Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih

Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih

Zimohrad

Tak prv­ní díl už je onli­ne! A co jsme oče­ká­va­li, to jsme dosta­li. Završení devíti-leté his­to­rie, kte­rá bude zakon­če­na v tom nej­lep­ším.

Minulou sezó­nu jsme opus­ti­li úto­kem na Východní hlíd­ku a roze­sta­vě­ním hlav­ních akté­rů do pozic, kte­ré se od nich oče­ká­va­jí,  a tak prv­ní díl posled­ní sezo­ny doko­nal postup figu­rek, hlav­ních postav,  do finál­ní­ho roze­sta­ve­ní.

Tentokrát nejsou v díle žád­né bitvy, ale pou­ze šikov­ně vysta­ve­né dia­lo­gy, kte­ré roz­hod­nou o osu­du lid­stva. Určitě je za nimi tolik odří­ká­ní a nespl­ně­ných tužeb, ale přes­to je to jed­na z mála mož­nos­tí, jak si zachrá­nit krk.

Konečně dosta­li tvůr­ci a pro­du­cen­ti dosta­tek peněz, aby nato­či­li všech­no, jak si pře­jí. Konečně vidí­me Zimohrad, jak by jsme si přá­li a dra­ky ve velko-filmovém zpra­co­va­ní. Každý utra­ce­ný dolar je vidět, a tak pocit z při­chá­ze­jí­cí zimy je přes­ně tako­vý, jak bychom oče­ká­va­li.

Tentokrát nemám co tak vytknout, kaž­dá minu­ta z dneš­ní­ho prv­ní­ho dílu je doko­na­lá. Tentokrát není nic zdlou­ha­vé, dia­lo­gy jsou oříz­nu­ty na tu správ­nou chví­li, aby se člo­věk dozvě­děl přes­ně co potře­bu­je a neza­ča­lo ho to nudit.

První díl je pros­tě doko­na­lý, vyni­ka­jí­cí před­krm před prv­ní bitvou, ve kte­ré se bude bít o prv­ní důle­ži­té síd­lo – Zimohrad.

Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,65717 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54287 KB. | 23.10.2021 - 05:30:36