Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Potopa
Potopa

Boom sever­ské kri­mi na čes­kém kniž­ním trhu trvá nepře­tr­ži­tě už něko­lik let. Za začát­ku jako­by tato dis­ci­plí­na byla hlav­ně domé­nou mužů, ale femi­ni­za­ce zasáh­la i do této oblas­ti a posled­ní dobou při­bý­vá žen – auto­rek detek­tiv­ních pří­bě­hů tem­ných jako zim­ní noc za polár­ním kru­hem. Jednou z nich je i Kristina Ohlssonová. Spisovatelka, kte­rá není na lite­rár­ním poli žád­ným nováč­kem a jejíž titu­ly zdo­bí nejed­nu kni­hov­nu. Připomeňme její prvo­ti­nu Nechtění, násle­do­va­nou Sedmikráskami,…  A pak už při­chá­zí na řadu série s vyšet­řo­va­tel­kou Frederikou Bergmanovou, kte­rá figu­ru­je i v dosud posled­ní kni­ze s názvem Potopa. Údajně by se mělo jed­nat o der­ni­é­ru této posta­vy, ale nikdy neří­kej nikdy.

Frederika Bergmanová a její kole­ga Alex Recht tvo­ří sta­bil­ní pár vyšet­řo­va­te­lů a pra­vi­del­ný čte­nář detek­ti­vek Kristiny Ohlssonové s nimi pro­žil něko­lik let živo­ta a kro­mě zapekli­tých pří­pa­dů řešil i nejed­nu osob­ní kri­zi. A neji­nak tomu bude i ten­to­krát. Životní part­ner Frederiky se do hle­dáč­ku poli­cie dostal už v minu­los­ti a jed­nu z hlav­ních rolí bude nedob­ro­vol­ně hrát i ten­to­krát.

Alexi Rechtovi při­chá­zí během vyšet­řo­vá­ní vraž­dy dopis s tex­tem, kte­rý na prv­ní pohled nedá­vá žád­ný smy­sl, ale s postu­pem času obě­tí při­bý­vá a čas se krá­tí. A krá­tí se dva­krát tak rych­le­ji, když se mezi pohře­šo­va­ný­mi obje­ví rodi­na s malý­mi dět­mi nezvěst­ná už něko­lik měsí­ců. Najdou Frederika s Alexem pojít­ko mezi jed­not­li­vý­mi pří­pa­dy, kte­ré by jim pomoh­lo najít vra­ha co nej­rych­le­ji? Bude Frederika schop­ná dotáh­nout vyšet­řo­vá­ní do kon­ce, když se s jejím osob­ním živo­tem začí­ná pro­lí­nat čím dál víc? Mnoho otá­zek a odpo­vě­di stá­le chy­bí.

Kristina Ohlssonová doká­že čte­ná­ře vtáh­nout do děje a nepus­tit až do posled­ní strán­ky. Na začát­ku kni­hy roze­hra­je něko­lik dějo­vých linek, kte­ré se postup­ně splé­ta­jí a sli­bu­jí dovést do zdár­né­ho kon­ce.  Milovníci kri­mi ví, že pokud sáh­nou po kte­rém­ko­liv etablo­va­ném auto­ro­vi ze seve­ru Evropy, nemo­hou se zmý­lit a pokaž­dé dosta­nou sluš­nou por­ci napě­tí, slo­ži­tou záplet­ku a pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní. Ohlssonová se do toho­to klu­bu zařa­di­la už dáv­no a svo­je čte­ná­ře nezkla­ma­la a nezkla­me ani v Potopě.

Závěr nahrá­vá tomu, že autor­ka oprav­du plá­nu­je odsu­nout posta­vu Frederiky Bergmanové ze svě­ta vyšet­řo­vá­ní nej­hor­ších zlo­či­nů do běž­né­ho civil­ní­ho živo­ta. Pokud by to tak oprav­du bylo, dočka­la by se tato sym­pa­tic­ká vyšet­řo­va­tel­ka důstoj­né­ho kon­ce. A kdy­by si to autor­ka náho­dou roz­mys­le­la, čte­ná­ři to jis­tě jen uví­ta­jí, pro­to­že postav detek­ti­vů, kte­ří pro­ka­zu­jí vlast­nos­ti člo­vě­ka spí­še než vlast­nos­ti super­ma­na, není nikdy dost.


Název kni­hy:     Potopa

Autorka:              Kristina Ohlssonová

Nakladatelství:                 Kniha Zlín (Albatros Media)

Rok vydá­ní:        2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56413 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56645 KB. | 29.06.2022 - 05:49:45