Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera.

Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera.

Hraci
Hraci

Keifer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin a Oliver Platt, to není roz­hod­ně špat­né obsa­ze­ní, nao­pak je to obsa­ze­ní, z kte­ré­ho se dá něco vytřís­kat. Režie fil­mu se před téměř tři­ce­ti lety navíc cho­pil Joel Schumacher, kte­rý i přes pře­šlap s Batmanem má na svém kon­tě vel­mi dob­ré fil­my. „Hráči se smr­tí“ se moh­li cel­kem snad­no zařa­dit mezi ně. A oči­vid­ně se sta­li fil­mem, kte­rý zau­jal.

Pětice přátel na život a na smrt.

To sou­dím hlav­ně na zákla­dě toho, že v nedáv­né době došlo k rema­ku fil­mu, kte­rý je uvá­děn pod stej­ným názvem. Nevím, jest­li mělo smy­sl film pře­dě­lá­vat – vlast­ně si mys­lím, že ne – ale jsem rád, že jsem jako prv­ní viděl původ­ní film, pro­to­že pros­tě není špat­ný a má stá­le co říct, a to i přes­to, že za sebou má sko­ro těch tři­cet let. Příběh je zde dob­rý, ne skvě­lý, ale dob­rý.

Trochu zmlácený.

Nelson Wright (Kiefer Sutherland) se roz­hod­ne, že chce za kaž­dou cenu poznat, co se skrý­vá za živo­tem. Chce vědět, jest­li je ješ­tě něco poté, co zemře­me. Někteří lidé pros­tě neu­mí žít s myš­len­kou, že nevě­dí, co násle­du­je po živo­tě. A tak se nechá uvést do sta­vu kli­nic­ké smr­ti. Když se pro­bu­dí, jako kdy­by svět kolem měl najed­nou tro­chu jiné kon­tu­ry, jako kdy­by najed­nou viděl víc.

Dost času tráví u tohohle stolu.

Pro svůj expe­ri­ment strh­ne dal­ší čty­ři stu­den­ty a kaž­dý z nich se poku­sí nahléd­nout za opo­nu smr­ti. Zkoušejí, jak dlou­hou dobu jsou schop­ni v tom sta­vu zís­kat, sna­ží se jít k hra­ni­ci, kte­rá je únos­ná. Jenže když se vrá­tí, začí­na­jí vidět věci, kte­ré by vidět nemě­li. A není to jen dob­ré, nejsou to jen hez­ké vzpo­mín­ky. Naopak se musí srov­nat i s tem­ný­mi aspek­ty, kte­ré je jejich živo­tem pro­vá­ze­jí.

Už záleží jen na tom, kdo je zrovna na stole.

Snímek „Hráči se smr­tí“ má svo­je kouz­lo, a i když si bude­te říkat, že to roz­hod­ně není prvo­plá­no­vě horor, bude­te mít z někte­rých scén hod­ně nepří­jem­né poci­ty. Joel Schumacher ale spí­še jede linii, kte­rá je thrille­ro­vá, a to ješ­tě se sil­ným osob­ním pří­no­sem jed­not­li­vých postav, kdy jejich minu­lost a jejich stra­chy a rados­ti jsou zákla­dem k tomu, aby sami byli vel­mi vydě­še­ní.

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,35295 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56755 KB. | 02.07.2022 - 02:15:02