Kritiky.cz > Recenze > Hrdinové a zbabělci

Hrdinové a zbabělci

Hrdinové a zba­běl­ci
08.11.2007

recen­ze

Přečteno: 252 krát

Aby mohl kon­sta­to­vat rele­vant­ní dia­gnó­zu jako pod­mín­ku uzdra­ve­ní. S recep­tem si však již hla­vu nelá­me.

Film se samo­zřej­mě nej­ví­ce poš­ťou­rá v mys­lích ame­ric­kých obča­nů, ale zob­ra­ze­né téma je zají­ma­vé obec­ně, neboť násled­ky dneš­ní­ho počí­ná­ní Spojených stá­tů může­me jed­nou na vlast­ní kůži pocí­tit všich­ni. Úkolem této recen­ze není vyslo­vo­vat se pro, či pro­ti kro­kům USA na svě­to­vé scé­ně, ostat­ně neči­ní tak ani samot­ný film. Mnohem spí­še než do minu­los­ti se dívá do brz­ké i vzdá­le­něj­ší budouc­nos­ti a kla­de při­tom více otá­zek, než doká­že zod­po­vě­dět. Šestice jeho pro­ta­go­nis­tů se stře­tá­vá v pomy­sl­ném rin­gu, vyme­ze­ném pro­va­zy sple­te­ný­mi ze čtve­ři­ce úvah: Za co vlast­ně ame­rič­tí vojá­ci boju­jí? Za co boju­jí ti, kte­ří je řídí z Bílého domu? Jak se k prá­vě pro­bí­ha­jí­cím udá­los­tem sta­ví ame­ric­ká mlá­dež? A koneč­ně jakou úlo­hu při tom všem hra­je sed­má vel­moc?

Z pohle­du divá­ka se jed­ná o neo­ká­za­lou, komor­ní zále­ži­tost, ode­hrá­va­jí­cí se povět­ši­nou ve dvou míst­nos­tech – kabi­ne­tu vyso­ko­škol­ské­ho pro­fe­so­ra (Redford), kte­rý zde roz­mlou­vá se svým tápa­jí­cím stu­den­tem, a v pra­cov­ně vyso­ké­ho polit­ka (Tom Cruise), kte­rý sebe­vě­do­mě paso­val do role své žáky­ně pro změ­nu vyzrá­lou novi­nář­ku (Meryl Streepová). V obou míst­nos­tech se to jen hemží vlas­te­nec­tvím, ale i roz­tě­ka­něj­ším divá­kům Redford dopře­je vidi­tel­né roz­dí­ly v jeho odliš­ných pro­je­vech. Dodejme ješ­tě, že tro­chu té akce a oži­ve­ní do sním­ku při­ná­ší pře­ru­šo­va­né sek­ven­ce z afghán­ské­ho bojiš­tě, kte­ré jsou však snad ješ­tě komor­něj­ší, než zby­tek fil­mu. Při nich se dění na plát­ně mění v mok­rý hadr, kte­rý Redford ždí­má do kýble s nápi­sem pub­li­kum.

Výsledek hodi­nu a půl trva­jí­cí­ho sna­že­ní tří zná­mých holly­wo­od­ských tvá­ří je pře­kva­pi­vě jas­ný jako účet za ben­zín: Politici kla­mou, tisk zpro­střed­ko­vá­vá tyto kla­my veřej­nos­ti, vět­ši­ně ame­ric­ké mlá­de­že je to jed­no, a men­ši­na sym­bo­li­zo­va­ná lvy odjíž­dí zby­teč­ně zemřít do cizi­ny, pod vede­ním nepro­zí­ra­vých poli­tic­kých jehňat. Ovšem lze to chá­pat i šíře­ji – těmi jehňa­ty, za něž lvi boju­jí, může být i celá nevší­ma­vá spo­leč­nost.

Tak nevím, jest­li toto sdě­le­ní bylo pro něko­ho novin­kou, ale při­po­meň­me si, že jsem jen líčil obsah fil­mu, kte­rý se sna­ží po více než šes­ti letech od zlo­mo­vých tero­ris­tic­kých úto­ků nasta­vit zrca­dlo sou­čas­né Americe. A přes­to­že se sku­teč­ně zdá, že nepři­chá­zí s ničím novým, je jis­tě dob­ře, že to činí.Verdikt: Nepříliš chytla­vý, přes­to kou­ka­tel­ný sní­mek, kte­rý se vyja­dřu­ju k pal­či­vým pro­blé­mům dneška, jako je vál­ka pro­ti tero­ris­mu či ame­ric­ké pre­ven­tiv­ní vál­ky. Překypuje stá­le pří­liš­ným pato­sem, kte­rý se asi dnes u ame­ric­kých tvůr­ců sne­se, ale dou­fej­me, že v budouc­nu již budou točit tako­vé­hle fil­my stříz­li­vě­ji.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.22/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.2 z 5 (hod­no­ce­no 9x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Dagmar Málková

08.11.2007 15:26

Redaktorka

1

Tento sní­mek je pod­le mě pří­nos do ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie, pro­to­že ti, co nema­jí nic spo­leč­né­ho s vál­kou a tero­ris­mem v ame­ri­ce, a nesle­du­jí pra­vi­del­ně zprá­vy, si z toho stej­ně nic neod­ne­sou a nepo­cho­pí. Snad jedi­nou poin­tou pro nein­for­mo­va­né je již výše zmi­ňo­va­ná mani­pu­la­ce s lid­mi pro­střed­nic­tvím medii..

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,55674 s | počet dotazů: 228 | paměť: 52874 KB. | 16.06.2021 - 08:57:48