Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny – The Door (S06E05)

Hra o trůny – The Door (S06E05)

Hodor

Tak máme prv­ní spo­i­le­ry ze seri­á­lu. Sepsal jsem obsah posled­ní­ho dílu seri­á­lu Hra k Trůny, kte­rý šel v pon­dě­lí 23.5.2016 na HBO.

Na zdi

Sansa a Brien kon­fron­to­va­li Malíčka a zepta­li se, jest­li ví, jaký byl Ramsay Bolton. On ji vysvět­lí, že to nevě­děl a oče­ká­val, že je méně zlý. A dopo­ru­čí jim nové­ho přá­te­le v bitvě pro­ti Boltonům.

Sansa se vrá­tí na hrad a spo­leč­ně řeší s Davosem, jak pora­zit Boltony a jaké mají vlast­ně přá­te­le, se kte­rý­mi můžou bojo­vat. Sansa lže Johnovi o tom, jak se dozvě­dě­la o nových přá­te­lích. Nakonec se dohod­nou a ve sku­pi­ně Briene, Tormundem, Rudou kněž­kou, Podrickem a něko­li­ka dal­ší­mi vyra­zí z hra­du.

U Dothaků

Jorah se setká­vá s Denerys. Říká ji, že ji taj­ně milu­je a uka­zu­je ji, že se naka­zil Lupusem a ze brzy prav­dě­po­dob­ně zemře, že se jeho náka­za roz­ši­žu­je. Opouští sku­pi­nu, aby našel lék a mohl se vrá­tit zno­vu ochra­ňo­vat svou krá­lov­nu

Na Železných ostrovech

U moře se volí nový král. První na řadu vystou­pí Yara, kte­rá vyslo­ví své myš­len­ky. Dav vojá­ků krá­lo­ství vyzdvih­ne jedi­né­ho potom­ka krá­le Theona, kte­rý dopo­ru­čí zno­vu Yaru. Třetí je bra­tr krále,Euron,  kte­rý svo­ji sestře­ni­ci a bra­tran­ce svý­mi slo­vy pře­mů­že a zís­ká tím vět­ši­nu, kte­rá ho zvo­lí. Vyzdvihne, že poje­de za krá­lov­nou Daenerys, a ože­ní se s ní.

Při vol­bě nové­ho krá­le je Euron při koru­no­va­ci sko­ro uto­pen, ale oži­je. Během jeho koru­no­va­ce ute­če Yara s Theonem a se svou dru­ži­nou ukrad­nou nej­lep­ší lodě, a tak zne­mož­ní nové­mu krá­li, aby je zabil.

V Bravosu

Arya postup­ně se učí a neu­stá­le boju­je pro­ti své pro­tiv­ni­ci. Po skon­če­ní boje ji zažá­dá Jaqen H’ghar, aby zabi­la jed­nu hereč­ku jedem. Arya se pro­to zúčast­ní diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní, kte­ré paro­du­je její vstup do Králova pří­sta­viš­tě, jak si její sest­ra Sansa chtě­la vzít krá­le, jak byla vzpou­ra a důsled­kem byl krá­lem sťat její otec. Po před­sta­ve­ní pozo­ru­je her­ce a hle­dá důvod, proč by měla bít hereč­ka zabi­ta. Pochybuje o správ­nos­ti své­ho úko­lu, ale je pře­svěd­če­na Jaqenem, že je to nut­né. „Smrt si nevy­bí­rá mezi dob­rý­mi a zlý­mi“

V Meerenu

Tirion a Varis hle­dá novou spo­jen­ky­ni. Tou se stá­vá Rudá kněž­ka

Za zdí

Bran s Tříokým havra­nem sle­du­je, jak Lesní děti tvo­ří prv­ní­ho Nočního krá­le. Po pro­bu­ze­ní  je to Branovi vysvět­le­no, že je to vlast­ně na obra­nu před lid­mi.

Jakmile všich­ni spí, tak Bran neo­do­lá se zno­vu vrá­tit do sně­ní a obje­ví se mu Noční král se svo­jí armá­dou, kte­rý jej chyt­ne. Po pro­bu­ze­ní zjis­tí, že je ozna­čen a už, že se před mrt­vou armá­dou a Nočními krá­li neza­chrá­ní. Je pro­to nucen se dou­čit posled­ní věci, kte­ré jej lze nau­čit a vrá­tí se zno­vu s Tříokým havra­nem na Černý hrad, kde sle­du­je dět­ství Hodora.

Během sně­ní postup­ně nemrt­ví pře­ko­ná­va­jí zábra­ny, Lesní děti jejich úkryt brá­ní, ale jsou nuce­ni utéct, Hodor je ve stre­su, a tak jej musí Bran pře­vzít, ale díky tomu, že vznik­lo spo­je­ní mezi minu­los­tí, kde Bran aktu­ál­ně je, a pří­tom­nos­tí, kde je nut­né utéct, tak se poško­dí ve vizi Hodorův mozek a z nor­mál­ní­ho klu­ka se, v rám­ci epi­lep­tic­ké­ho záchva­tu, stá­vá Hodor, kte­rý je v pří­tom­nos­ti posled­ní záchra­nou Brana a jeho kama­rád­ky Merry, kte­ří utí­ka­jí do lesa před armá­dou nemrtvých.

V rám­ci pro­po­je­ní minu­los­ti a pří­tom­nos­ti se Hodor v minu­los­ti změ­ní na člo­vě­ka, kte­rý umí jenom slo­vo „Hodor“, kte­ré vznik­lo z jeho posled­ních slov před smr­tí „Hold The Door“ (drž dve­ře)-> Hodor

  • Mikrob a Gasoil - 60 %24. května 2016 Mikrob a Gasoil - 60 % Čtrnáctiletý Daniel prožívá všední dny doma i ve škole bez velkého zájmu. Život ho nebaví a běžné legrácky spolužáků mu nepřijdou nijak duchaplné. Je trochu jiný než ostatní a svou […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Hra o trůny – The Red Woman (S06E01)9. června 2016 Hra o trůny – The Red Woman (S06E01) Přinášíme obsah prvního dílu šesté sezóny seriálu HBO. Na Severu Představitelka „Rudé ženy“ Melisandry Carice van Houten Na Zimohradě truchlí Ramsay (Iwan Rheon) nad smrtí Myrandy […]
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com