Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]

Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]

Hoteltrans
Hoteltrans
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Parta stra­ši­del nestvůr a krve­žíz­ni­vých stvo­ře­ní v zábav­né podo­bě pro dět­ské pub­li­kum se vra­cí. Od vče­rej­ší­ho dne nalez­ne­te v nabíd­ce tuzem­ských i slo­ven­ských kin pokra­čo­vá­ní úspěš­né ani­mo­va­né kome­die Hotel Transylvánie, kte­ré se pokou­ší navá­zat tam, kde prv­ní díl před tře­mi lety skon­čil. Zabodovala do znač­né míry ori­gi­nál­ní lát­ka i napo­dru­hé, nebo se jed­ná o dva­krát nasta­vo­va­nou kaši?

Mavis (Selena Gomez) a Jonathan (Andy Samberg) pře­ko­na­li nástra­hy jejich netra­dič­ní­ho vzta­hu a i přes dří­věj­ší Dracovi (Adam Sandler) při­po­mín­ky mají svat­bu. Tím však jejich šťast­ný život tepr­ve začí­ná, když zane­dlou­ho poté Mavis ozna­mu­je své­mu otci šťast­nou novi­nu, že spo­lu čeka­jí dítě. Když se malý Dennis naro­dí, vel­ký zájem o něj začne pro­je­vo­vat sám Drácula, neboť v něm vidí pokra­čo­va­te­le své­ho upír­ské­ho rodu. Jeho vnuk však spí­še než na stra­še­ní nevin­ných kolemjdou­cích a vůbec na coko­liv upír­ské­ho, mys­lí spí­še na super­hr­di­ny a posta­vy z kres­le­ných pří­bě­hů v tele­vi­zi. Navíc se jeho tesá­ky ješ­tě ani nevy­vi­nu­ly, tedy není jis­té, jest­li je upír nebo člo­věk. To však Draca nehod­lá zasta­vit...
První Hotel Transylvánie byl do jis­té míry pře­kva­pe­ním. Docela ori­gi­nál­ní vari­a­ce na kla­sic­ký pří­běh doká­za­la spous­tu divá­ků uhra­nout svo­ji nápa­di­tos­tí, zábav­nos­tí a také zpra­co­vá­ním, kte­ré z těch nej­slav­něj­ších kniž­ních a fil­mo­vých mon­ster udě­la­lo doce­la zábav­nou par­tič­ku postav, se kte­rý­mi ta hodi­na a půl v kině utek­la pře­kva­pi­vě rych­le. Pokračování se v tom­to ohle­du vydá­vá již do pro­zkou­ma­ných vod, kde však onen ele­ment uni­kát­nos­ti musí něčím nahra­dit, což se mu zase tak dob­ře bohu­žel neda­ří.
Narozdíl od netra­dič­ní­ho roman­tic­ké­ho zaple­te­ní se stra­ši­dla a člo­vě­ka, kte­ré nabí­dl prv­ní díl, kte­ré bylo pod­po­ře­no vyrov­ná­ním se Draculy s dospí­vá­ním jeho „nác­ti­le­té“ dce­ry, se dru­hý díl zamě­řu­je pri­már­ně na kon­flikt gene­ra­cí a dvou růz­ných svě­tů, kde se Dracula sna­ží za kaž­dou cenu udr­žet časy dáv­no minu­lé a brá­nit se změ­ně, kte­ré celé jeho oko­lí už dáv­no pod­leh­lo. Tuto sku­teč­nost pak jen dokres­lu­je vývoj spo­le­čen­ských návy­ků, kte­ré jsou sta­vě­ny pro­ti tra­di­cím, kte­ré dnes již málo­kdo uctí­vá. Bohužel tohle je i do znač­né míry vizit­ka pro samot­ný film.
Spíše než se držet jed­no­li­té­ho odka­zu se sní­mek mož­ná až v pří­liš mno­ho mís­tech frag­men­tu­je díky sna­ze zasáh­nout co nej­vět­ší spek­trum divá­ků úkro­ky smě­rem k aktu­ál­ně popu­lár­ním tren­dům a sou­čás­tem spo­le­čen­ské­ho živo­ta. V něko­li­ka momen­tech se tak jako­by sní­mek poza­sta­vil aby byla mož­nost udě­lat něja­ký odkaz pro sou­čas­nou gene­ra­ci (posta­vy si fotí sel­fie, hod­no­tí kva­li­ty apli­ka­cí na svých mobil­ních tele­fo­nech atp.) po kte­rém jako­by sní­mek opět oží­val. Neříkám zde, že všech­ny tyto úkro­ky jsou špat­né (napří­klad navi­ga­ce v tele­fo­nu je svým způ­so­bem nápa­di­tá a zábav­ná), nicmé­ně půso­bí to spí­še jako nuce­ná sna­ha zaujmout, než při­ro­ze­ný prvek fil­mu. Na dru­hé stra­ně audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka, podob­ně jako vizu­ál­ní gagy stá­le fun­gu­jí na výbor­nou.
V koneč­ném pohle­du je to tak spí­še o tom, zda-li se vám svět a humor nasta­ve­ný prv­ním dílem líbil. Pokud ano, Hotel Transylvánie 2 nabí­zí pří­jem­ný nášup, kte­rý byť nedo­sa­hu­je všech kva­lit dílu před­cho­zí­ho, hlad po dal­ší por­ci podob­ně zábav­né rodin­né podí­va­né spl­ňu­je mys­lím se že dosta­teč­ně. Na dru­hé stra­ně, pokud vám už jed­nič­ka nepři­šla kdo­ví jaká, její pokra­čo­vá­ní vám ve své pod­sta­tě nena­bíd­ne nic nové­ho nebo dra­ma­tic­ky jiné­ho než to, co tu bylo napo­pr­vé.
Hledáte-li tedy sluš­ně nato­če­ný a pře­de­vším zábav­ný ani­mák, u kte­ré­ho se poba­ví jak malí, tak i ti star­ší, není asi moc nad čím uva­žo­vat. Hotel Transylvánie 2 je totiž ide­ál­ním kan­di­dá­tem na prá­vě tako­vý film. Dostatek humo­ru, stříd­má sto­páž, a něja­ké to morál­ní posel­ství, to vše zaba­le­né do vizu­ál­ně nápa­di­té­ho bale­ní. Byť to tedy napo­pr­vé bylo o tří­du lep­ší, i v této podo­bě poměr­ně s pře­hle­dem ten­to ani­mák pře­vy­šu­je sou­čas­nou kon­ku­ren­ci a na roz­díl od lev­ných evrop­ských ani­má­ků nabí­zí dosta­tek muzi­ky za cenu vstu­pen­ky.
Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […] Posted in Články
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,49173 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60125 KB. | 19.08.2022 - 22:51:53