Kritiky.cz > Recenze knih > Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová

Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová

big hrave fit recepty GAk 401174

Kuchařka se slad­ký­mi recep­ty, je pro všech­ny vyzná­va­jí­cí zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i pro ty, kte­rý chtě­jí zhub­nout a neví, jak si pochut­nat na slad­kém dezer­tu, s mini­mem kalo­rií a vět­ší výži­vo­vou hod­no­tou. Kalorie sic u recep­tů nejsou, ale jsou tam pou­ží­vá­ny náhraž­ky sla­di­del a netuč­né ingre­di­en­ce. Když chce­te jíst zdra­vě, víte co jíst, ale pokud je chuť na slad­ké, vět­ši­na z nás sáh­ne po kou­pe­né čoko­lá­dě, pudin­ku, kob­li­ze, plných umě­lých pří­sad, kte­ré nám moc ener­gie nepři­da­jí.

Autorka, instagra­mo­vá blo­gger­ka Barbora Svobodová, při vymýš­le­ní recep­tů hod­ně impro­vi­zo­va­la, ale při­tom se drže­la zásad - zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní v rozum­né míře a zacho­vá­ní výži­vo­vých hod­not pro lep­ší kon­di­ci, zvláš­tě při spor­tu, či prá­vě fit­ness, kte­ré­mu se věnu­je.

O zdra­vé recep­ty se zají­mám, někdy impro­vi­zu­ji a nebo mě něco oslo­ví v časo­pi­se, ale pak jsem občas bez fan­ta­zie a vra­cím se ke kupo­va­ným slad­kos­tem, a s výčit­ka­mi, poté.
A to je i důvod, proč mě tato kni­ha zau­ja­la. Mlsat a necí­tit se těž­ce, o výčit­kách svě­do­mí ani nemluvě.

Kniha obsa­hu­je 77 recep­tů, kte­ré jsou dopl­ně­ny finál­ní foto­gra­fií, jak by měl dezert vypa­dat. S jed­no­du­chý­mi postu­py i pro začá­teč­ní­ky v kuchy­ni. Všechny jsou ze zdra­vých ingre­di­en­cí, kte­ré jsou snad­no dostup­né, napří­klad z oves­ných vlo­ček, oves­né mou­ky, špal­do­vé mou­ky, kakaa, tva­ro­hu, medu, dat­lo­vé pas­ty, ovo­ce. Jen pro­tei­no­vý prá­šek mís­to sla­di­dla, byl pro mě novin­kou.

Co mě oslo­vi­lo a ráda si při­pra­vím, je napří­klad koláč z batá­tů, kte­ré znám jen vaře­né na pří­lo­hu, ale tře­ba i dýňo­vé noky, cizr­no­vé sušenky,nebo sko­ři­co­vé cere­á­lie, upe­če­né na ple­chu.

0046125512 kz0376 Hrave fit recepty 0410046125512 kz0376 Hrave fit recepty 040

144 stran, 210 na 247 mm

vaz­ba : váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

vydá­no : 7. 3 2019, CPRESS

k objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/46125512/hrave-fit-recepty/

hod­no­ce­ní 70%


Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová
Hodnocení: 4.3 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...