Hra s nevěrou

Při sle­do­vá­ní thrille­ru Hra s nevě­rou se vám bude ze začát­ku vařit vzte­ky krev v žilách. Vzteky z toho, jak se doce­la nor­mál­ní­mu sluš­né­mu člo­vě­ku, kte­rý jed­nou jedin­krát šláp­ne ved­le, doce­la změ­ní život. Nezmění se mu samo­zřej­mě sám od sebe…

Hlavním hrdi­nou je Charles (Clive Owen) vcel­ku spo­řá­da­ný man­žel a hlav­ně výbor­ný otec. Pro zvý­še­ní dojmu jeho bez­ú­hon­nos­ti dokon­ce jeho dcer­ka trpí něja­kou váž­nou for­mou cuk­rov­ky, jíž se podro­bu­je veš­ke­ré dění v rodi­ně. Vztah s man­žel­kou není už úpl­ně nej­vrouc­něj­ší a je zalo­žen hlav­ně na péči o dce­ru.

Osudovou Charlesovou chy­bou se sta­ne lás­ka nebo mini­mál­ně poblouz­ně­ní ženou, kte­rou náho­dou jed­no­ho dne potká ve vla­ku. Jejich vzá­jem­né sym­pa­tie dojdou tak dale­ko, že se jed­no­ho veče­ra ocit­nou v zapad­lém hotýl­ku… Kdo by čekal pod­lé pro­zra­ze­ní rodí­cí­ho se vzta­hu Charlesově man­žel­ce a násled­né man­žel­ské roze­pře, byl by ved­le. Charlesovi začne jít o mno­hem víc než jen o man­žel­ství. Dříve než si Charles a Lucinda (Jennifer Aniston) vůbec stih­nout spo­lu něco začít, vtrh­ne na pokoj chlap (Vincent Cassel), kte­rý oba obe­re o všech­ny pení­ze, Charlese zmlá­tí a Lucindu zná­sil­ní.

To pra­vé dra­ma ovšem tepr­ve při­jde. Když se Charles i Lucinda z pro­ži­lé­ho šoku jakž­takž vzpa­ma­tu­jí, obje­ví se chlap na scé­ně zno­vu a začne Charlese vydí­rat. Ten nechce způ­so­bit rodin­né pro­blémy ani Lucindě ani sobě a začne násil­ní­ko­vi jmé­nem La Roche pla­tit….

Začíná ani ne tak hra s nevě­rou jako spíš hra o život, ve kte­ré je Francouz vždy o něko­lik kro­ků napřed. Charles se jakož­to do té doby nor­mál­ní člo­věk začne zaplé­tat do lží a pod­vo­dů a konec spo­ko­je­né­ho živo­ta je na svě­tě.

Hra s nevě­rou (v ori­gi­ná­le něco jako „vykolejení/ný“, což je jas­ně spo­je­né s jed­nou ze závě­reč­ných scén) je roz­hod­ně film plný zvra­tů. Film napí­na­vý, ve kte­rém ovšem zejmé­na díky něko­li­ka scé­náris­tic­kým zjed­no­du­še­ním či naiv­nos­tem, vše vychá­zí jak má (např. dost natvrd­lá poli­cie, díky níž si civi­lis­ti můžou vyři­zo­vat své účty dle libos­ti nebo poně­kud nelo­gic­ké počí­ná­ní někte­rých zápor­ných postav…). I přes tyto výtky mě však oprav­du bavil. Ne, to není správ­ný výraz, spíš děsil. Minimálně v prv­ní čás­ti než dojde k zásad­ní­mu zvra­tu...

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Derailed
Režie: Mikael Håfström
Scénář: Stuart Beattie
V hlav­ních rolích: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel
Délka: 107 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,24266 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46596 KB. | 28.01.2021 - 14:59:46