Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Holka na hlídání -

Holka na hlídání -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Holka na hlí­dá­ní - Recenze
10.12.2007

recen­ze

Přečteno: 334 krát

Žánr: Komedie / Rodinný / Romantický
Režie: Shari Springer Berman, Robert Pulcini
Premiéra v ČR: 6.12.2007

Co by tak moh­la dělat čer­stvá absol­vent­ka uni­ver­zi­ty se zájmem o antro­po­lo­gii? Na to je jed­no­du­chá odpo­věď: hlí­dat děti rodi­čů z tak­zva­né lep­ší spo­leč­nos­ti, kte­ří na ně pro samé náku­py a obcho­dy nema­jí čas. To je v kost­ce záplet­ka nové­ho fil­mu s ten­to­krát hně­do­vla­sou Scarlett Johansson.
Holka na hlí­dá­ní je fil­mem bez vět­ších ambi­cí, jakých roč­ně vzni­ka­jí desít­ky. Vcelku špat­ně se o něm píše, pro­to­že je to sice bez pro­blé­mů stra­vi­tel­ný pokrm, ale málo­kdo si na něj dru­hý den vzpo­me­ne. Filmů o lidech, kte­ří se dosta­li ze svých skrom­ných domo­vů do jiné­ho, zdán­li­vě mno­hem lep­ší­ho, hez­čí­ho, nablýs­ka­něj­ší­ho pro­stře­dí, s níž však muse­li kaž­dým dnem víc a víc bojo­vat, vznik­lo nespo­čet. Takže pokud chtě­la Holka na hlí­dá­ní ze zástu­pu napros­to prů­měr­ných poči­nů vybo­čit, měla mít něco netra­dič­ní­ho, zapa­ma­to­vá­ní­hod­né­ho nebo ale­spoň vtip­né­ho, což se jí bohu­žel nepo­da­ři­lo.

Holka na hlí­dá­ní je pří­bě­hem Annie Braddockové, čer­stvé absol­vent­ky obchod­ní­ho obo­ru, kte­ré doslo­va spad­ne do klí­na nabíd­ka na prá­ci chůvy. A pro­to­že Annie stej­ně neví co se živo­tem, při­jí­má. Navíc bere tuto prá­ci jako jakousi stu­dii z antro­po­lo­gie, což je obor její­ho váš­ni­vé­ho zájmu. Antropologie se totiž zabý­vá zvy­ky nej­růz­něj­ších kul­tur a co může být zají­ma­věj­ší­ho než kul­tu­ra vyš­ší ame­ric­ké spo­leč­nos­ti? Ačkoli bychom asi před­po­klá­da­li, že nej­vět­ší pro­blémy nasta­nou Annie s malým svě­řen­cem, není tomu tak. Problémy s vztek­lým dítě­tem jsou vyře­še­ny během něko­li­ka minut a pak už je Annie sužo­vá­na pou­ze zhýč­ka­nou panič­kou, jejím igno­rant­ským mužem a jejich vzá­jem­ný­mi man­žel­ský­mi pro­blémy, kte­ré se jak už to tak bývá skrý­va­jí za vším tím pozlát­kem. Jo, a taky je tu samo­zřej­mě sym­pa­tic­ký mla­dík, s nímž se Annie potká­vá v domě… a dál už to zná­te.

Je to tako­vý ten pří­běh, kdy s jis­to­tou před­ví­dá­te, kdo se jak zacho­vá a co k čemu pove­de. Holka na hlí­dá­ní pra­cu­je s kla­sic­ký­mi cha­rak­te­ry i fil­mo­vý­mi sché­ma­ty. Proto neza­ujme. Není to špat­ný sní­mek, nemá žád­né zásad­ní zápo­ry, ale ani žád­né kla­dy. Je to zkrát­ka přes­ně to, co si před­sta­vu­ji po pojmem prů­měr. Sice tu mož­ná byla sna­ha o zob­ra­ze­ní pokry­tec­ké­ho živo­ta vyš­ší spo­leč­nos­ti, ale to už jsme stej­ně lec­kde vidě­li a tady to není podá­no nijak půso­bi­vým či dokon­ce sží­ra­vým způ­so­bem. Jediným mír­ně ori­gi­nál­ním prv­kem je cel­ko­vé poje­tí pří­bě­hu jako antro­po­lo­gic­ké stu­die, avšak z toho se urči­tě dalo vyždí­mat víc, a pak sno­vé sek­ven­ce, v nichž hlav­ní roli hra­je čer­ve­ný dešt­ník (asi jako odkaz na Marry Poppins).

A tím to, váže­ní čte­ná­ři, kon­čí. Co víc psát o fil­mu, kte­rý je napros­to nezá­vad­ný, nenu­dí­cí, ale zou­fa­le mu chy­bí ale­spoň tro­cha šťá­vy, a kte­rý se mi s kaž­dou větou víc a víc vypa­řu­je z hla­vy? Možná bych ješ­tě moh­la z mínit zúčast­ně­né her­ce. Takže hlav­ní roli bez pro­blé­mů zvlá­dá Scarlett Johansson, jež se tu obar­vi­la do hně­da a tak se z ní sta­la nevý­razná myš­ka, což nepo­tě­ší zejmé­na pány. V roli paní X, chůvi­ny zaměst­na­va­tel­ky, uvi­dí­te Laura Linney, kte­rá hra­je nesne­si­tel­nou panič­ku se vším všu­dy, ale bohu­žel to k ní typo­vě napros­to nese­dí. Trochu zaujmout by vás mohl mož­ná Paul Giamatti, jehož poně­kud sliz­ký tať­ka vůbec není špat­ný, ale zase na plát­ně trá­ví mini­mum času. A Chris Evans je pros­tě sym­paťák od ved­le.
Verdikt: Film, jakých se roč­ně obje­vu­jí desít­ky. Dílo je to sice bez pro­blé­mů stra­vi­tel­né, neu­nu­dí ani neo­trá­ví, ale sil­ně pochy­bu­ji, že si na něj zít­ra ješ­tě vzpo­me­nu. Vše se totiž ode­hrá­vá více­mé­ně v kla­sic­kých sché­ma­tech, není tu nic co by výraz­ně­ji upou­ta­lo, žád­ná dojem­ná roman­ti­ka ani pove­de­ný vtip.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 5x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38676 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58140 KB. | 13.08.2022 - 23:47:13