Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hooligans (Green Street Hooligans)

Hooligans (Green Street Hooligans)

200908081222 Hooligans
200908081222 Hooligans

HooligansPřátelství, zra­da, nepo­cho­pe­ní, agre­si­vi­ta, krev, pro­stře­dí fot­ba­lo­vých hoo­li­gans a rea­lis­tic­ký konec. Přidejte k tomu Elijah Wooda, jehož pro­mě­nu bude­te sle­do­vat, a polož­te si otáz­ku! Může být tako­vý film dob­rý? Pokusím se ji zod­po­vě­dět.

 

 

Matt Buckner (Elijah Wood) při­jíž­dí ze Států do Londýna za svou sestrou (Claire Forlani), aby tu zůstal do doby, než si ujas­ní, jaký směr dá své­mu živo­tu. Kvůli pro­hřeš­ku spo­lubyd­lí­cí­ho z vyso­ké ško­ly, je vylou­čen těs­ně před ukon­če­ním stu­dia, tak­že teď má oprav­du hod­ně času.

Seznámí se tu se sestři­ným švagrem Petem Dunhamem (Charlie Hunnam), kte­rý je vůd­cem hoo­li­gans jed­no­ho z fot­ba­lo­vých klu­bů. Po počá­teč­ní nedů­vě­ře a leh­ké­ho pohr­dá­ní ze stra­ny Peta, se z obou sta­nou časem dob­ří přá­te­lé. Matt se postup­ně sezna­mu­je s drs­ným svě­tem hoo­li­gans a zakrát­ko při­jme za své jeho hod­no­ty. Pochopitelně ten­to vývoj se nelí­bí sestře a otci Matta, od podob­né­ho živo­ta ho odra­zu­je i sestřin man­žel.

Nicméně takhle by všech­no moh­lo klid­ně pokra­čo­vat, kdy­by… Kdyby Mattův klub neměl hrát domá­cí der­by. Vůdcem zne­přá­te­le­ných hoo­li­gans je muž, jehož nená­vist k Dunhamovi nepra­me­ní jen z pří­sluš­nos­ti k jiným bar­vám. Zdánlivě zapo­me­nu­tá minu­lost se nyní vra­cí, aby se pomsti­la na nevin­ných.

Nečekejte od fil­mu psy­cho­lo­gic­kou son­du do duší fot­ba­lo­vých hoo­li­gans či uce­le­ný pohled na jejich svět. Zřejmě je to tím, že co člo­věk, to jiný pří­pad, pro­to postih­nout a něja­kým způ­so­bem zobec­nit celý feno­mén tzv. hoo­li­gans snad ani nejde. Film popi­su­je tyto radi­kál­ní fot­ba­lo­vé fanouš­ky jako dobrou par­tu přá­tel, všich­ni mají zaměst­ná­ní, vyzná­va­jí hod­no­ty jako věr­nost, přá­tel­ství apod. Má-li se konat fot­ba­lo­vé utká­ní, při­jdou pod­po­řit svůj tým a po zápa­se se pope­rou se sou­pe­řo­vý­mi hoo­li­gans. Vítězství v sou­bo­ji zna­me­ná pres­tiž, pro­hra zase poha­nu. Alespoň tako­vý dojem zane­chá­vá sku­pi­na, ke kte­ré se ve fil­mu při­po­jí i Matt. Je zají­ma­vé, že zábě­ry z večer­ních zpráv mohou zane­chá­vat o hoo­li­gans poně­kud jiný dojem. Každopádně nechám úva­hy na téma film ver­sus rea­li­ta pro ty, kte­ří se k tomu cítí být kom­pe­tent­ní.

Za zvý­raz­ně­ní sto­jí i původ­ní ang­lic­ký dabing, neboť tepr­ve z něho pochy­tí­te zvlášt­ní roz­díl ve výslov­nos­ti u brit­ské a ame­ric­ké ang­lič­ti­ny. Asi nej­hez­čím momen­tem (pokud jde o ten­to feno­mén) je jed­na ze závě­reč­ných scén fil­mu, kdy se Matt vra­cí do USA a mlu­ví s býva­lým spo­lubyd­lí­cím ohled­ně své­ho vylou­če­ní. Pro znal­ce (kam se skrom­ně neřa­dím) může být i zají­ma­vý dia­log mezi Mattem a Petem ze začát­ku fil­mu, kde Charlie Hunnam vysvět­lu­je někte­ré zvlášt­nos­ti míst­ní­ho slan­gu.

Přestože jsem se setkal s názo­ry, že tato role, kte­rá je o mno­ho drs­něj­ší než role hobi­ta z Pána prs­te­nů (z této ška­tul­ky se bude herec dostá­vat ješ­tě dlou­ho), Elijah Woodovi vůbec nese­dí, nemo­hu sou­hla­sit. E. Wood ze začát­ku půso­bí přes­ně, jak má. Prostě tako­vý zají­ček ušá­ček s vel­ký­mi očky, tro­chu vyjuka­ný a v nezná­mém pro­stře­dí. Časem se zklid­ní, ale roz­hod­ně si nehra­je na drs­ňá­ka. Tady nejde o to, že by mu přes noc narost­ly sva­ly a začal mít vtip­né drs­né poznám­ky (ostat­ně ty mu ani scé­nář do úst nevklá­dá). Ve fil­mu jde pře­de­vším o vnitř­ní změ­nu, o změ­nu pohle­du na život. Když Matt při­jel do Velké Británie, byl zahna­ný do kou­ta a cítil se být pora­že­ným. Na kon­ci se mu vra­cí chuť do živo­ta, snad i pro­to, že chá­pe, jak snad­no se o něj při­jde a že jsou věci, kte­ré mají cenu, i ty, kte­rý­mi se nemá cenu zabý­vat.

Docela mě pře­kva­pil smut­ný, avšak rea­lis­tic­ký konec fil­mu. Často se jen jíz­li­vě ke kon­ci pou­smě­je­me - no jo, zase sla­ďák. Tentokrát bych ale hlav­ním hrdi­nům tro­chu osla­ze­ný konec přál, leč nesta­lo se a snad je to pro film i dob­ře.

Abych se tedy vrá­til k otáz­ce z úvo­du! Nevím, jest­li pro vás bude ten­to film dob­rý, špat­ný… Vím ale, že bys­te mu moh­li dát šan­ci, pro­to­že vám poskyt­ne něko­lik námě­tů k úva­hám a tře­ba zno­vu pře­svěd­čí o tom, že toho dob­ré­ho, co máte, si máte vážit a opa­t­ro­vat. Nenechat se vytá­čet hloupost­mi a nevzdá­vat se. Pokud je libo obec­něj­ší­ho posel­ství, tak za to se dá pova­žo­vat sdě­le­ní, že nási­lí vede zase jenom k dal­ší­mu nási­lí.

Hooligans (Green Street Hooligans)

Žánr: Drama

Produkce: USA, 2005

Délka: 109 min.

Režie: Lexi Alexander

Hrají: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76061 s | počet dotazů: 220 | paměť: 56228 KB. | 29.05.2022 - 12:59:39