Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Články > Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né svo­bo­dy. Vnucovaná kolek­tiv­ní rov­no­práv­nost byla nahra­ze­na trž­ní­mi eko­no­mic­ký­mi pra­vi­dly, ve kte­rých zís­ká­te jen tolik, kolik se vám poda­ří vydě­lat.

To je důvod, proč jsem chtěl nato­čit film o morál­ním dile­ma­tu jedin­ce, kte­rý byl for­mo­ván na kři­žo­vat­ce roz­díl­ných reži­mů. Hlavní posta­va Hráče, Vincentas, je tako­vá nová hyb­rid­ní oso­ba. Patří do dvou kon­flikt­ních sys­té­mů. Jeho dua­li­ta je nej­lé­pe odha­le­na v kri­tic­kých situ­a­cích, kte­ré ten­to záchra­nář, kte­rý je také náru­ži­vým hrá­čem, zaží­vá. V prá­ci balan­cu­je mezi živo­tem a smr­tí, a tak, aby zapla­til své dlu­hy, vytvá­ří hru zalo­že­nou na lid­ském živo­tě. Pohled na svět post­so­vět­ské­ho kon­for­mis­ty a kapi­ta­lis­tic­ké­ho vítě­ze se tak stře­tá­va­jí. Je to výbuš­ná směs morál­ní­ho sys­té­mu.

Části seriálu:  Hráč


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65786 s | počet dotazů: 204 | paměť: 53573 KB. | 19.01.2022 - 14:06:12