Kritiky.cz > Články > Hráč - SYNOPSE

Hráč - SYNOPSE

„Hra s lid­ským živo­tem je pro něho skvě­lým kšef­tem.”

Snímek, kte­rý pře­svěd­či­vě zví­tě­zil v kate­go­rii Nejlepší film roku při udí­le­ní litev­ských cen Silver Crane, oslo­vu­je divá­ky po celém svě­tě. Na Filmovém fes­ti­va­lu v Talinu byl nomi­no­ván na cenu Tridens pro Nejlepší film a na fes­ti­va­lu ve Varšavě zís­kal Zvláštní cenu poro­ty a nomi­na­ci na Grand Prix. Debutový celo­ve­čer­ní sní­mek reži­sé­ra Ignase Jonynase je vel­mi rea­lis­tic­kým obra­zem záchran­né zdra­vot­ní služ­by, kte­rá den­no­den­ně boju­je o záchra­nu lid­ských živo­tů. Díky skvě­lým herec­kým výko­nům a napros­to famóz­ní­mu hudeb­ní­mu dopro­vo­du kape­ly The Bus se z Hráče stá­vá jedi­neč­ný fil­mo­vý záži­tek.

Vincentas je nej­lep­ším léka­řem záchran­né služ­by, kte­rý má jed­nu sil­nou vášeň – gam­bler­ství. Rychle vydě­la­né pení­ze ješ­tě rych­le­ji utrá­cí, a tak se brzy dostá­vá do pro­blé­mů. Rozjede tedy hru, kdy se záchra­ná­ři vsá­zí mezi sebou o to, kte­rý z paci­en­tů daný týden zemře. Čím těž­ší zra­ně­ní, tím vyš­ší šan­ce na výhru. Hra začne nabí­rat šir­ších roz­mě­rů a Vincentas drží bank. Jeho nová záli­ba se však nelí­bí jeho milen­ce, a v sáz­ce jsou nejen život a smrt, ale také lás­ka.

Části seriálu:  Hráč


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,89645 s | počet dotazů: 216 | paměť: 49991 KB. | 12.04.2021 - 22:02:59