Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy

Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představitel Hollyho ze seri­á­lu Červený trpas­lík, brit­ský herec Norman Lovett, vystou­pí popr­vé v České repub­li­ce se svo­ji stand-up show. Nezapomenutelná tvář oblí­be­né­ho sit­co­mu, v níž ztvár­nil řídí­cí lod­ní počí­tač s IQ 6000, pro­mlu­ví před divá­ky Kina Světozor 3. břez­na od 20:30. Do Prahy ho při­ve­ze pro­jekt Velvet Comedy, díky kte­ré­mu 6. květ­na zaví­tá do Prahy i svě­tozná­mý newy­or­ský komik Todd Barry.

Ačkoliv se před­sta­vi­tel Hollyho věnu­je žán­ru stand-up come­dy přes čty­ři­cet let, do České repub­li­ky zaví­tá se svo­ji show popr­vé. “Nejen pro mě je seri­ál Červený trpas­lík jed­ním z nej­lep­ších sit­co­mů, kte­ré znám. Na Normana Lovetta jsem před něko­li­ka lety nara­zi­la v pro­gra­mu Fringe fes­ti­va­lu v Edinburghu a násled­ně si dohle­da­la jeho dal­ší vystou­pe­ní. Jeho nača­so­vá­ní je neu­vě­ři­tel­né, navíc má talent upou­tat svým humo­rem napříč gene­ra­ce­mi. Norman je garan­cí, že se bude­te smát,” říká Kristýna Haklová, zakla­da­tel­ka pro­jek­tu Velvet Comedy.

Bývalý úřed­ník zapo­čal umě­lec­kou kari­é­rou až po své tři­cít­ce a postup­ně si vydo­byl stá­lé mís­to na pódi­ích všech brit­ských stand-upových klu­bů. Jeho humor je suchý, pro­jev umír­ně­ný, obsah nebý­va­le vtip­ný a mís­ty až surre­ál­ný.
“Na jeviš­ti nejsem jiný, jen se sna­žím, aby vše, co jde z mých úst, bylo ale­spoň tro­chu legrač­ní. Pravda ale je, že jsem
i někdy tro­chu váž­ný,”
říká Norman Lovett a dodá­vá, “jed­nu věc mohu slí­bit, nikdy ve vystou­pe­ní nezkla­mu fanouš­ky Červeného trpas­lí­ka.” V roce 1989 vytvo­řil pro BBC2 vlast­ní surre­a­lis­tic­ký sit­com I, Lovett a jako herec se obje­vil
v mno­ha tele­viz­ních fil­mech a seri­á­lech, např. v sit­co­mu Zachovávat deko­rum (Keeping Up Appearances).

Předprodej vstu­pe­nek na stand-up show, kte­rá se usku­teč­ní 3. břez­na od 20:30, běží na webo­vých strán­kách Kina Světozor. Vystoupení se usku­teč­ní v ang­lic­kém jazy­ce, po jeho skon­če­ní pro­běh­ne Meet & Greet. Holly při­jal pozvá­ní
i na fil­mo­vý sci-fi fes­ti­val Future Gate, na kte­rém o den dří­ve od 14:00 uve­de v Kině Lucerna mara­ton 1. série Červeného trpas­lí­ka a sní­mek Zlouni z vesmí­ru.

Todd Barry: newy­or­ská stand-upová hvězda

Newyorský komik, herec a scé­náris­ta Todd Barry se čas­to obje­vu­je v žeb­říč­ku nej­lep­ších stand-up komi­ků na svě­tě. New York Times ho nedáv­no ozna­čil za “mis­tra stand-upu”. “Jeho styl je vel­mi oso­bi­tý a pro­myš­le­ný, nača­so­vá­ní je spe­ci­fic­ké, slo­va sklá­dá jako mozai­ku, vše do sebe krás­ně zapa­dá. V pro­je­vu vyu­ží­vá čas­to pau­zy, kte­ré však vedou k finál­ní úder­né teč­ce,” říká Kristýna Haklová. Todd Barry se popr­vé před­sta­ví čes­ké­mu pub­li­ku 6. květ­na od 20. 30 v Kině Světozor.

Jako herec je Todd Barry zná­mý díky seri­á­lu Rozvedený se závaz­ky (Louie) komi­ka a her­ce Louise C. K., dále z HBO seri­á­lu Flight of the Conchords nebo z osca­ro­vé­ho sním­ku Wrestler. Na Netflixu je ke shléd­nu­tí jeho posled­ní spe­ci­ál Spicy Honey. Vstupenky na show Todda Barryho jsou v pro­de­ji na webo­vých strán­kách Kina Světozor.

Vystoupení Normana Lovetta i Todda Barryho pořá­dá pro­jekt Velvet Comedy, v rám­ci kte­ré­ho vznik­la prv­ní pra­vi­del­ná stand-up show v ang­lič­ti­ně. Místní komi­ci vystu­pu­jí kaž­dé úte­rý v Czech Inn Baru v praž­ských Vršovicích. Každý měsíc při­jmou pozvá­ní i zahra­nič­ní hos­té. Díky Velvet Comedy moh­li divá­ci vidět slav­ná stand-upová jmé­na jako Judah Friedlander, Hugleikur Dagsson či Vir Das.

Shrnutí akcí

Norman Lovett: 3. 3. 2019 | 20:30 | Kino Světozor

Todd Barry: 6. 5. 2019 | 20:30 | Kino Světozor

Důležité odka­zy

Vstupenky Lovett: bit.ly/2Sq5wQA

Vstupenky Barry: bit.ly/2TNjl8w

FB udá­lost Lovett: https://www.facebook.com/events/2065838763534639/

FB udá­lost Barry: https://www.facebook.com/events/339695723423734/

Webové strán­ky: http://www.velvetcomedy.cz/

FB Velvet Comedy: https://www.facebook.com/pg/velvetcomedycz/about/?ref=page_internal


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,69593 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61739 KB. | 28.09.2023 - 03:18:15