nezdra­vé, ira­ci­o­nál­ní myš­le­ní Cory nad tím, že zavraž­di­la člo­vě­ka i to, jak si pře­je být odsou­ze­ná a zavře­ná.

„Doživotí! To jí bylo jas­né. Spáchala pře­ce vraž­du. to jí bylo jas­né taky. Trest být musel. Ovšem kdo pobyl na kří­ži, toho mří­že vydě­sit nemoh­ly. Na před­sta­vě cely neby­lo nic hro­zi­vé­ho. Pravidelné jíd­lo a prá­ce v kuchy­ni nebo prá­del­ně, mož­ná v něja­ké kan­ce­lá­ři, když se bude dob­ře cho­vat a všem před­ve­de, co doká­že. „

hříšnice1

Sami sebe se bude­te stá­le doko­la ptát proč, a bude­te chtít co nejdří­ve vše­mu při­jít na kloub. Napínavý děj romá­nu vám odha­lí myš­len­ky, poci­ty a pohnut­ky mla­dé ženy, jež díky ponurým udá­los­tem z její­ho dět­ství a dospí­vá­ní měli vliv na její dal­ší život a to, že nako­nec byla dohná­na na pokraj šílen­ství a zhrou­ce­ní, jež zapří­či­ni­lo oné obrov­ské tragé­dii.

Tato kni­ha mě upou­ta­la nejen vel­mi tajem­nou a pro­vo­ka­tiv­ně rudou obál­kou, ale i slib­ně zně­jí­cí ano­ta­cí, jež před­zna­me­ná­va­la už pře­dem skvě­lé čte­ní a doko­na­lý záži­tek.

To vše se samo­zřej­mě potvr­di­lo hned na prv­ních strán­kách, a já se už od samot­né­ho čte­ní neod­trh­la. Kniha doko­na­le uspo­ko­ji­la moji zvě­da­vost a tou­hu pono­řit se hlu­bo­ko do lid­ské duše hlav­ní hrdin­ky Cory a poku­sit se pocho­pit, jak její pohnut­ky a „křiv­dy minu­los­ti“ můžou člo­vě­ka zkrat­ko­vi­tě a nevě­dom­ky dohnat ke zrůd­né­mu zlo­či­nu jako je vraž­da.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci Omega

 

HŘÍŠNICE

Napsala: Petra Hammesfahr

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2019

Počet stran: 459

ISBN: 978-80-7585-003-4

  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57207 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54401 KB. | 28.01.2022 - 21:17:21