Tam kde končí „Jan Palach“ pokračuje „Hořící keř“

KEr

Ker2Na Václavském náměs­tí před Národním muze­em si 16.ledna 1969 při­ne­se kanis­t­ry s ben­zí­nem, pole­je se a poslé­ze i zapá­lí mla­dý muž. V šedém zim­ním dni tak zazá­ří „hoří­cí keř“, kte­rý se sna­ží uha­sit kolemjdou­cí. Mezi nimi je i Ondřej Trávníček (Vojtěch Kotek) a František Jasný (Patrik Děrgel). Mladíka ihned odvá­ží záchran­ka do nemoc­ni­ce a na mís­tě se začí­ná vyšet­řo­vat. V čele vyšet­řo­vá­ní je major VB Jireš (Ivan Trojan), kte­ré­mu pomá­há poru­čík Boček (Denny Ratajský). Major zjiš­ťu­je, že mla­dí­kem je Jan Palach, stu­dent Filosofické fakul­ty Univerzity Karlovy. Ošetřující lékař­ka, MUDr. Ziková (Tatiana Medvecká) mezi­tím infor­mu­je Palachovu rodi­nu a setká­vá se s nimi v nemoc­ni­ci. Bezpečnost vyslý­chá spo­lu­žá­ky a kama­rá­dy Jana, neští­tí se ani klást otáz­ky v nemoc­ni­ci Palachovým. Janův stav se nelep­ší a na násled­ky zra­ně­ní po pár dnech umí­rá. Proběhne pohřeb a vypa­dá to na uza­vře­ní pří­pa­du. V tis­ku ale vychá­zí člán­ky o Janovi a v jed­né zprá­vě je skan­dál­ní pro­hlá­še­ní od Viléma Nového (Martin Huba). Palachův bra­tr a mat­ka se násled­ně roz­hod­nou zaža­lo­vat Nového za uráž­ku na cti a obra­cí se pro­to na dok­tor­ku Burešovou (Tatiana Pauhofová). Od této chví­le pak začí­ná pát­rá­ní po důka­zech Nového lži­vých výro­ků a svěd­ků a sna­ha o očiš­tě­ní jmé­na a činu Jana Palacha.

Scénářem k fil­mu debu­to­val mla­dý scé­náris­ta Štěpán Hulík. Je to vypra­věč, kte­rý zpra­co­val his­to­ric­ká fak­ta a pak z nich vytvo­řil vel­mi zají­ma­vý scé­nář. Jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní pak na sebe dalo sice chví­li čekat, ale výsle­dek sto­jí urči­tě za zhléd­nu­tí.

Film vzni­kal za pod­po­ry tele­vi­ze HBO, kte­rá umož­ni­la scé­náris­to­vi a pro­du­cen­tům vybrat si reži­sé­ra. V tom­to pří­pa­dě padla vol­ba na pol­skou reži­sér­ku Agniesku Holland, a to z něko­li­ka důvo­dů. V roce 1969 stu­do­va­la v Praze na FAMU, sama tak zaži­la rok 1969, a také je to skvě­lá reži­sér­ka.

Ker1 Roli JUDr. Burešové ztvár­ni­la Tatiana Pauhofová, pro kte­rou to byl prv­ní his­to­ric­ký film a ztvár­ně­ní sku­teč­né posta­vy. Své role se zhos­ti­la vel­mi dob­ře, nechy­bí jí pro­fe­si­o­nál­ní, ale ani mateř­ská tvář. Roli mat­ky Jana, paní Palachovou, si zahrá­la Jaroslava Pokorná. Je to výbor­ná hereč­ka, kte­rá pře­svěd­či­vě a veli­ce věro­hod­ně ztvár­ni­la roli mat­ky, kte­rou postih­la rodin­ná tragé­die. Hlavní muž­skou roli, Jiřího Palacha, pak ztvár­nil Petr Stach. Roli star­ší­ho bra­t­ra, zod­po­věd­né­ho otce od rodi­ny, zahrál oprav­du skvě­le. Z dal­ších her­ců sto­jí za zmín­ku Ivan Trojan, kte­rý si zahrál vyšet­řu­jí­cí­ho majo­ra veřej­né bez­peč­nos­ti. S ním tvo­ří dvo­ji­ci Denny Ratajský v roli poru­čí­ka Bočka. Ve svých rolích si zahrá­li úlo­hy hod­né­ho a zlé­ho poli­caj­ta, jejichž osu­dy se ale postup­ně roze­jdou. Postavu Viléma Nového si zahrál Martin Huba. Jeho role je oprav­du nega­tiv­ní a ani v divá­ko­vi nevzbu­zu­je žád­né sym­pa­tie. Jako zápor­ná posta­va je zahrá­na oprav­du skvě­le, nic ji neroz­ho­dí a vše jde v sou­la­du se svým pře­svěd­če­ním. Roli jeho práv­ní­ka si zahrál David Novotný, kte­rý se svý­mi práv­nic­ký­mi odpo­věď­mi, ale i klič­ka­mi, je oprav­du úžas­ný, až odpor­ný.

Více na Kritiky.cz
Jak včelí medvídci malovali chaloupku I nejmenší děti ve věku kolem dvou let jsou vybíravými čtenáři. Potěšit by je mohlo lepor...
Chraň nás od zlého - 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v B...
Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. N...
Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvel...
Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl Jihovýchodní okres Connie stojí u domu své rodiny a zdrceně se smiřuje s tím, že jsou všic...

Snímek se natá­čel na růz­ných mís­tech. Některé scé­ny se ode­hrá­ly u sku­teč­né­ho rod­né­ho domu Jana Palacha ve Všetatech, v Praze, v České lípě, v Mělníce, aj. Mezi zají­ma­vé a půso­bi­vé scé­ny pat­ří oka­mžik, kdy je v kre­ma­to­riu odlé­vá­na posmrt­ná mas­ka Jana Palacha a tichá pod­po­ra lidí Palachově mat­ce.

20-ti leté výro­čí Palachovy smr­ti v roce 1989 ved­lo k pro­tes­tům, kte­ré nako­nec vyvr­cho­li­ly pádem komu­nis­mu v Československu a tím pádem ke zru­še­ní želez­né opo­ny v Evropě.

Film Hořící keř byl oce­něn něko­li­ka cena­mi od fil­mo­vých kri­ti­ků: nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie (A.Holland), nej­lep­ší kame­ra (M.Štrba), nej­lep­ší původ­ní hud­ba (A.Komasa-Lazarkiewicz), nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli (J.Pokorná), cena RWE pro objev roku (Š.Hulík).

Hodnocení: 80 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […]
  • Projekty České televize k srpnu 1968 – část první14. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 – část první Ve úterý 14.srpna představila Česká televize své projekty k 50. výročí událostí srpna 1968. Tisková konference s novináři proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK, na náměstí Jana […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]