Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti

Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jakoby snad život „po střed­ní“ už ani nebyl zábav­ný. Alespoň tako­vým tren­dem se v posled­ní době ubí­ra­jí stu­dent­ské kome­die, respek­ti­ve jejich pokra­čo­vá­ní. Mohli jsme to pozo­ro­vat napří­klad u posled­ních Prci prci prcič­ky. Kam zmi­ze­ly zápla­vy nesmy­sl­ných gagů, tla­če­ni­ce na chod­bách ško­ly, zástu­py dal­ších a dal­ších (zpra­vi­dla krás­ných) dívek, atmo­sfé­ra oblí­be­ných gar­de­n­par­ty?
Je to logic­ké. Úspěšné stu­dent­ské kome­die si vybu­do­va­ly základ­nu pří­z­niv­ců, kte­ří věku střed­ních škol postu­pem času odrůs­ta­jí a cítí potře­bu se se svým fil­mem také někam posu­nout. Pochopitelná je i sna­ha fil­ma­řů. Nemohou se kře­čo­vi­tě držet téhož námě­tu a jen kopí­ro­vat. Jejich posta­vy zkrát­ka musí dál. A tím, že vyrost­ly hlav­ní posta­vy, dospě­lo i pokra­čo­vá­ní sním­ku Holky to chtěj taky.V prv­ním dílu, když byly ješ­tě na střed­ní, se sna­ži­ly dosáh­nout orgas­mu. Dnes jsou z nich vyso­ko­ško­lač­ky a pokou­ší se zís­kat vlast­ní byt, pokud mož­no co nej­lev­ně­ji. A pro­to­že jsou chyt­ré a hez­ké, vědí, že nej­snaz­ší bude vyu­žít něja­ké­ho boha­té­ho mla­dí­ka.
Inken (Diana Amft), Lucy (Jasmin Gerat) a Lena (Karoline Herfurth) - ano, změ­ni­la se jed­na hlav­ních postav - jsou star­ší, mají s muži více zku­še­nos­tí, a ví, jak na to. Ale ani tak někdy nepo­zna­jí, že si ti chla­pi hra­jí na něko­ho, kým zda­le­ka nejsou.

Holky to chtěj taky 2 je roman­tic­ká kome­die. Z původ­ní­ho stu­dent­ské­ho žán­ru si už moc nebe­re. Staví sice na totož­ném zákla­dě jako prv­ní díl - je něja­ký pro­blém, musí­me najít řeše­ní, načež sle­du­je­me, jak si s ním jed­not­li­ví účast­ní­ci pora­dí. Jenomže se při­tom už nepo­tý­ka­jí s tra­pa­sy tako­vé­ho raže­ní, jako dřív. Jak býva­lé stře­do­ško­lač­ky stár­nou a stá­va­jí se dospě­lý­mi, i žánro­vé zařa­ze­ní fil­mu se blí­ží kla­sic­ké „dospě­lé“ roman­tic­ké kome­dii. Jediné spo­je­ní se stu­dent­skou kome­dií spo­leh­li­vě zajiš­ťu­je už jen smo­lař­ka Inken, kte­rá se někte­rý­mi svý­mi kous­ky sil­ně při­bli­žu­je pří­znač­né vti­po­vé blon­dýně.

O vese­lé oka­mži­ky tedy nepři­jde­te, dá se dokon­ce říct, že se bude­te bavit (což je, vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o němec­kou kome­dii, dost odváž­né tvr­ze­ní). Kromě toho je na vás při­pra­ve­na i znač­ná dáv­ka roman­ti­ky. A komu neva­dí, že nadob­ro opouš­tí­me škol­ní lavi­ce, nemu­sí se fil­mu Holky to chtěj taky 2 bát.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27834 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61502 KB. | 28.11.2022 - 05:29:51