Kritiky.cz > Recenze knih > Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů

Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů

98894894 hortenzie v zahrade

Hortenzie v posled­ní době zazna­me­ná­va­jí obrov­skou obli­bu. Dříve pěs­to­va­né na růz­ných sel­ských used­los­tech a dvo­rech se nyní se dostá­va­jí i do měst. Tyto nená­roč­né kvě­ty potě­ší naše oko a pře­kva­pí vás dlou­hou dobou kve­te­ní. Už se moc těším na jaro, až se zase budu o své hor­ten­zie sta­rat. Mám v plá­nu vysa­dit nové odstí­ny, jeli­kož mám vel­kou zahra­du, tak­že se jich tam vejde oprav­du hod­ně.  Pojďte se poko­chat nád­her­nou pub­li­ka­cí Hortenzie v zahra­dě. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Co jsou vlast­ně hor­ten­zie? Jedná se o opa­da­vé dře­vi­ny nebo polo­ke­ře. Většina dru­hů upřed­nost­ňu­je polostín a dosta­teč­né množ­ství vody. Hortenzie vel­ko­lis­tá dorůs­tá od 0,6 až do 1,5 met­ru. Některé popí­na­vé dru­hy mohou mít až 15 met­rů. Většina dru­hů pochá­zí z východ­ní Asie, Severní a Jižní Ameriky. Zmínky o prv­ním pěs­to­vá­ní spa­da­jí už do 17. sto­le­tí.

V kni­ze nalez­ne­te něco málo z his­to­rie, repor­tá­že z růz­ných zahrad, vše co hor­ten­zie potře­bu­jí, aby krás­ně kvet­ly, jak je pěs­to­vat, jak o ně pečo­vat a nako­nec boha­tou foto­ga­le­rii jed­not­li­vých dru­hů - např. hor­ten­zie vel­ko­lis­tá, pilo­vi­tá, drs­ná, lat­na­tá, strom­ko­vi­tá, dubo­lis­tá, popí­na­vá a také vzác­né hor­ten­zie a sbě­ra­tel­ské kous­ky jako je kla­nos­těn­ka, deku­ma­rie, car­di­a­na­d­ra aj.

Kdo by nemi­lo­val jejich nád­her­né kvě­ty s mno­ha odstí­ny barev od bílé, růžo­vé, čer­ve­né, fia­lo­vé po mod­rou. Už dáv­no jsem se do nich zami­lo­va­la a děla­jí mě vel­kou radost.

Publikace obsa­hu­je inspi­ra­ce a prak­tic­ké tipy s repor­tá­že­mi ze sou­kro­mých zahrad. Celkem 276 barev­ných foto­gra­fií zachy­cu­je nobles­ní krá­su těch­to nád­her­ných barev­ných kvě­tů. Na kon­ci kni­hy je uve­den podrob­ný rejstřík, díky kte­ré­mu se bude­te lépe ori­en­to­vat v kni­ze.

Naleznete zde i roz­ho­vor s Hansem Altem, pěs­ti­te­lem hor­ten­zií, kte­rý vám zod­po­ví na čty­ři otáz­ky ohled­ně pěs­to­vá­ní těch­to barev­ných skvos­tů.

Knihu jis­tě oce­ní milov­ní­ci hor­ten­zií, tak i ti, kte­ří se na jejich pěs­to­vá­ní tepr­ve chys­ta­jí. Velkým pomoc­ní­kem by pro ně měla být pub­li­ka­ce Hortenzie v zahra­dě, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně.

Kniha se mě moc líbi­la a roz­hod­ně jí dopo­ru­ču­ji všem milov­ní­kům těch­to keřů, ale i těm, kte­ří se tepr­ve chys­ta­jí na jejich pěs­to­vá­ní. Je plná fas­ci­nu­jí­cích foto­gra­fií, od kte­rých se jen tak nebu­de­te chtít odtrh­nout a bude­te si je pořád pro­hlí­žet a kochat se nád­her­ný­mi kvě­ty. Výhodou této pub­li­ka­ce jsou repor­tá­že z hor­ten­zi­o­vých zahrad. Zaujala mě i kapi­to­la, jak o hor­ten­zie pečo­vat, aby nád­her­ně kvet­ly, dále také různá rče­ní a pří­slo­ví, kte­ré se k těm­to keřům pojí.

Ukázka z kni­hy:

„Hortenzie jsou skrom­né kvě­ti­ny.“

„Květiny jsou úsmě­vem Země.“ Ralph Waldo Emerson

„Předpokladem krás­né zahra­dy je vždy lás­ka k pří­ro­dě.“ Anne Louise Germaine de Stael

„To kvě­ti­ny děla­jí zahra­du zahra­dou, ne plot.“ Německé pří­slo­ví

„Všude kve­tou kvě­ty pro toho, kdo je chce vidět.“ Henri Matisse.

Informace o autor­kách:

Martina Meidingerová půso­bí v obo­ru zahrad­ní a kra­jin­né tvor­by; více než 15 let pra­cu­je na vol­né noze jako zahrad­ní archi­tekt­ka. Své zna­los­ti pře­dá­vá dál pro­střed­nic­tvím před­ná­šek a kon­zul­ta­cí. Každý rok sesta­vu­je Průvodce zahrad­ní­mi kul­tu­ra­mi pro oko­lí Mnichova. Přehled jejích aktu­ál­ních zahrad­nic­kých pro­jek­tů nalez­ne­te na její webo­vé strán­ce www.martinameidinger.de.

Evi Pelzerová byla původ­ně pro­da­vač­kou knih. Před čtyř­mi lety se svou pra­cí skon­či­la, aby se moh­la věno­vat foto­gra­fii. Od té doby na plný úva­zek foto­gra­fu­je pře­váž­ně zahra­dy pro němec­ké zahrad­ní maga­zí­ny a kni­hy. Jako váš­ni­vá zahrad­ni­ce a milov­ni­ce pří­ro­dy je ve svém domov­ském Dolním Bavorsku s foto­a­pa­rá­tem neu­stá­le na cestách. Se svým mužem a dvě­ma dospě­lý­mi syny žije a pra­cu­je v Deggendorfu, poblíž čes­kých hra­nic www.evi-pelzer.de

Autor: Martina Meidingerová

Přeložila: Monika Řezníčková

Fotografie: Evi Pelzerová

Žánr: Dům, byt a zahra­da

Počet stran: 160

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-88316-24-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: