Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > HRAD VE SKOTSKU

HRAD VE SKOTSKU

332181610 181075754680862 7826415582959229957 n
332181610 181075754680862 7826415582959229957 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dopřát si pří­jem­nou roman­tic­kou sla­ďár­nu s neo­do­la­tel­ný­mi pokr­my a atmo­sfé­rou blí­ží­cích se Vánoc teď - na začát­ku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se pře­nést v čase do pří­jem­né­ho před­vá­noč­ní­ho sho­nu a tou­žeb­né­ho oče­ká­vá­ní, je kni­ha Hrad ve Skotsku od autor­ky Julie Caplinová, pro vás to pra­vé oře­cho­vé.

Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je Izzy McBrideová, kte­ré do klí­na spad­ne nevšed­ní dědic­tví od pra­strý­ce Billa, a to sku­teč­ný hrad ve Skotsku, i když tak malin­ko již „chát­ra­jí­cí“. Ambiciózní dív­ka má s hra­dem vel­ké plá­ny, ale sko­ro žád­nou hoto­vost, aby z něj udě­la­la vysně­ný pohád­ko­vý hotel, kde se bude o své hos­ty „s lás­kou“ sta­rat a roz­maz­lo­vat svo­jí „krá­lov­sky dobrou“ kuchy­ní.

Věděla, že vaře­ní jde mno­hem lépe, když si na něj udě­lá čas, a že pokud se spě­chá, věci se vět­ši­nou poka­zí. Věděla, že při dlou­hém a poma­lém, sma­že­ní cibu­le zezlát­ne a jíd­lo pový­ší. Pokud na mír­ném ohni osmah­ne koře­ní, dodá pokr­mu hloub­ku. A když poma­lu a jem­ně vmí­chá sme­ta­nu, při­dá výsled­ku na boha­tosti. Uvědomovala si, že na pro­ce­su pří­pra­vy jíd­la je něco konej­ši­vé­ho a uklid­ňu­jí­cí­ho. Všechno je lep­ší, pokud se to dělá se vší pozor­nos­tí. Milovala, když se moh­la pono­řit do ritu­á­lu a nemu­se­la mys­let na nic jiné­ho. Byl to její čas!

První pla­tí­cí hos­ty, jejichž pení­ze pomů­žou zapla­tit reno­va­ci a úpra­vy hra­du, sehna­la její vel­mi živel­ná mat­ka Xanthe a zdá se, že vše musí být pod­le ní. její typic­ké hes­lo bylo: Kde je vůle, tam je i ces­ta. A tak není divu, že počet oby­va­tel hra­du neče­ka­ně ros­te, ale nejsou to nejen hos­té, ale i lidé, kte­ří rádi při­da­jí ruku k dílu, aby stře­chou neza­té­ka­lo a hotel byl pro všech­ny hos­ty krás­ně vánoč­ně načan­čán.

Na Skotskou vyso­či­nu se poma­lu sná­še­jí prv­ní sně­ho­vé vloč­ky a před­vá­noč­ní závod s časem začí­ná a Izzy tou­ží, aby vše bylo na vánoč­ní svát­ky doko­na­lé. Podaří se jí, spo­lu s její­mi pomoc­ní­ky, během pár týd­nů před Vánoci pro­mě­nit chát­ra­jí­cí hrad v kou­zel­ný až poma­lu pohád­ko­vý hotel?

A může si mezi těmi pří­pra­va­mi dovo­lit i čas na lás­ku a milost­né poblouz­ně­ní? Jaké by to bylo, mít tako­vé bez­vý­hrad­né pro­po­je­ní s jiným člo­vě­kem? Mít něko­ho, komu na vás tolik zále­ží. Byla to sla­bost chtít, aby se o vás někdo občas sta­ral?

A Izzy chtě­la jen dvě věci, a to sta­rat se o lidi a o to, aby se na hra­dě cíti­li vítá­ni, dopřát jim odpo­či­nek od jejich sku­teč­ných živo­tů. Čas na načer­pá­ní sil a use­brá­ní. A dru­hou věcí bylo najít oprav­do­vou lás­ku, toho pana pra­vé­ho, jež by jí byl sku­teč­ným pří­te­lem. něko­ho, kdo na ni bude mys­let, zále­žet jí na ní a bude jí nezišt­ně pomá­hat, pro­to­že bude vidět, že tu pomoc potře­bu­je.

Podaří se Izzy spl­nit si své život­ní sny a koneč­ně najde bez­peč­ný pří­stav navzdo­ry všem bou­řím? Nezbývá tedy už, než se poho­dl­ně usa­dit a začít číst....

Hrad ve Skotsku, i když moc nejsem na ty roman­tic­ké pří­běhy a radě­ji dávám před­nost thrille­rům, mě vel­mi mile pře­kva­pil a doslo­va mě uchvá­til. Bohužel ved­lej­ším účin­kem mého čte­ní bylo roz­d­mý­chá­ní váš­ně pro vaře­ní a peče­ní, tak­že jsem se nevyh­la ani malin­ka­té­mu pří­byt­ku na váze....

Ovšem není čemu se divit, když je autor­ka mis­trem v bar­vi­tém a živém líče­ní a popi­su nejen pří­pra­vy jed­not­li­vých jídel, ale i to jak krás­ně voní, vypa­da­jí a roz­plý­va­jí se na jazy­ku.... hold, kdo by odo­lal.... A kdo ví, mož­ná i vyzkou­šel doma u své­ho spo­rá­ku jed­not­li­vě zmi­ňo­va­né kuli­nář­ské spe­ci­a­li­ty.....

Tato kni­ha se mi nej­ví­ce líbi­la hlav­ně pro před­vá­noč­ní atmo­sfé­ru, kdy ve vzdu­chu visí jaká­si nadě­je a  oče­ká­vá­ní, tou­ha být se svý­mi nej­bliž­ší­mi a uží­vat si spo­leč­né svá­teč­ní chví­le, kdy si může­te dopřát šálek hor­ké­ho čaje u roz­pá­le­né­ho krbu a při­ku­so­vat vanil­ko­vé rohlíč­ky.... obklo­pe­ní las­ka­vý­mi lid­mi, s nimiž nás nemu­sí spo­jo­vat jen rodin­né pou­to, ale i hlu­bo­ké přá­tel­ství a souná­le­ži­tost či spo­leč­né plá­ny. 

Je to pří­běh plný lidí se srd­cem na pra­vém mís­tě, díky nichž na vás ze strá­nek sálá pří­jem­né hře­ji­vé tep­lo, lás­ka, něha, přá­tel­ství, tou­ha. A vy si ve skry­tu duše pře­je­te být s nimi na tom kou­zel­ném mís­tě, na hra­dě ve Skotsku.

Hrad ve Skotsku je pří­jem­ná odde­chov­ka, jež nala­dí vaše vnitř­ní smys­ly, nechá vás zasnít se a pro­žít svůj „vánoč­ní sen“. Je to kni­ha, kte­rá zaru­če­ně chy­tí a nepus­tí.

 

HRAD VE SKOTSKU

Napsala: Julie Caplinová

Přeložila: Petra Královcová

Vydala GRADA Publishing, a.s.

Rok 2023

Počet stran?: 314

ISBN: 978-80-271-3804-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí23. února 2023 Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete zažít krásnou zimní romanci na chátrajícím hradě ve Skotsku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka této skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v zeleném svetru23. dubna 2023 Dívka v zeleném svetru Miluji příběhy napsané podle skutečných událostí, které jsou navíc napsány na pozadí druhé světové války, a proto není divu, že se v mé knihovně zabydlela kniha s názvem, Dívka v zeleném […] Posted in Recenze knih
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání11. března 2023 Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání Milujte vůni chleba a Skotsko?  Chcete zažít báječnou letní romanci uprostřed zimy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Štěstí voní jako chleba, kterou vydala Grada Publishing pod […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,66789 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60995 KB. | 08.06.2023 - 10:35:06