Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GENNDY TARTAKOVSKY (režie)je vizi­o­nář­ský ani­má­tor, kte­rý v sou­čas­né době pra­cu­je na sním­ku Can You Imagine?, původ­ním celo­ve­čer­ním pro­jek­tu o fan­tas­tic­ké ces­tě před­sta­vi­vos­tí jed­no­ho chlap­ce.

            Tartakovsky debu­to­val na plát­nech kin v roce 2012 kasov­ním trhá­kem Hotel Transylvánie, vytvo­ře­ným pro spo­leč­nost Sony Pictures Animation, kte­rý byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Režíroval a ani­mo­val také krát­ký film Goodnight Mr. Foot, kte­rý tak­též vychá­zel ze svě­ta fil­mu Hotel Transylvánie. Tento krát­ký sní­mek měl ve vybra­ných ame­ric­kých kinech pre­mi­é­ru v říj­nu 2012 a na Blu-ray dis­cích se obje­vil v led­nu 2013.

            V oblas­ti ani­ma­ce je zku­še­ným vete­rá­nem a půso­bí v ní již dva­cet let, během kte­rých zís­kal pozo­ru­hod­ných 12 nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­ky a Samuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety ho uve­dl v žeb­říč­ku pade­sá­ti budou­cích veli­ká­nů zábav­ní­ho prů­mys­lu a maga­zín People ho ozna­čil za „jed­nu z vychá­ze­jí­cích hvězd“. Současně se také oci­tl v žeb­říč­ku Entertainment Weekly jako jed­na z nej­kre­a­tiv­něj­ších osob­nos­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Je také drži­te­lem pres­tiž­ní ceny Winsor McCay Award za výji­meč­né pří­no­sy obo­ru ani­ma­ce.

            Tartakovskyho tvůr­čí vede­ní pomoh­lo defi­no­vat a pro­sla­vit sta­ni­ci Cartoon Network, pro kte­rou v prů­bě­hu let 1994 až 2010 vytvo­řil čty­ři ani­mo­va­né seri­á­lo­vé hity: Dexterova labo­ra­toř, Samuraj Jack, Star Wars: Klonové vál­ky a Sym-bionic Titan. Seriálem Samuraj Jack navá­zal na obrov­ský úspěch své­ho před­cho­zí­ho seri­á­lu Dexterova labo­ra­toř, jeho prv­ní­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho ani­mač­ní­ho poči­nu, na kte­rém se podí­lel jako tvůr­ce, sce­náris­ta a reži­sér. Samuraj Jack vzni­kl díky jeho tou­ze po vytvo­ře­ní nej­lep­ší akčně-dobrodružný ani­mo­va­ný seri­ál všech dob – a výsled­kem byl tele­viz­ní ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý svým roz­sa­hem půso­bí veli­ce výprav­ně a před­klá­dá divá­ko­vi akč­ní scé­ny, humor a pozo­ru­hod­ný umě­lec­ký styl. I pro­to byl ten­to seri­ál dva­krát oce­něn cenou Primetime Emmy a je divác­ky vel­mi vyhle­dá­va­ný.

            V roce 2003 si Tartakovskyho vybral osob­ně George Lucas, aby pro něj vytvo­řil seri­ál Star Wars: Klonové vál­ky, oje­di­ně­lý dva­ce­ti­díl­ný pro­jekt, kte­rý nava­zo­val dějem na konec sním­ku Star Wars: Epizoda II – Klony úto­čí. Jeho ani­mo­va­ný výtvor – prv­ní ani­mo­va­né dílo ze svě­ta Star Wars vůbec – roz­krý­val počát­ky Klonových válek, vel­ko­le­pé občan­ské vál­ky, v níž pro­ti sobě stá­li zástup­ci sta­ré Republiky a roz­sáh­lé sepa­ra­tis­tic­ké hnu­tí, vede­né sila­mi zla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hotel Transylvánie 2


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75811 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58272 KB. | 16.08.2022 - 00:31:32