Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%

Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%

Naladove
Naladove

Jste ženy pro­tiv­né a nála­do­vé? Nevíte si rady se svý­mi emo­ce­mi? Pak by vás zajis­té zají­ma­la kni­ha Náladové a pro­tiv­né od dok­tor­ky Julie Hollandové, kte­rá vám uká­že jaký­si návod, jak tyto nála­dy zvlád­nout, aniž bys­te muse­ly sáh­nout po lécích.

Doktorka Julie Hollandová se za svou pra­xi setka­la s mno­ha žena­mi, kte­ré si k ní cho­dí pro rady a také se jí vypo­ví­dat. Ze svých zku­še­nos­tí a poznat­ků čer­pá i ve své kni­ze, kde pou­ka­zu­je na to, že v dneš­ní době stá­le více žen sahá po anti­de­pre­sí­vech, pro­to­že mají pocit, že jiná ces­ta neve­de. A prá­vě autor­ka chce všem těm­to ženám uká­zat, že je zby­teč­né potla­čo­vat své nála­dy a emo­ce pomo­cí tlu­mí­cích léků.

Pro mě byla kni­ha troš­ku oříš­kem. Než jsem se vždyc­ky, po kapi­to­le, k něče­mu dobra­la, muse­la jsem čas­to­krát lis­to­vat na konec kni­hy, kde je slov­ník odbor­ných slov, abych zjis­ti­la, co jed­not­li­vá slo­va zna­me­na­jí (např. sero­to­nin, fib­ro­myal­gie apod.) Autorka se také mno­ho­krát ve své kni­ze opa­ku­je a pro mě se tím pádem někte­ré kapi­to­ly sta­ly nezá­živ­ný­mi. Dost mi vadi­lo, že tím, že je autor­ka Američanka, tak píše hlav­ně o lécích a život­ním sty­lu, prá­vě Američanů. Čtenář pak nemá s čím porov­ná­vat její poznatky, hlav­ně když popi­su­je léky, kte­ré jsou v Americe tak „oblí­be­ným“ pod­půr­ným pro­střed­kem pro dobrou nála­du.  Čtenář pak zřej­mě bude muset hle­dat na inter­ne­tu, aby zjis­til, kte­ré léky jsou v Čechách podob­né, jako ty, o kte­rých se píše v této kni­ze a jakých se tedy vyva­ro­vat. Zdlouhavé vysvět­lo­vá­ní, jak změ­nit život­ní styl, je v celé kni­ze a to na mě také nepů­so­bi­lo nej­lé­pe.  Myslím si, že když si tuhle kni­hu pře­čte kte­rá­ko­liv žena, kte­ré do té doby na sobě nepo­zo­ro­va­la sko­ro žád­né pro­blémy s psy­chi­kou, tak najed­nou zjis­tí, že vlast­ně své emo­ce potla­ču­je. Také si mys­lím, že kdy­by autor­ka sem tam při­da­la něja­kou humor­nou his­tor­ku, urči­tě by tím kni­hu veli­ce oži­vi­la a odleh­či­la.

Za plus v této kníž­ce pova­žu­ji to, že vás autor­ka pře­svěd­ču­je, že to, že máte špat­né nála­dy a cítí­te se podráž­dě­ní, je vlast­ně nor­mál­ním pro­je­vem kaž­dé ženy. Tím pádem si urči­tě všech­ny oddych­nou, že na svě­tě je tako­vých žen spous­ta. Také se mi líbi­lo, že se sna­ží mno­hé ženy pře­svěd­čit, že uží­vá­ní, dnes tak oblí­be­ných anti­de­pre­siv­ních pilu­lek, není žád­ná výhra, ale že můžou nená­vrat­ně poško­dit psy­chi­ku. Raději dopo­ru­ču­je více poslou­chat svo­je tělo, nau­čit se ho ovlá­dat a hlav­ně nepo­tla­čo­vat svo­je emo­ce. Právě tím, že se ženy roz­či­lu­jí, pak plá­čou, nebo mají výbuchy vzte­ku a jsou až hys­te­ric­ké, je dob­ré pro jejich tělo a cel­ko­vou poho­du. Praktické meto­dy pro dob­ré spa­ní a vyso­ce účin­né for­my pří­rod­ní léč­by jsou výbor­nou pomo­cí pro restart těla i mys­li, a těch je v kni­ze dost.

Takže pokud chce­te změ­nit svůj život­ní styl a dostat se do dob­ré­ho psy­chic­ké­ho sta­vu, urči­tě vám kni­ha nála­do­vé a pro­tiv­né nesmí doma chy­bět.


  • Autor: Hollandová Julie
  • Formát / stran: 17×24 cm, 336 stran
  • Datum vydá­ní: 25.04.2016
  • Katalogové čís­lo: 70028
  • ISBN: 978-80-247-5640-0

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66111 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56652 KB. | 04.07.2022 - 10:17:43