Kritiky.cz > TV Recenze > Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona

Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona

S0123

Tak  ješ­tě čty­ři díly, než bude konec letoš­ní sezo­ny. A začí­nám oprav­du nadá­vat. Asi se pros­tě tvůr­cům neda­ří nala­dit moji pozor­nost na správ­nou vlnu. Čekal jsem, že se dal­ší díl to tro­chu změ­ní, ale oprav­du ne.

Díl Spravedlnost pro krá­lov­nu mě zase zkla­mal. Nevím, jak to vidí ostat­ní, ale mně to pros­tě při­pa­dá, že si před sebou scé­náris­té vylo­ži­li situ­a­ce, kam chtě­jí, aby se oblí­be­né posta­vy dosta­ly, vymys­lí si, co by tak moh­ly říct za mono­lo­gy, a tím kon­čí. Potom už je to na her­cích, jak se jim poda­ří svo­ji posta­vu bez pohy­bu pro­dat.

Slavné setká­ní Daenerys a Jona bylo hlav­ním moti­vem této epi­zo­dy, ale uká­za­lo vel­kou sla­bost letoš­ní série. Hlavní láka­dlo, kte­ré mělo uká­zat to nej­dů­le­ži­těj­ší, vypa­da­lo pou­ze tak, že čty­ři lidé stá­li nebo sedě­li v hlav­ní míst­nos­ti Targaryenů a vymě­ňo­va­li si bon­mo­ty.

Pro fanouš­ky je důle­ži­té vidět roz­dí­ly mezi Daenerys , kte­rá má titul: „Za bou­ře zro­ze­ná, nespá­le­ná, mat­ka dra­ků, krá­lov­na Andalů, Rhoaynů a Prvních lidí, Khalessi, Mhysa, Stříbrná paní, Lamačka řetězů, krá­lov­na Meereenu a prin­cez­na Dračího kame­ne“ a Jonem, kte­rý je pros­tě pou­ze Jon Sníh – Král seve­ru. Ale aby to všich­ni říka­li jako na pohřbu a stá­li jako sol­né slou­py, tak to pros­tě není ono.

Samozřejmě byly také dal­ší pří­běhy. Cerseina lin­ka je čím dál nud­něj­ší. V krá­lov­ství už nemá žád­né zdat­né pro­tiv­ní­ky. Může si dělat oprav­du, co chce, a koneč­ně dojde na odpla­tu za smrt její jedi­né dce­ry.

Na Zimohradě čeká Sansu pou­ze zima a šťast­né setká­ní s Branem, kte­rý je posled­ním žijí­cím Starkem, jedi­ným roze­ným dědi­cem krá­lov­ství, ale také Tříokou vrá­nou.

Nebudu roz­pi­so­vat i dal­ší dějo­vé lin­ky, pros­tě jsem zkla­mán. Scenáristé váž­ně zkla­ma­li moji před­sta­vu o tom, jak by měl seri­ál vypa­dat. Není to bohu­žel o tom, že máte roze­sta­vě­né figur­ky na šachov­ni­ci, a dodá­te jim dlou­hé, tře­ba i vtip­né, tex­ty do úst. Máte sice šikov­né her­ce, kte­ří se svý­mi posta­va­mi žijí už sedm let, ale pokud není co hrát, tak ani sebe­lep­ší herec sto­jí­cí figur­ky nevy­lep­ší.

Je vidět, že tvůr­ci spě­cha­jí, sna­ží se nor­mál­ní pří­běh posu­no­vat mílo­vý­mi kro­ky, aby moh­li vše důle­ži­té odvy­prá­vět co nej­rych­le­ji. Čas ubí­há jako voda, tak rych­lé tem­po jsme v seri­á­lu ješ­tě nevi­dě­li. Bitvy jsou také znač­ně urych­le­ny, během minut jsou armá­dy za hradba­mi a hrad je dobit. Nejradši bych vyho­dil z epi­zo­dy něko­lik dlou­hých dia­lo­gů, kde se nic nedě­je, a nahra­dil je pořád­nou bitvou, kde líta­jí hla­vy.

Doufám, že dal­ší díly budou lep­ší, jinak si oprav­du budu muset říct, že sed­mie­pi­zod­ní sed­má sezó­na je oprav­du tím nej­hor­ším, co mě moh­lo v seri­á­lu Hra o trů­ny potkat.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Spravedlnost pro krá­lov­nu
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I

Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona
Hodnocení: 3.3 - ‎8 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...