Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Zajímavosti > Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor

Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor

Noční král před Zimohradem

Sice už je to něja­ký ten měsíc, co pro­mo video k osmé sezó­ně spat­ři­lo svět­lo svě­ta, ale vět­ši­nou když se něko­ho zeptám jest­li ho viděl, tak odpo­ví že ne. Proto bych chtěl upo­zor­nit ty z vás, kte­ří jej ješ­tě nevi­dě­li, aby se na něj kouk­li. A neza­po­meň­te na roz­bor dole pod videem.

https://www.youtube.com/watch?v=puLV_-5sp6I

ROZBOR:

To co na vás v prv­ních chví­lích videa vysko­čí je sta­rá dob­rá úvod­ní zněl­ka, kte­rá nás pro­vá­zí už dob­rých sedm let od vydá­ní prv­ní epi­zo­dy a kte­rá momen­tál­ně nezpí­vá píseň ohně, ale pěje ódy ledu.

Úvodní zněl­ka v mod­ré ver­zi

Zajisté všich­ni zná­te ten­to „stůl“, kte­rý se nachá­zí na Dračím Kameni a v seri­á­lu se již něko­li­krát uká­zal. Například odtud Stannis Baratheon plá­no­val útok na Královo Přístaviště nebo Denerys při­pra­vo­va­la vál­ku pro­ti Cersai.

To co, ale nej­spíš nezná­te je vzhled figu­rek před­sta­vu­jí­cí bílé chod­ce.

A zra­da Cersai Lannister ve finál­ním díle 7. sezó­ny se do mapy pro­mít­la také.

Zlovlk vs. lev

Následně celá mapa mizí ve sně­ho­vé bou­ři a obraz se pře­sou­vá na dvě armá­dy sto­jí­cí před Zimohradem. Tou prv­ní je armá­da Zlaté spo­leč­nos­ti a dru­hou není žád­ná jiná, než armá­da nemrtvých. Tím se také dostá­vá­me k hlav­ní otáz­ce osmé řady hry o trů­ny, pokud by se poda­ři­lo pora­zit Nočního krá­le. Budou-li bílí chod­ci pora­že­ni až na kon­ci 5. nebo 6. epi­zo­dy spo­je­ný­mi armá­da­mi Westerosu nebo bílé chod­ce pora­zí samot­ná armá­da Severu s Dothraky a Neposkvrněnými někde ve 3./4. epi­zo­dě a pak nasta­nou mocen­ské boje o Železný trůn. (Druhá vari­an­ta je pod­le mě prav­dě­po­dob­něj­ší.)

Zlatá spo­leč­nost před Zimohradem
Bílí chod­ci před Zimohradem

Potom celý obraz zase mizí do sně­ho­vé bou­ře a uka­zu­je se zde vrá­na, jak pro­lé­ta nad armá­dou Nočního krá­le. Tuto vrá­nu nej­spíš ovlá­dá Bran, kte­rý se už od šes­té série sna­ží najít způ­sob, jak zasta­vit Nočního krá­le. Takže se v osmé sérii může­me prav­dě­po­dob­ně těšit na něja­ký sou­boj mys­lí mezi Branem a Nočním krá­lem.

A celé pro­mo uza­ví­rá mra­zi­vý pohled do tem­ně mod­rých očí Nočního krá­le, kte­rý se opět obje­vu­je před Zimohradem.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04137 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53279 KB. | 21.09.2021 - 16:55:13