Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí!

Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí!

hranari krimi drama ze ktereho mrazi

Filmy a seri­á­ly s téma­ti­kou korup­ce v Českém stá­tě jsou vel­mi oblí­be­né u širo­ké­ho spek­tra Českého oby­va­tel­stva. Není se čemu divit, pro­to­že Češi moc dob­ře vědí, že poli­ti­ci jsou vel­mi úplat­nípení­ze daňo­vých poplat­ní­ků tečou tam, kam nema­jí. Film Hranaři se zabý­vá neje­nom tím­to téma­tem, ale také uka­zu­je, že čest­ný pod­ni­ka­tel nikdy nebu­de mít tako­vé zis­ky, jako ten, co pod­vá­dí, dává úplat­ky a vyhrá­vá pochyb­ná výbě­ro­vá říze­ní, ve kte­rých se točí mili­ar­dy Českých korun.

Film Hranaři tedy vyprá­ví pří­běh man­žel­ské­ho páru, kte­rý pod­ni­ká a sna­ží se pro­sa­dit v dneš­ní zvrá­ce­né a těž­ké době. Přitom se namo­čí do záhad­né­ho výbě­ro­vé­ho říze­ní, ve kte­rém má ten­den­ci vyhrát jed­na fir­ma, kte­rá rádo­by nee­xis­tu­je. To se man­že­lům nelí­bí a o lukra­tiv­ní zakáz­ku boju­jí. Ovšem nevě­dí, že kvů­li tomu se dosta­nou na hra­nu a půjde jim dokon­ce o život.

Film nabí­zí oprav­du hod­ně a na České pomě­ry má také úchvat­nou kva­li­tu, kte­rá je jak jinak, než HD. Režije se ujmul mla­dý reži­sér Tomáš Zelenka, kte­rý tím­to fil­mem sla­vil pre­mi­é­ru. Nikdy dří­ve totiž film nena­to­čil. Ve fil­mu hra­jí Saša Rašilov nejmla., Kateřina Brožová, Miroslav Etzel, Vilma Cibulková, atd.

Pokud chce­te vidět, jak to v našem stá­tě cho­dí, pak navštiv­te ten­to film v kinech. Rozhodně nebu­de­te lito­vat!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51605 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53388 KB. | 26.09.2021 - 00:28:57