Kritiky.cz > Recenze knih > Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest

Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest

Hrdinpve

Co vede nás, oby­va­te­le západ­ní civi­li­za­ce, k nesčet­ným cestám a obje­vo­vá­ní jiných kon­ti­nen­tů a kul­tur? Snad kaž­dé­mu z nás v obě­hu kolu­je kap­ka krve s geny dáv­ných obje­vi­te­lů, kte­ří ve stře­do­vě­ku a na počát­ku novo­vě­ku obje­vo­va­li nová úze­mí a vydá­va­li se nepro­bá­da­ný­mi cesta­mi. Lze jim závi­dět, že ješ­tě bylo co obje­vo­vat? Snad kaž­dý malý kluk někdy snil o tom, že se popla­ví pod napnu­tý­mi plach­ta­mi s větrem o závod a jeho loď zakot­ví u nezná­mé­ho ost­ro­va porost­lé­ho buj­nou vege­ta­cí… Některým z klu­ků tato tou­ha vydr­že­la až do dospě­los­ti a své před­sta­vy dopl­ni­ly o kyp­ré boky míst­ních domo­rod­kyň, ale to už je jiný pří­běh. Na stra­ně jed­né roman­ti­ka a neko­neč­né dob­ro­druž­ství, na stra­ně dru­hé hlad, nemo­ci a strach z nezná­ma čas­to vykou­pe­ný smr­tí. Málokterý obje­vi­tel měl to štěs­tí, že na své ces­ty mohl vzpo­mí­nat v pokro­či­lém věku v tep­lé poste­li. Pojďte se začíst do pří­bě­hů vel­kých zámoř­ských obje­vů, kte­ré pro čte­ná­ře sepsal ve své kni­ze Hrdinové zámoř­ských obje­vů Milan Holeček.

Jedná se o poměr­ně objem­nou a výprav­nou pub­li­ka­ci, kte­rá při­bli­žu­je ději­ny obje­vů mimo­ev­rop­ských kon­ti­nen­tů. Kniha je čle­ně­na pod­le jed­not­li­vých evrop­ských náro­dů, kte­ré se nej­ví­ce zaslou­ži­ly o obje­vy zámoř­ských úze­mí.  Nelze začít jinak než pří­sluš­ní­ky ital­ské­ho náro­da v čele s nej­zná­měj­ším Janovanem, dále zde najde­me Portugalce, Španěly, Angličany, Francouze, Holanďany, Rusy, Skandinávce a Němce. Samostatná kapi­to­la je pak věno­va­ná i Američanům a jejich cestám a jako posled­ní je směs­ka náro­dů, kte­ré roz­hod­ně nelze zařa­dit jako typic­ké obje­vi­te­le, doby­va­te­le a kolo­ni­zá­to­ry.

Kniha obsa­hu­je kro­mě obrov­ské­ho množ­ství tex­tu, ve kte­rém je nahuš­tě­no kvan­tum infor­ma­cí i nemé­ně obsáh­lý výtvar­ný a gra­fic­ký dopro­vod. Najdete zde téměř pět set vyob­ra­ze­ní a map k popi­so­va­né­mu téma­tu, což pub­li­ka­ci činí atrak­tiv­ní i pro mlad­ší čte­ná­ře z řad odrost­lých dětí. Text je nepře­tr­ži­tým prou­dem infor­ma­cí, což z něj činí pub­li­ka­ci řaze­nou spí­še mezi ency­klo­pe­die než belet­rii. Určitě to není na ško­du a čte­ná­ři zde najdou maxi­mum mož­né­ho k dané pro­ble­ma­ti­ce, ale nejed­ná se tak o čte­ní na dlou­hé zim­ní veče­ry, kdy by bylo mož­né pře­číst kni­hu za něko­lik hodin. Mozek čte­ná­ře je brzy zahl­cen jmé­ny, daty, názvy a kni­hu tak pře­čte­te spí­še po jed­not­li­vých kapi­to­lách a postup­ně.

Milan Holeček v Hrdinech zámoř­ských obje­vů pře­dal čte­ná­řům maxi­mum ze svých zna­los­tí o obje­vech a sesta­vil kni­hu plnou vyso­ce odbor­ných infor­ma­cí, ze kte­rých lze čer­pat a potě­ší jak začá­teč­ní­ky, tak lidi, kte­ří už v dané pro­ble­ma­ti­ce nejsou nováč­ky a mají něco načte­no.


Název kni­hy:     Hrdinové zámoř­ských obje­vů

Autor:                  Milan Holeček

Rok vydá­ní:        2019

Nakladatelství:                 Vyšehrad


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]
  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Podle náhodného výběru - Max Eisen8. ledna 2017 Podle náhodného výběru - Max Eisen V podobě knížky přichází další autentické svědectví člověka, který přežil peklo zvané Osvětim. Knížka nastiňuje příběh židovského chlapce, který je plný zvratů, lhostejnosti, násilí, […]
  • Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou31. července 2018 Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zažila na své desetiměsíční cestě Jižní Amerikou. Nečekejte ale klasickou cestopisnou pohodičku. […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]