Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hra na hraně | Runner Runner [50%]

Hra na hraně | Runner Runner [50%]

HraNaHrane
HraNaHrane
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Hazard není zas tak čas­tým téma­tem kri­mi­nál­ních fil­mů. Několik kous­ků ale vždy za rok do kin pře­ci jen při­jde. Většinou však tyto sním­ky kon­čí jen jako solid­ní avšak lehce prů­měr­né výpl­ňov­ky, kte­ré mís­to rigi­na­li­ty či nad­še­ní nabí­ze­jí pře­de­vším sáz­ku na jis­to­tu. Hra na hra­ně, ve kte­ré se sešel Ben Affleck a Justin Timberlake, měla být nečím víc než jen dal­ším zástup­cem této kate­go­rie. Opak je však prav­dou. V prů­bě­hu led­na se na pře­nos­né nosic­če dosta­ne dal­ší z hazard­ních kri­mi­ná­lek, kte­rá nedo­ká­za­la vystou­pit z vlast­ní­ho stí­nu a po záslu­ze poho­ře­la. 
Richie Furst (Justin Timberlake) má během stu­dia doce­la solid­ní při­vý­dě­lek bokem. polu­pra­cu­je s lokál­ním inter­ne­to­vým kasi­nem, což mu vyná­ší dosta­tek peněz na to, aby se udr­žel na pres­tiž­ní ško­le. Ředitel ško­ly se však o tom­to jeho zaměst­ná­ní dozví a logic­ky z něj nemá pří­liš radost. Richiemu dá na výběr, ško­la nebo hazard. Richie se pro­to roz­hod­ne vsa­dit všech­ny úspo­ry na jed­nu hru, ve kte­ré má v úmys­lu vyhrát pení­ze na zapla­ce­ní celé­ho zbyt­ku stu­dia. Když však díky pod­vo­du při­jde během hry o všech­ny pení­ze způ­so­bem, jaký není bez pod­vá­dě­ní mož­ný, roz­hod­ne se vydat se na vlast­ní pěst do Costa Ricy nahlá­sit tuto udá­lost samot­né­mu mag­ná­to­vi inter­ne­to­vých kasín, Ivanovi Blockovi (Ben Affleck). Ten nejn, že s jeho pomo­cí najde chy­bu ve svém sys­té­mu, ale nebí­zí Richiemu i prá­ci snů, kde však slo­vo hazard nabý­vá napros­to nových roz­mě­rů. A s ros­tou­cí výš­kou sázek ros­te i rizi­ko tvr­dé­ho pádu na zem.
Bohužel i přes účast více než zná­mých tvá­ří není situ­a­ce u toho­to sním­ku pro­du­ko­va­né­ho mimo­ji­né Leonardem DiCapriem zase tak ide­ál­ní. Hra na hra­ně totiž až pří­liš rych­le zapa­dá do napros­to nesku­teč­ně šab­lo­no­vi­té­ho for­má­tu, kte­rý nemá nejmen­ší poně­tí o tom, jak s rafi­no­va­nos­tí obelstít divá­ka a tahat ho ale­spoň tro­chu za nos. Nebo jej tře­ba ale­spoň tro­chu zapo­jit do své­ho vlast­ní­ho pří­bě­hu. Místo toho nabí­zí jakousi str­nu­lou observa­ci ste­re­o­typ­ních postav jdou­cích po pře­dem vylaj­no­va­né tra­se, kte­rá jde vidět od prv­ních momen­tů. Pokud toto byl režij­ní záměr, doká­zat divá­ko­vi čis­tou mecha­nič­nost celé­ho pro­ce­su hazar­du a poté ji pod­po­řit sil­ně mecha­nic­kým zpra­co­vá­ním a adap­ta­cí pří­bě­hu, pak to dopadlo napros­to na jed­nič­ku. Bohužel se obá­vám, že toto jed­no­du­še není ten pří­pad.
Herecky nepře­svěd­či­vá změť kýčo­vi­tých výje­vů, kte­rá doslo­va kři­čí do všech stran svo­ji mizé­rii. Nejde o to, že by sní­mek byl něco pří­šer­ně straš­né­ho, že by se na to neda­lo kou­kat. Hra na hra­ně je ovšem tak straš­ně prů­měr­ný sní­mek ve všech ohle­dech, což jako by se i odrá­že­lo na všech zúčast­ně­ných, kte­ří se ani nesna­ží navo­dit ale­spoň ilu­zi důve­ry­hod­nos­ti. Díky tomu sna­hy udr­žet si váž­nou tvář při­chá­ze­jí vni­več. Exotické pro­stře­dí ost­ro­vů je fajn a atrak­tiv­ní sfé­ra hazar­du taky není k zaho­ze­ní, nicmé­ně čeká­te li od sním­ku coko­liv jiné­ho, bude­te šered­ně zkla­má­ni. Což je pod­trh­ne jedi­ná honič­ka ve fil­mu, kte­rá jed­no­du­še neba­ví.
Hra na hra­ně je tak spí­še nuda skry­tá pod hla­di­nou prů­mě­ru. Pár zná­mých tvá­ři­ček před­vá­dí spí­še mlu­ví­cí hla­vy než něja­ké zain­te­re­so­va­né posta­vy, pří­běh nena­bí­zí dosta­tek pro­strou pro napě­tí ani na plo­še dese­ti minut natož na plo­še hodi­ny a půl a zpra­co­vá­ní by zaslou­ži­lo také tro­chu péče. V koneč­ném výsled­ku tak nic jiné­ho než jen čis­tý prů­měr se vším všu­dy. Takhle se rodí sním­ky, po kte­rých za rok dva nikdo ani neštěk­ne.
Hra na hra­ně prů­mě­ru nebo­li spí­še v jeho neko­neč­ných hlu­bi­nách. Runner Runner je kře­čo­vi­té, nud­né a ničím nepře­kva­pi­vé kopí­ro­vá­ní šab­lo­ny bez nejmen­ší chy­by. Během celé hodi­ny a půl nena­jde­te v pod­sta­tě jedi­nou ori­gi­nál­ní myš­len­ku, her­ci nudí a celé to nevy­pa­dá nej­hůře, nicmé­ně i ono audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní by zaslou­ži­lo ješ­tě tro­chu péče. Hra na hra­ně je sní­mek, kte­rý po prá­vu zapad­ne a za dva roky po něm nikdo ani neštěk­ne. Větší prů­měr bys­te totiž v kinech letos jen těž­ko hle­da­li.   

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27209 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58255 KB. | 16.08.2022 - 00:16:06