Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách

Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách

horkosladky zivot
horkosladky zivot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete si pře­číst posled­ní román autor­ky Colleen McCulloughové? Máte rádi kni­hu s boha­tým dějem? Pojďte se se mnou spo­leč­ně začíst do romá­nu Hořkosladký život. 

Hlavními posta­va­mi jsou dva páry dvoj­čat Edda, Grace, Trs a Kačka. Jsou to čty­ři dce­ry váže­né­ho pana Latimera. Odstěhují se a začnou pra­co­vat jako ošet­řo­va­tel­ky v nemoc­ni­ci. Bohužel ale musí čelit před­sud­kům z mno­ha stran, jeli­kož pat­ří do vyš­ší vrst­vy. Přihlásí se do pro­gra­mu ško­le­ní ošet­řo­va­te­lek v nemoc­ni­ci. Každá z nich je oprav­du jiná. Jedna se chce vdá­vat, dru­há o tom nechce ani sly­šet, dal­ší chce být lékař­kou. Všechny tyto ženy hle­da­jí své mís­to v živo­tě a kaž­dá po svém. Musí uči­nit řadu závaž­ných roz­hod­nu­tí. Zjišťují, že život je pros­tě hoř­ko­slad­ký. Děj kni­hy se ode­hrá­vá po prv­ní svě­to­vé vál­ce v Austrálii. Chcete se dozvě­dět, jak si sest­ry Edda, Grace, Trs a Kačka pora­dí se svým živo­tem? Stane se Edda oprav­du lékař­kou?

Knihu jsem si moc uži­la. Je nád­her­ná a roz­hod­ně bych jí dopo­ru­či­la těm, kte­ří mají rádi rodin­né ságy. Je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti. Na 400 stra­nách zaži­je­te mno­ho napě­tí, lás­ky, těž­kých roz­hod­nu­tí a nejen to. Mám moc ráda rodin­né ságy. Autorka této kni­hy Colleen McCulloughová bohu­žel zemře­la v roce 2015 a ten­to román byl její posled­ní, což si mys­lím, že je vel­ká ško­da. Doporučila bych jí všem, co mají rádi romá­ny z pro­stře­dí nemoc­ni­ce, boha­tý děj a více hlav­ních postav v romá­nu. Zpočátku mě to čini­lo pro­blém, než jsem se začet­la a pocho­pi­la, o kte­rou sest­ru se to vlast­ně jed­ná, ale dlou­ho jsem tyto potí­že nemě­la a kni­hu si moc oblí­bi­la.

Tento román jsem si k recen­zi vybra­la náho­dou. Neznala jsem ani autor­ku, a zahléd­la tuto kni­hu jako novin­ku. A musím říci, že jsem moc ráda, že jsem si jí pře­čet­la.

Několik slov o autor­ce:

Colleen McCulloughová (1937 -2015) se naro­di­la v Austrálii s pro­fe­sí byla neu­ro­fy­zi­o­lož­ka. Deset let půso­bi­la na uni­ver­zi­tě v USA (Yale Medical School). Napsala desít­ky úspěš­ných romá­nů, celo­svě­to­vě pro­slu­lé je pře­de­vším dílo Ptáci v trní, před­lo­ha veli­ce úspěš­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu. Čtenáři si oblí­bi­li také autor­či­ny roz­sáh­lé his­to­ric­ké romá­ny z pro­stře­dí sta­ro­vě­ké­ho Říma (První muž Říma, Koruna z trá­vy, Caesarovy Římanky, Přízeň Fortuny, Říjnový kůň, Antonius a Kleopatra), pří­běhy ze sou­čas­nos­ti i romá­ny s kri­mi­nál­ní záplet­kou (Bez důka­zů, Vražedná hra). jako její posled­ní dílo nyní vychá­zí Hořkosladký život.

Autor: Colleen McCulloughová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2020, Vydala Ikar - Euromedia Group, Praha

Počet stran: 400

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3715-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Úžasná autor­ka, ale zou­fa­lý pře­klad. Jsem zkla­ma­ná, kni­hu jsem dočet­la na stra­nu 50 , bylo to i tak utr­pe­ní. Škoda že se pře­kla­du neza­u­jal někdo jiný. Duchackova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,85337 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58237 KB. | 13.08.2022 - 23:03:33