Kritiky.cz > TV Recenze > Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!

Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!

Sansa

Tak to máme za sebou. Sedm dílů sed­mé série seri­á­lu Hra o trů­ny. Zima se blí­ží mílo­vý­mi kro­ky, i hlav­ní posta­vy zakon­či­ly svo­ji sed­mie­pi­zod­ní ces­tu po krá­lov­ství. Cersei i Daenerys se set­ka­jí v Králově pří­sta­viš­ti. Sansa i Arya vyře­ší své pro­blémy na Zimohradě a dozví­me se dokon­ce i oprav­do­vý původ Jona Sněha, krá­le seve­ru.

Je vidět, že sce­náris­té sed­mé sezó­ny mají nápa­dů dost, ale nehod­la­jí pokra­čo­vat v dlou­hém pří­bě­hu dle knih. Přemístění důle­ži­tých osob v prv­ních seri­ích z mís­ta na mís­to trva­lo vždy pěk­ně dlou­ho. V nové sezó­ně jsou pří­bě­ho­vé linie dost zkrá­ce­né a časo­vý prů­běh epi­zo­dy je pros­tě dost rych­lý.

Jak jsem kri­ti­zo­val v před­cho­zích epi­zo­dách, tak sce­náris­té mají v obli­bě dlou­hé dia­lo­gy, kdy se nic nedě­je, hlav­ní posta­vy si vymě­ňu­jí bon­mo­ty a čeká­me na to, až se vyjá­d­ří. Já osob­ně nemám moc rád dlou­hé poví­dá­ní, rad­ši mám jenom pár vět a pořád­nou akci.

Nejzdlouhavější část se Cersei a Daenerys a jejich dru­ži­na­mi je oprav­du tím nej­nud­něj­ším, co v epi­zo­dě vidí­me. Ne, že bychom neby­li pře­kva­pe­ni tím, co si navzá­jem říka­jí, ale sestři­hat tuto nud­nou část epi­zo­dy by bylo oprav­du potře­ba. Kdo celý seri­ál zná, tak urči­té ví, co by si tak moh­ly říkat hlav­ní hrdin­ky, co čeká ulo­ve­né­ho „zom­bí­ka“ a co bude násle­do­vat. Nic  dal­ší­ho neče­ka­né­ho se neob­je­ví.

Druhá linie epi­zo­dy je pří­běh Sansy a Aryy, kte­ré koneč­né vyře­ší své vzá­jem­né pro­blémy a spo­leč­ně s Branem také svůj nej­vět­ší pro­blém, kte­rý klan Starků pro­ná­sle­du­je posled­ních 7 let. Nebudu říkat, kdo všech­no vlast­ně umře, ale tato část je tím nej­lep­ším, co sed­mý díl při­ne­sl.

Na roz­díl od posled­ních epi­zod před­cho­zích sérií, koneč­ně díl nekon­čí kla­sic­kým nevy­ře­še­ným pří­bě­hem. Nemrtví už pros­tě pře­kro­či­li východ­ní hlíd­ku a čeká je nejdřív sever a potom jih. Oživlý drak Viserys jim zdár­ně pomů­že k pře­ko­ná­ní nej­vět­ších pře­ká­žek a pokud se oprav­du všich­ni krá­lo­vé i krá­lov­ny nespo­jí (pokud nena­jde Sam něja­kou sta­rou kni­hu), tak jedi­ní, kdo budou živí, bude Zimní král a jeho par­ta zom­bí­ků.

Sedm dílů letoš­ní rok bylo oprav­du málo na celý pří­běh. Něco přes hodi­nu dlou­hé díly jsou vel­kým zkrá­ce­ním celé­ho pří­bě­hu. Dozvíme se oprav­du jenom ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci, co se sta­nou v celé říši, ale oprav­du neví­me poza­dí, proč kdo dělá, co dělá, co vlast­ně sto­jí za  důle­ži­tý­mi činy, kte­ré udě­la­jí.

Během celé série se nedo­zví­me nic pořád­né­ho o vzta­hu Sansa – Arya, Jon – Daenerys, Cersei -  Jaime a mno­ha dal­ších, na kte­rých nám zále­ží. Autor knih to měl dost dob­ře pro­myš­le­né a scé­náris­té měli z čeho brát. Jakmile ale George R. R. Martin svo­ji kni­hu nedo­psal a scé­náris­té si už sami vymýš­le­jí, tak už vyne­chá­va­jí vzta­hy a činy na kte­rých zále­ží jejich výsle­dek a důsled­ky.

Poslední díl je oprav­du dob­ré zakon­če­ní, ale přes­to to celou sed­mou sezó­nu nevy­lep­ší. Stále to jsou pros­tě dia­lo­gy, rych­lé pře­su­ny v čase, scé­náris­té moc inven­ce nepřed­ve­dou. Samozřejmostí jsou ale i dob­rá pře­kva­pe­ní, ve kte­ré jsme dou­fa­li.

Doufám ale, že dal­ší sezó­na, už posled­ní, nebu­de ješ­tě hor­ší. Čekají nás pou­ze samé bitvy. Mrtví pro­ti živím a dal­ší pří­běhy budou jenom o tom, jest­li se Jon dozví svůj ori­gi­nál­ní původ, Cersei nebu­de mys­let jenom na sebe a jest­li je mrt­vý (zom­bie) drak Viserys více než dva živí dra­ci. Samozřejmostí je i Theon a Yara, jest­li se vůbec ješ­tě set­ka­jí. To je snad vše, co by se moh­lo ode­hrát v 8. sérii. Zbytek lidí už jsou mrt­ví nebo budou oži­ve­ni v rám­ci „zom­bie apo­ka­ly­psy“.

Je to sice nej­lep­ší díl, ale sezó­na je ta oprav­du nej­hor­ší, co jsem tak viděl.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Drak a Vlk (S07E07)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!
Hodnocení: 2 - ‎12 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I