Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hrdina (Ying xiong) - recenze

Hrdina (Ying xiong) - recenze

Další poda­ře­ný kou­sek z východ­ní pro­duk­ce.Jeden z nej­moc­něj­ších krá­lů čín­ské his­to­rie, Qin, musí čelit čet­ným poku­sům o aten­tát od svých hlav­ních nepří­te­lů. Jeho nej­vět­ší oba­vy však smě­řu­jí ke třem obá­va­ným bojov­ní­kům: Sky, Flying Snow a Broken Sword.

Bezejmenný, si říká nezná­mý úřed­ník, kte­rý se chce také pomstít za smrt své rodi­ny. Vymyslí téměř doko­na­lý plán, jak se dostat až k samot­né­mu krá­li Qinovi. Musí doká­zat že zabil všech­ny tři bojov­ní­ky. K tomu je však musí pře­svěd­čit o svém doko­na­lém bojo­vém umě­ní, a že on je ten nej­lep­ší a hod­ný toho­to úko­lu.

Když se takhle dosta­ne ke krá­li, musí mu povyprá­vět svůj pří­běh. Král však pro­hléd­ne jeho lsti­vý plán, ale s klid­nou hla­vou mu nabíd­ne i svůj meč, a sna­ží se jej pře­svěd­čit, že sku­teč­ný bojov­ník se vyzná ve slo­vech stej­ně jako v mečích, že obo­jí může zabít ale i ochrá­nit. Pravý bojov­ník neno­sí meč ve své ruce ani ve svém srd­ci.

Jestli vás zne­chu­ti­ly léta­jí­cí scé­ny, cho­ze­ní po vodě ve fil­mu Tygr a Drak, tak na ten film zapo­meň­te. Pro všech­ny ostat­ní je to ale krás­ná ukáz­ka východ­ní­ho umě­ní stej­ně jako tajů člo­vě­ka samé­ho.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65144 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53634 KB. | 22.01.2022 - 00:08:44