Kritiky.cz > Recenze knih > Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..

Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..

Homeless

říká se jim vše­li­jak, ale jed­no mají spo­leč­né. Nemají stý­lou stře­chu nad hla­vou, mís­to, kte­ré­mu by moh­li a čas­to i chtě­li říkat domov. Jak se žije této spe­ci­fic­ké sku­pi­ně oby­va­tel. Pohled na lidi bez domo­va v Praze při­ná­ší Tony Havlík v kni­ze Homeless Guide. Většinou máme jas­nou před­sta­vu o tom, jak se to sta­ne, že člo­věk při­jde o domov. Ale nemů­že se to jed­nou při sho­dě nepří­z­ni­vých okol­nos­tí stát i nám?

Hlavní osu kni­hy tvo­ří pří­běhy čtyř bez­do­mov­ců. O jed­nom z nich se díky nekon­form­ní­mu vzhle­du dá mlu­vit dokon­ce jako o bez­do­mo­vec­ké celebri­tě, kte­rou mno­hý čte­nář pozná hned po zhléd­nu­tí foto­gra­fií v kni­ze. Jak se tedy sta­lo, že Karim, Vojtěch, Hanuš a Ivana  trá­ví svo­je dny i noci na uli­ci? Co tam děla­jí? Kde spí? Kde berou jíd­lo? Kde a kdy to vůbec všech­no zača­lo? Na všech­ny otáz­ky najde­te odpo­věď prá­vě v Homeless Guide. A najde­te zde i mno­hem víc. Dozvíte se řadu infor­ma­cí ze živo­ta této komu­ni­ty a dosta­ne­te i něko­lik prak­tic­kých tipů, jak pře­žit na uli­ci a tře­ba si to v někte­rých momen­tech i užít. S živo­tem na uli­ci jsou neod­lu­či­tel­ně spja­té i jevy jako alko­hol, dro­gy, pro­sti­tu­ce a žeb­rá­ní. Autor se jim nevy­hý­bá, ba nao­pak dosta­ne­te tipy ze živo­ta i pro tyto oblas­ti.

Příběhy čtyř hlav­ních pro­ta­go­nis­tů jsou pes­t­ré jako život sám.  Někteří zaži­li idy­lic­ké dět­ství a někte­ří ho nao­pak čás­teč­ně pro­ži­li v dia­gnos­tic­kém ústa­vu. Jejich dal­ší osu­dy jsou ale spo­leč­né. Ať už dob­ro­vol­ně nebo z nou­ze se sta­li bez­do­mov­ci a našli odva­hu podě­lit se čte­ná­ři o svůj život. Jak moc jsou jejich pří­běhy prav­di­vé nebo nao­pak si kaž­dý musí vyhod­no­tit sám. Všichni svor­ně při­zná­va­jí, že vel­ký podíl na jejich situ­a­ci mají závis­los­ti na alko­ho­lu a dro­gách.

V kni­ze najde­te i vel­mi prak­tic­ké tipy, kde, co a za kolik se dá kou­pit. Kde se dá žeb­rat, co všech­no se dá najít v popel­ni­cích,… Ale také malé soci­o­lo­gic­ké okén­ko. Víte, kte­ré věty nej­čas­tě­ji slý­chá­va­jí bez­do­mov­ci při žeb­rá­ní?

Homeless Guide Tonyho Havlíka je kni­ha, kte­rá vás donu­tí k zamyš­le­ní, ale záro­veň i poba­ví a pou­čí. Možná by moh­la slou­žit rodi­čům puber­tál­ních dětí jako názor­ná pomůc­ka, kam až může zajít obli­ba drog a alko­ho­lu.  Těžko někdo zatou­ží po kari­é­ře pro­sti­tu­ta na Hlavním nádra­ží.  Úsměvná a lehce naiv­ní je posled­ní kapi­to­la s názvem Moje noc na uli­ci. Těžko si před­sta­vit, že se půjdu vyspat do par­ku do cen­t­ra Prahy na lavič­ku a budu si o tom dělat zápis­ky. Body navíc pro kni­hu jdou za mapu Temných míst v Praze na vnitř­ních des­kách kni­hy.


  • Název kni­hy:      Homeless Guide
  • Autor:                   Tony Havlík
  • Rok vydá­ní:        2019
  • Nakladatelství: BizBooks (Albatros Media)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19527 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46893 KB. | 02.03.2021 - 21:08:14