Hotýlek na Islandu - vydejte se za polární září do země ohně a ledu..

128891 350 0 fit

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete si na vlast­ní kůži vyzkou­šet, jaké to ji spat­řit polár­ní záři? Neváhejte, popad­ně­te deku, hrnek voňa­vé kávy či čoko­lá­dy a pusť­te se do čte­ní. Zažijete pří­jem­nou poho­du, napě­tí, krá­su Islandu ve sty­lu hyg­ge a ješ­tě mno­hem více. 

Lucy pra­cu­je v hote­lu, má skvě­lé­ho pří­te­le. Na prv­ní pohled je spo­ko­je­ná, ale opak je prav­dou. V prá­ci se dosta­ne do veli­ce nepří­jem­né situ­a­ce, dosta­ne vyha­zov, pří­tel asi nebyl úpl­ně tak upřím­ný. Rozhodně se změ­nit svůj život ze dne na den. Díky per­so­nál­ní agen­tu­ře, kte­rá jí po ne pří­liš dob­rých refe­ren­cích z minu­lé­ho zaměst­ná­ní nabíd­ne prá­ci v Hotelu Polární záře na Islandu. Hotel, kte­rý je polo­prázd­ný, má špat­né hod­no­ce­ní a ješ­tě k tomu pořád­ná zima na Islandu, to není pří­liš láka­vá nabíd­ka. Lucy hned po pří­jez­du litu­je své­ho roz­hod­nu­tí.. Jednoho dne zaži­je pra­vou polár­ní záři a roz­hod­ne se ze své­ho poby­tu vytě­žit maxi­mum, aby úro­veň hote­lu povznes­la. Pracuje s Alexem, kte­rý se jí začí­ná líbit čím dále více. Ten ale skrý­vá tajem­ství, kte­ré se Lucy dozví. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Zůstane Lucy dále pra­co­vat na Islandu? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho a poho­do­vé­ho čte­ní.

Kniha se mě moc líbi­la. Pátá kni­ha z řady Romantické útě­ky mě opět chyt­la za srd­ce, tak jako všech­ny. Čtení jsem si uží­va­la do začát­ku do kon­ce. Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren, restau­ra­cí, a o ces­to­vá­ní. Je to veli­ce pří­jem­né. Kniha má 31 kapi­tol, 360 stran, zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi romá­ny Julie Caplinové,  milov­ní­kům ces­to­vá­ní a nejen jim.

Obálka kni­hy mě veli­ce zau­ja­la. Působí na mě veli­ce pří­jem­ný dojmem, sed­nout si k tomu sto­lu a dát si pří­jem­ně voní­cí čaj. Tak jak na mě krás­ně titul­ní strán­ka zapů­so­bi­la, tako­vý byl i pří­běh. Pozitivní, milý pří­běh, kte­rý vás nene­chá jen tak spát.

Co vás v kni­ze může mile pře­kva­pit? Především pou­ta­vé vyprá­vě­ní o Islandu. O veli­ce zají­ma­vém turis­tic­kém mís­tě, kam bych se urči­tě ráda podí­va­la.

Pátá kni­ha v řadě Romantických útě­ků vás bude roz­hod­ně bavit. Jelikož jsem pře­čet­la všech­ny kni­hy, kte­ré pro­za­tím vyšly, román Hotýlek na Islandu byl jas­nou vol­bou a vůbec jsem nevá­ha­la se pus­tit do čte­ní.

Už se moc těším na dal­ší kni­hu z této edi­ce, kte­rá by měla vyjít v roce 2021 s názvem Čajovna v Tokiu.

Několik slov o autor­ce:

Julie Caplinová je závis­lá na ces­to­vá­ní a dob­rém jíd­le. Neustále se sna­ží vypá­t­rat doko­na­lý gin a je až nezdra­vě vybí­ra­vá, co se skle­nic, toni­ku a ozdob týče. Mezi ochut­náv­ka­mi ginu napsa­la svůj prv­ní román, kte­rý se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha měst, jež během živo­ta pozna­la.

Jako PR ředi­tel­ka se něko­lik let potlou­ka­la po Evropě a bra­la nej­lep­ší žur­na­lis­ty zabý­va­jí­cí se jíd­lem a pitím na novi­nář­ské exkur­ze (tak­zva­né slu­žeb­ní ces­ty), aby ochut­na­li gastro­no­mic­ké pochout­ky v nej­růz­něj­ších měs­tech v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku, Dánsku a Švýcarsku. Byla to nároč­ná prá­ce, ale někdo to dělat musel. A prá­vě tyto exkur­ze se sta­ly inspi­ra­cí k napsá­ní série Romantické útě­ky.

  • Autor: Julie Caplinová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 360
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-271-2889-1

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,33116 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46770 KB. | 17.01.2021 - 10:25:57