Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví

Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví

ZAHRADNICTVI CUDLIN 20161219 DSC 9421

Poslední klap­ka fil­mo­vé tri­lo­gie Zahradnictví reži­sé­ra Jana Hřebejka a scé­náris­ty Petra Jarchovského padla po půl roce natá­če­ní pár dní před kon­cem roku v praž­ských Bohnicích a prv­ní film s názvem Rodinný pří­tel při­jde do kin v dub­nu.

Zahradnictví

Všechny tři fil­my se natá­če­ly sou­běž­ně už od červ­na 2016, vznik­ly pro ně nej­vět­ší fil­mo­vé deko­ra­ce v novo­do­bé his­to­rii čes­ké­ho fil­mu, a dohro­ma­dy šlo o více než 80 natá­če­cích dnů. Poslední den, kdy se toči­lo celou noc v are­á­lu Psychiatrické nemoc­ni­ce v Bohnicích, bylo na pla­ce i s kom­par­zis­ty přes 130 her­ců, kte­ré už od brz­ké­ho odpo­led­ne při­pra­vo­va­la počet­ná sku­pi­na mas­ké­rů a kosty­mé­rů.

Poslední natá­če­nou scé­nu divá­ci uvi­dí ve tře­tím fil­mu tri­lo­gie s názvem Nápadník, kde ústřed­ní dvo­ji­ci ztvár­ni­la Anna Fialová a Ivan Lupták, nepře­jí­cí rodi­če pak Aňa Geislerová a Martin Finger, nápad­ní­ka hra­je Jáchym Kučera, věč­ně dopro­vá­ze­ný svým otcem Miroslavem Táborským. Mezi her­ci se obje­vi­li ale také napří­klad you­tu­be­ři Jirka Král a Shopaholic Nicol, kte­ří prá­vě v Nápadníkovi před­sta­vu­jí zami­lo­va­ný pár.

Zahradnictví

Dvojice Geislerová – Finger pro­chá­zí vše­mi tře­mi fil­my a „zestár­ne“ tak o dva­cet let. Proto byla v tom­to pro­jek­tu vel­mi zásad­ní prá­ce umě­lec­ké­ho mas­ké­ra. „Když se poda­ří roli pod­po­řit ješ­tě mas­kou, tak to ohrom­ně pomů­že. Podívat se na sebe do zrca­dla mi hod­ně napo­ví, jak mám posta­vu hrát. Náš mas­kér Zdeněk Klika byl napros­to exce­lent­ní,“ vysvět­lil Martin Finger, kte­rý si pochva­lo­val i „part­ne­ře­ní“ s Aňou Geislerovou. „Je krás­né, že můžu hrát s divou čes­ké­ho fil­mu. Před rokem bych se ani nena­dál, že si zahra­ju zrov­na s Aňou, a že bude moje man­žel­ka. Úžasné potká­ní!“ dodal herec.

Ovšem vel­mi kva­lit­ní je i obsa­ze­ní dal­ších rolí a zejmé­na děti se poda­ři­lo obje­vit nesmír­ně talen­to­va­né. „Najít v cas­tingu děti, kte­ré jsou ve třech gene­ra­cích, bylo to nej­těž­ší. Ale kro­mě hlav­ních, i v těch tro­chu men­ších, ale stě­žej­ních rolích, hra­jí nej­lep­ší her­ci, kte­ré znám. S řadou z nich jsem už spo­lu­pra­co­val, s někte­rý­mi se ale tře­ba řadu let znám, a nikdy jsme spo­lu nedě­la­li. Například s Karlem Dobrým nebo Davidem Novotným,“ svě­řil se reži­sér Jan Hřebejk.

První část tri­lo­gie s názvem Rodinný pří­tel při­jde do kin 27. dub­na 2017 a před­sta­ví zejmé­na milost­ný troj­ú­hel­ník tvo­ře­ný Aňou Geislerovou, Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem na poza­dí váleč­ných let v naší zemi.

Druhý film se sou­stře­dí na dobu pová­leč­nou a zvra­ty v obdo­bí po roce 1948 v pří­bě­hu Dezertér, posta­ve­ném pře­de­vším na rodi­ně maji­te­le kadeř­nic­ké­ho salo­nu Jiřího Macháčka. Jeho ženu ztvár­ni­la Gabriela Míčová, její sest­ry Klára Melíšková a Aňa Geislerová. V kinech se obje­ví 28. září 2017.

Zahradnictví

V závě­reč­ném Nápadníkovi, kte­rý uza­vře celou tri­lo­gii děním v 50. letech, a do kin při­jde 16. lis­to­pa­du 2017, divá­ci uvi­dí mla­dou dvo­ji­ci Annu Fialovou a Ivana Luptáka.

Všechny tři fil­my spo­ju­je zahrad­nic­tví „zahrad­ní­ka“ Davida Novotného a jeho ženy Lenky Krobotové jako mís­to rodin­né­ho stme­lo­vá­ní, posou­vá­ní osu­dů jed­not­li­vých postav a záze­mí napříč doba­mi a reži­my.

Příběhy roz­vět­ve­né rodi­ny ode­hrá­va­jí­cí se v letech 1939 – 1959 svý­mi deko­ra­ce­mi dotvo­řil archi­tekt Jan Kadlec, stři­hu fil­mů se ujal Vladimír Barák a hud­bu k nim sklá­dá Petr Ostrouchov.

Trilogie vzni­ká v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost CinemArt.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,89681 s | počet dotazů: 229 | paměť: 54267 KB. | 28.01.2022 - 19:56:54