Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

katakomby2 e1531044890952

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ.

Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké kouz­lo, pro jiné „kata­fi­ly“ je roz­sáh­lou pod­zem­ní sítí kata­komb, kde se skrý­vá laby­rint tune­lů, míst­nos­tí a míst, kde v daných dobách spo­či­nu­ly pozůstat­ky něko­li­ka mili­o­nů mrtvých.

Začalo to tune­ly vyte­sa­ný­mi ve vápen­co­vé ská­le někdy před dvě­ma tisí­ci lety prv­ní­mi román­ský­mi oby­va­te­li. K obrov­ské expan­zi kata­komb pak došlo ve stře­do­vě­ku za doby roz­kvě­tu katedrál, kdy se hlou­bi­lo dál a dál a pod­zem­ní pro­sto­ry se zača­ly zaku­so­vat do pod­ze­mí něko­li­ka arron­dis­se­men­tů na levém bře­hu i před­měs­tí nachá­ze­jí­cích se již­ně od vlast­ní­ho měst­ské­ho kom­ple­xu.

Na kon­ci osm­nác­té­ho sto­le­tí, kdy bylo roz­ši­řo­vá­ní kata­komb už dáv­nou minu­los­tí, se plo­cha měs­ta zvět­ši­la tolik a z Paříže se sta­la nato­lik pře­lid­ně­ná met­ro­po­le, že tu bylo stá­le méně pro­sto­ru. Městská popu­la­ce potře­bo­va­la pozem­ky na stav­bu domů i na hřbi­to­vy. Kostely měly sice své vlast­ní hřbi­to­vy, jejich plo­cha byla ale nedo­sta­teč­ná a pře­sta­la vyho­vo­vat také z hygi­e­nic­kých důvo­dů. Aby úřa­dy uvol­ni­ly pro­stor pro cen­né sta­veb­ní pozem­ky a ome­zi­ly zdra­vot­ní rizi­ka ply­nou­cí z nepří­liš hlu­bo­ko zako­pa­ných mrt­vol, kte­ré se na nemno­ha mís­tech doslo­va vyva­li­ly z hrobů a ocit­ly se ve skle­pe­ních, bylo naří­ze­no všech­ny těla vyko­pat. Po něko­lik dal­ších dese­ti­le­tí byly kos­ter­ní ostat­ky zhru­ba šes­ti mili­o­nů mrtvých sklá­dá­ny do opuš­tě­ných cho­deb, kde tak vzni­kl nej­vět­ší maso­vý hrob na svě­tě.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Vienna Blood S01E03 - The Lost Child V posledním díle první série půjdou Oskar s Maxem po stopě kultu s dlouhodobou tradicí na voj...
Zombík drží dietu ...
2012 Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21. prosince 2012 a po ...
#1975: Ve službách Nuly 6 - 45 % Ve službách Nuly 6 (Zero no Tsukaima 6)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v ro...
Yves Sain Laurent - 60 % Životní příběhy slavných osobností lákají filmaře jednak tím, jak je jejich cesta za živ...

Celý „horo­ro­vý“ pří­běh, při kte­rém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, odstar­tu­je nález video­ka­me­ry ztra­ce­né v kata­kom­bách s děsi­vý­mi až stra­ši­del­ný­mi zábě­ry mla­dé a zou­fa­lé ženy blou­dí­cí tma­vý­mi, vlh­ký­mi chod­ba­mi kata­komb.

Byla na ní vystra­še­ná žena, kte­rá před něčím utí­ká, pak tma a jen její zou­fa­lý výkřik a pak už nic…. Bylo to video auten­tic­ké? Nějaká žena se ztra­ti­la v kata­kom­bách a měla pros­tě smůlu, že nara­zi­la na něko­ho, kdo jí pro­ve­dl něco straš­né­ho….

Skupinka o počtu čtyř mla­dých lidí se sama vrhá do vlast­ní­ho pát­rá­ní a hle­dá­ní dív­ky, a aniž by coko­liv nahlá­si­li na míst­ní poli­cii, vrha­jí se do víru děsi­vé­ho blu­diš­tě pod­zem­ních kata­komb. Vede je zvě­da­vost odha­lit tajem­ství a kdo ví, mož­ná najít i tělo ztra­ce­né dív­ky, a pokud pře­ci jen zůsta­la sou­hrou náhod a okol­nos­tí naži­vu, tak ji i zachrá­nit a dozvě­dět se, co se s ní vlast­ně ve sku­teč­nos­ti sta­lo.

Sami tuši­li, že to co plá­nu­jí, je nebez­peč­né a nezod­po­věd­né, a to ješ­tě v tu chví­li netu­ši­li, že nejsou dale­ko od prav­dy. Nevědomky totiž roze­hrá­va­jí nebez­peč­nou hru, na jejímž kon­ci ne všich­ni ode­jdou živi a zdrá­vi. To co se mělo stát, a to mělo tepr­ve při­jít.

A co když v kata­kom­bách  je šíle­ný vrah, co když tam bude, nebo se může tam klid­ně vrá­tit? Co když se oni, stej­ně jako ta žena ztra­tí?

Knihou postup­ně pro­vá­zí čty­ři hlav­ní hrdi­no­vé Pascal, Will, Robert a Danielle. Při jejich blou­má­ní chod­ba­mi se doví­dá­me spous­tu zají­ma­vých his­to­ric­kých dat o měs­tě, o zne­po­ko­ji­vé his­to­rii vnitř­ní­ho měs­ta. Vrátí se vůbec všich­ni ješ­tě zpět, nebo je pohl­tí ony samot­né a nikdy nekon­čí­cí chod­by? Vrátí se všich­ni z osud­né­ho pod­ze­mí? Čemu vše­mu budou muset nako­nec čelit, a jaké nebez­pe­čí tam na ně číhá?

„Když jsi v kata­kom­bách, svět naho­ře nee­xis­tu­je. Nemluvíme o něm. Jsi svo­bod­nej od minu­lé­ho živo­ta. Máš svo­bo­du vymys­let si, kdo budeš. A k nový iden­ti­tě pat­ří i nové jmé­no.“

Celková dél­ka sítě cho­deb pod hlav­ním měs­tem údaj­ně pře­sa­hu­je 300 kilo­me­t­rů. Některé chod­by jsou až 30 met­rů pod zemí, tedy zce­la mimo dosah mobil­ních vysí­la­čů. Některé jsou tak širo­ké, že jimi může ved­le sebe poho­dl­ně jít deset lidí, zatím­co do jiných se dosta­ne­te jenom pla­ze­ním po bři­še.

V jed­nu chví­li vám to koneč­ně zaklap­ne – že se nedo­sta­ne­te ven živí. A co pak? Dáte prů­chod své­mu zou­fal­ství a zhrou­tí­te se na chlad­nou zem? Nebo bude­te pokra­čo­vat v bez­na­děj­ném pocho­du dál hná­ni naiv­ní vírou v záchra­nu nebo pou­hou vůlí pře­žít? Neobrátíte se nako­nec i pro­ti těm, kdo tu jsou s vámi. Nepobijete je jed­no­ho po dru­hém kvů­li hla­du nebo pro­to­že jste nako­nec zeší­le­li?

Nebo se šílen­ství dosta­ví až pak, když bude­te jen kost a kůže, kdy se kry­sy osmě­lí a začnou být nato­lik drzé, že začnou ochut­ná­vat vaše živé maso, a vy bude­te zatím odpo­čí­tá­vat hodi­ny a minu­ty, kte­ré vás dělí od vaší vlast­ní smr­ti?

„Já nechci takhle umřít, ale­spoň ne tady, ne takhle, nechci umřít v maso­vém hro­bě, nechci být jen dal­ší hro­mád­ka beze­jmen­ných kos­tí, na kte­rou svět zapo­mněl.“

Tento hrů­zostraš­ný pří­běh mě napros­to pohl­til a vtáh­nul do samot­né­ho děje a sítě pod­zem­ních cho­deb a kata­komb. Chvílemi, díky živým popi­sům pro­stře­dí, jsem cíti­la, jak na mě dýchá zatuch­lost, vlh­kost a chlad samot­ných cho­deb, občas jsem na vlast­ní kůži pocí­ti­la klaus­tro­fo­bii a mra­ze­ní v zádech.

Ať chce­te nebo ne, samot­né atmo­sfé­ře kata­komb na žád­né strán­ce neu­nik­ne­te, dýchá na vás pří­mo z kaž­dé­ho řád­ku a strán­ky kni­hy, a vy jste chtě nechtě vta­že­ni do pří­bě­hu plné­ho napě­tí a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. V duchu až do posled­ní chví­le dou­fá­te, že všich­ni čty­ři hlav­ní hrdi­no­vé vyváz­nou živi a vše bylo jen noč­ní můra, jež se s ran­ním roz­břeskem roz­ply­ne....

Navíc je kni­ha dopl­ně­na o krát­ké kapi­to­ly, tak­že čte­ní kni­hy, mož­ná i díky neu­stá­lé­mu napě­tí, rych­le utí­ká a než se nadě­je­te, je kni­ha pře­čte­ná. Já osob­ně jsem ji nedo­ká­za­la odlo­žit z ruky a muse­la jsem číst, dokud jsem nepři­šla na kloub tomu, co tak děsi­vé­ho a smr­tí­cí­ho se skrý­vá v kata­kom­bách. Toužila jsem toto tajem­ství co nej­rych­le­ji roz­luš­tit.

PAŘÍŽ KATAKOMBY

Je jeden z romá­nů ze série nejdě­si­věj­ší mís­ta svě­ta, neboť je situ­o­ván do reál­né­ho mís­ta. Čtenáři se tak mohou díky romá­nu dostat na mís­ta, kam by se jinak prav­dě­po­dob­ně ve svém živo­tě nedo­sta­li a nepo­dí­va­li. Na někte­rá se může­te osob­ně podí­vat pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek auto­ra Jeremy batesbooks.com

https://youtu.be/ZslM_81xugc

PAŘÍŽ KATAKOMBY

Napsal: Jeremy Bates

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

Počet stran: 445


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hoši od Bobří řeky - dokáže Rikitan v chlapcích vzbudit zájem o jiná dobrodružství než jsou bitky?2. listopadu 2018 Hoši od Bobří řeky - dokáže Rikitan v chlapcích vzbudit zájem o jiná dobrodružství než jsou bitky? Vilík a Jirka byli dva normální kluci, kamarádi, kterých je po světě tisíce. Dělali to, co ostatní a jejich život se ubíral celkem v poklidném rytmu až do čtvrtka 12. března. Ono to […]
  • Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea?11. listopadu 2018 Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea? Byl poslední den vysvědčení a děti šly vstříc prázdninovým zážitkům. Jen Maruška si posteskla, že Jasmínu už nikdy neuvidí. Jasmína Bílá byla víla, která k nim přišla a učila je ve škole. […]
  • Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem13. května 2019 Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem Už jako malá holka, co jsem se naučila číst jsem knihu nepustila z ruky a vydrželo mě to až do dospělosti. Kniha je láska na první pohled a také na celý život. Ta úžasná vůně knihy a […]