Kritiky.cz > Recenze knih > Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme - aktivity pro celý rok

Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme - aktivity pro celý rok

hrajeme si nezlobime
hrajeme si nezlobime
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Práce s dět­mi je vel­mi zají­ma­vá a pes­t­rá. Je to neu­stá­lá ces­ta hle­dá­ní způ­sobů, metod, forem i nápa­dů. Vždy, když si při­pra­vu­ji čin­nos­ti pro děti, tak si kla­du za cíl, aby se něco nové­ho nau­či­ly, abych jim při­nes­la do jejich živo­ta něco zají­ma­vé­ho, aby je při­pra­ve­né akti­vi­ty bavi­ly a v mateř­ské ško­le byly šťast­né a spo­ko­je­né. 

V kaž­dém pro­jek­tu najde­te moti­va­ci, kam chce­me pro­jekt smě­řo­vat, o čem si bude­te poví­dat, námě­ty na pohy­bo­vé hry, cvi­če­ní, prá­ci s tex­tem, s pohád­ka­mi, pís­nič­ky. Na kon­ci je vždy shr­nu­tí, proč zrov­na toto téma a co bylo našim zámě­rem. Bohatá foto­ga­le­rie vám pomů­že všech­ny důle­ži­té akti­vi­ty zdo­ku­men­to­vat. Na kon­ci kaž­dé­ho pro­jek­tu je, co se děti nau­či­ly, čeho se nám poda­ři­lo dosáh­nout, pří­pad­ně námě­ty pro dal­ší prá­ci s dět­mi.

Aktivity vychá­zí z pro­žit­ko­vé­ho uče­ní, pohá­dek, bás­ni­ček a pís­ni­ček. Tato kni­ha je plně v sou­la­du s rám­co­vě vzdě­lá­va­cím pro­gra­mem před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní a zahr­nu­je všech­ny oblas­ti. Kniha se sklá­dá z úvo­du, pak násle­du­jí jed­not­li­vé pro­jek­ty a pří­lo­hy. Na kon­ci nalez­ne­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, inter­ne­to­vé zdro­je i nabíd­ku dal­ších semi­ná­řů týka­jí­cí se před­škol­ní výcho­vy.

Díky pro­jek­tům děti obje­vu­jí, zkou­ma­jí, expe­ri­men­tu­jí, posky­tu­jí pro­stor pro vlast­ní nápa­dy, pro pohy­bo­vé akti­vi­ty a čin­nos­ti, posi­lu­jí sebe­dů­vě­ru, roz­ši­řu­jí poznatky o svě­tě kolem nás, vší­ma­jí si roz­dí­lů, logic­kých sou­vis­los­tí. Děti se lépe ori­en­tu­jí ve vzta­zích, řeší pro­ble­ma­ti­ku spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní. Výhodou pro­jek­to­vých dní je vyu­ži­tí tvo­ři­vých akti­vit, dále hudeb­ní i předma­te­ma­tic­ké čin­nos­ti. Velký důraz je kla­den na pohy­bo­vé akti­vi­ty, kte­ré roz­ví­jí hru­bou moto­ri­ku, činí dětem radost z pohy­bu. Zaměření pro­jek­tů je oprav­du pes­t­ré. Děti se ocit­nou na širém moři, u med­vě­dů, pozna­jí vánoč­ní­ho kap­ra, zaži­jí sně­ho­vé rado­ván­ky, vyzkou­ší si řadu řeme­sel a pozna­jí roz­díl mezi ves­ni­cí a měs­tě jako náš domov.

Volné pokra­čo­vá­ní pub­li­ka­ce Aby nás to spo­lu bavi­lo celý rok jsem si moc oblí­bi­la při své prá­ci s dět­mi. Když jsem v edič­ním plá­nu vidě­la kni­hu Hrajeme si, nezlo­bí­me, o svě­tě pak lec­cos víme, tak jsem se na ní moc těši­la až vyjde. Hned jsem ji ote­vře­la a byla opět mile pře­kva­pe­na množ­stvím námě­tů i nápa­dů. Příručku oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, zájmo­vých krouž­ků i rodi­če dětí, vedou­cí pří­měst­ských i poby­to­vých tábo­rů. Dále také stu­den­ky peda­go­gic­kých fakult.

Kniha je našlápnu­tá množ­stvím akti­vit. Je psa­ná sro­zu­mi­tel­ně, čti­vá a pře­hled­ná. Výhodou pro­jek­to­vých témat je urči­tě to, že může­te námě­ty růz­ně upra­vo­vat dle věku i mož­nos­tí dané tří­dy. Líbí se mě i boha­tá foto­ga­le­rie, kde přes­ně vidí­te, jak děti danou akti­vi­tu pro­vá­dě­ly. Na tuto pří­ruč­ku se moc ráda podí­vám i z jiné­ho úhlu pohle­du. Nejen jako uči­tel­ka, ale i jako mamin­ka dvou synů, kte­ří si ven­ku s děti rádi hra­jí řadu zají­ma­vých her.

Ilustrace Patricie Koubské jsou pro mě oprav­du srd­co­vá zále­ži­tost. Mám je moc ráda a veli­ce čas­to je vyhle­dá­vám v kni­hách pro peda­go­gy, ale i pro děti.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Její prv­ní část se mě moc líbi­la. Takže vol­né pokra­čo­vá­ní bylo jas­nou vol­bou.

Miroslava Baxová je uči­tel­ka mateř­ské ško­ly. Řadu let se věno­va­la lout­ko­vé­mu diva­dlu. V Portále vyšla její kni­ha Aby nás to spo­lu bavi­lo po celý rok, na kte­rou toto její nové dílo vol­ně nava­zu­je.

Autor: Miroslava Baxová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 159

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN 978-80-262-1518-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,54101 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61792 KB. | 28.09.2023 - 02:19:40