Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hovory s TGM – Recenze – 60%

Hovory s TGM – Recenze – 60%

hovory s tgm recenze 1
hovory s tgm recenze 1

Celovečerní režij­ní debut fil­mo­vé­ho pro­du­cen­ta Jakuba Červenky Hovory s TGM se ode­hrá­vá v roce 1928, kdy spi­so­va­tel Karel Čapek při­jíž­dí za teh­dej­ším čes­ko­slo­ven­ským pre­zi­den­tem Masarykem, aby s ním poho­vo­řil o kni­ze, kte­rou spo­lu prá­vě dokon­či­li – Hovory s T. G. Masarykem – neb pre­zi­dent si její vydá­ní na posled­ní chví­li roz­mys­lel. Jde o kon­ver­zač­ní níz­ko­roz­počto­vé dobo­vé dra­ma, v němž spo­lu Masaryk (Martin Huba) a Karel Čapek (Jan Budař) 80 minut hovo­ří během pro­cház­ky v lese a pak je konec.

Hovory s TGM – Recenze
Zdroj fotek: Bontonfilm

Minimalistický film se tudíž opí­rá čis­tě jen o sil­ně nad­prů­měr­né herec­ké výko­ny obou pánů v hlav­ních rolích (prak­tic­ky nikdo jiný ve fil­mu nevy­stu­pu­je), o scé­nář Pavla Kosatíka (České sto­le­tí), jenž si dovo­lil obě posta­vy čes­ké his­to­rie mír­ně rela­ti­vi­zo­vat, při­čemž čer­pal z jejich sou­kro­mé kore­spon­den­ce, Čapkovy kni­hy i jiných dobo­vých mate­ri­á­lů, a o vizu­ál­ní strán­ku, tvo­ře­nou obra­zem nasní­ma­ným v tele­viz­ním for­má­tu 4:3 a barev­ně evo­ku­jí­cím sta­ré kolo­ro­va­né pohled­ni­ce. A z poměr­ně zda­ři­lé režie, kte­rá spo­lu se scé­ná­řem dělá ze sním­ku mís­ty spíš obec­něj­ší dia­lo­go­vou úva­hu na nej­růz­něj­ší téma­ta, pou­ze per­mu­tu­jí­cí­mi infor­ma­ce z docho­va­ných zdro­jů, než rea­lis­tic­ky půso­bí­cí psy­cho­lo­gic­ký a poli­tic­ký film, kte­rý by byl dobo­vě vylo­že­ně přes­ný a důsled­ně naklá­dal s fak­ty – ostat­ně tvůr­ci urči­tou sce­náris­tic­kou licen­ci při­pouš­tě­jí.

Celková před­sta­va, kte­rou o obou mužích film vytvá­ří, tím pádem sice není plně věr­ná jejich auten­tic­kým předob­ra­zům a Pavel Kosatík si je zjev­ně tro­chu uzpů­so­bil tak, aby mu to víc zapa­da­lo do jeho vlast­ní vize, ale jeli­kož je tato vize poměr­ně soudrž­ná, tak to niče­mu moc neva­dí. Na posta­vě Masaryka je tak znát zřej­má sna­ha uká­zat ho jako oby­čej­né­ho muže, oproš­tě­né­ho od ide­a­li­zo­va­né nálep­ky tatíč­ka zakla­da­te­le a pochy­bu­jí­cí­ho o někte­rých vlast­ních činech, aniž by ho ale film obí­ral o auru význam­né­ho a schop­né­ho poli­ti­ka. Prezentován je coby ráz­ný řeč­ník libu­jí­cí si v dlou­hých mono­lo­zích, ved­le jehož cha­risma­tu půso­bí o něco zdr­žen­li­věj­ší Karel Čapek tro­chu jako nedo­pe­če­ný stu­dent. Čapek je zas vylí­čen coby autor s řadou trau­mat a kom­plexů, ovšem také se schop­nos­tí umět je nave­nek pře­krý­vat výra­zem opti­mis­tic­ké­ho nad­hle­du. Oba her­ci dodá­va­jí svým posta­vám pat­řič­nou hloub­ku a zají­ma­vost.

Hovory s TGM – Recenze

Zároveň je na tvůr­cích znát, že když nechá­va­jí Masaryka mlu­vit o svých zná­mos­tech se žena­mi, nadá­vat na urči­té poli­ti­ky nebo vyja­d­řo­vat mír­ně ambi­va­lent­ní postoj k víře v Boha, tak to pova­žu­jí za odváž­né vstu­po­vá­ní na ten­ký led. Přitom prá­vě odva­ha je to, co poměr­ně zají­ma­vým pro­mluvám mezi obě­ma muži zna­tel­ně chy­bí, zejmé­na ve smys­lu odva­hy dostat do jejich roz­ho­vo­ru něja­ký výraz­něj­ší kon­flikt. Rámcová kon­struk­ce zalo­že­ná na Masarykově roz­hod­nu­tí zaká­zat pub­li­ko­vá­ní Čapkovy kni­hy těž­ko vyvo­lá něja­ké dra­ma či napě­tí, když je jas­né, že kni­ha nako­nec pře­ci jen bude muset vyjít. Nabízelo by se najít něja­ký názo­ro­vý nesou­hlas v hovo­ru obou postav a vysta­vět na tom filo­zo­fic­ký, ide­o­lo­gic­ký nebo něja­ký jiný rozkol, ale tahle mož­nost zůsta­la nevy­u­ži­tá – jen na jed­nom mís­tě se Čapek tro­chu ura­zí, jen­že pak oka­mži­tě nasta­ne smí­ře­ní a po zby­tek fil­mu si s Masarykem více­mé­ně už jen při­ta­ká­vá.

Hovory s TGM jsou roz­hod­ně nad­prů­měr­ným fil­mem, kte­rý ohrom­ně táh­nou naho­ru herec­ké výko­ny Martina Huby a Jana Budaře. Akorát je to film vel­mi nedra­ma­tic­ký, v dia­lo­go­vé rovi­ně poně­kud banál­ní a svým mimo­řád­ně úspor­ně mini­ma­lis­tic­kým a sta­tic­kým (de fac­to diva­del­ním) vze­zře­ním více vhod­ný pro tele­viz­ní obra­zov­ku než pro kino.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Horem pádem - film roku 200422. února 2021 Horem pádem - film roku 2004 Hranice, náklaďák, dvojice řidičů na česko-německém přechodu, nervozita, že nevyjde to co má vyjít. Takhle začíná jeden ze dvou hlavních příběhů filmu Horem Pádem. Ta dvojice řidičů osob […] Posted in Retro filmové recenze
  • Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole.15. ledna 2020 Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole. Aspoň to se nám snaží říct nový film Jana Hřebejka Horem pádem. O čem vlastně Horem pádem je? Je o dvojici tiráků, kteří převážejí v kamionu utečence tmavší pleti. Jednou jim ale v autě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60004 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56742 KB. | 29.06.2022 - 11:38:00