Kritiky.cz > Recenze > Holka na hlídání -

Holka na hlídání -

Holka na hlí­dá­ní - Recenze
10.12.2007

recen­ze

Přečteno: 334 krát

Žánr: Komedie / Rodinný / Romantický
Režie: Shari Springer Berman, Robert Pulcini
Premiéra v ČR: 6.12.2007

Co by tak moh­la dělat čer­stvá absol­vent­ka uni­ver­zi­ty se zájmem o antro­po­lo­gii? Na to je jed­no­du­chá odpo­věď: hlí­dat děti rodi­čů z tak­zva­né lep­ší spo­leč­nos­ti, kte­ří na ně pro samé náku­py a obcho­dy nema­jí čas. To je v kost­ce záplet­ka nové­ho fil­mu s ten­to­krát hně­do­vla­sou Scarlett Johansson.
Holka na hlí­dá­ní je fil­mem bez vět­ších ambi­cí, jakých roč­ně vzni­ka­jí desít­ky. Vcelku špat­ně se o něm píše, pro­to­že je to sice bez pro­blé­mů stra­vi­tel­ný pokrm, ale málo­kdo si na něj dru­hý den vzpo­me­ne. Filmů o lidech, kte­ří se dosta­li ze svých skrom­ných domo­vů do jiné­ho, zdán­li­vě mno­hem lep­ší­ho, hez­čí­ho, nablýs­ka­něj­ší­ho pro­stře­dí, s níž však muse­li kaž­dým dnem víc a víc bojo­vat, vznik­lo nespo­čet. Takže pokud chtě­la Holka na hlí­dá­ní ze zástu­pu napros­to prů­měr­ných poči­nů vybo­čit, měla mít něco netra­dič­ní­ho, zapa­ma­to­vá­ní­hod­né­ho nebo ale­spoň vtip­né­ho, což se jí bohu­žel nepo­da­ři­lo.

Holka na hlí­dá­ní je pří­bě­hem Annie Braddockové, čer­stvé absol­vent­ky obchod­ní­ho obo­ru, kte­ré doslo­va spad­ne do klí­na nabíd­ka na prá­ci chůvy. A pro­to­že Annie stej­ně neví co se živo­tem, při­jí­má. Navíc bere tuto prá­ci jako jakousi stu­dii z antro­po­lo­gie, což je obor její­ho váš­ni­vé­ho zájmu. Antropologie se totiž zabý­vá zvy­ky nej­růz­něj­ších kul­tur a co může být zají­ma­věj­ší­ho než kul­tu­ra vyš­ší ame­ric­ké spo­leč­nos­ti? Ačkoli bychom asi před­po­klá­da­li, že nej­vět­ší pro­blémy nasta­nou Annie s malým svě­řen­cem, není tomu tak. Problémy s vztek­lým dítě­tem jsou vyře­še­ny během něko­li­ka minut a pak už je Annie sužo­vá­na pou­ze zhýč­ka­nou panič­kou, jejím igno­rant­ským mužem a jejich vzá­jem­ný­mi man­žel­ský­mi pro­blémy, kte­ré se jak už to tak bývá skrý­va­jí za vším tím pozlát­kem. Jo, a taky je tu samo­zřej­mě sym­pa­tic­ký mla­dík, s nímž se Annie potká­vá v domě… a dál už to zná­te.

Je to tako­vý ten pří­běh, kdy s jis­to­tou před­ví­dá­te, kdo se jak zacho­vá a co k čemu pove­de. Holka na hlí­dá­ní pra­cu­je s kla­sic­ký­mi cha­rak­te­ry i fil­mo­vý­mi sché­ma­ty. Proto neza­ujme. Není to špat­ný sní­mek, nemá žád­né zásad­ní zápo­ry, ale ani žád­né kla­dy. Je to zkrát­ka přes­ně to, co si před­sta­vu­ji po pojmem prů­měr. Sice tu mož­ná byla sna­ha o zob­ra­ze­ní pokry­tec­ké­ho živo­ta vyš­ší spo­leč­nos­ti, ale to už jsme stej­ně lec­kde vidě­li a tady to není podá­no nijak půso­bi­vým či dokon­ce sží­ra­vým způ­so­bem. Jediným mír­ně ori­gi­nál­ním prv­kem je cel­ko­vé poje­tí pří­bě­hu jako antro­po­lo­gic­ké stu­die, avšak z toho se urči­tě dalo vyždí­mat víc, a pak sno­vé sek­ven­ce, v nichž hlav­ní roli hra­je čer­ve­ný dešt­ník (asi jako odkaz na Marry Poppins).

A tím to, váže­ní čte­ná­ři, kon­čí. Co víc psát o fil­mu, kte­rý je napros­to nezá­vad­ný, nenu­dí­cí, ale zou­fa­le mu chy­bí ale­spoň tro­cha šťá­vy, a kte­rý se mi s kaž­dou větou víc a víc vypa­řu­je z hla­vy? Možná bych ješ­tě moh­la z mínit zúčast­ně­né her­ce. Takže hlav­ní roli bez pro­blé­mů zvlá­dá Scarlett Johansson, jež se tu obar­vi­la do hně­da a tak se z ní sta­la nevý­razná myš­ka, což nepo­tě­ší zejmé­na pány. V roli paní X, chůvi­ny zaměst­na­va­tel­ky, uvi­dí­te Laura Linney, kte­rá hra­je nesne­si­tel­nou panič­ku se vším všu­dy, ale bohu­žel to k ní typo­vě napros­to nese­dí. Trochu zaujmout by vás mohl mož­ná Paul Giamatti, jehož poně­kud sliz­ký tať­ka vůbec není špat­ný, ale zase na plát­ně trá­ví mini­mum času. A Chris Evans je pros­tě sym­paťák od ved­le.
Verdikt: Film, jakých se roč­ně obje­vu­jí desít­ky. Dílo je to sice bez pro­blé­mů stra­vi­tel­né, neu­nu­dí ani neo­trá­ví, ale sil­ně pochy­bu­ji, že si na něj zít­ra ješ­tě vzpo­me­nu. Vše se totiž ode­hrá­vá více­mé­ně v kla­sic­kých sché­ma­tech, není tu nic co by výraz­ně­ji upou­ta­lo, žád­ná dojem­ná roman­ti­ka ani pove­de­ný vtip.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 5x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

  • Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky15. března 2018 Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky Máte rádi moderní pohádky? A máte rádi taky kočky? Jestli jste na obě otázky odpověděli ano, určitě vás zaujme nová kniha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohádky, která je plná nejen […] Posted in Recenze knih
  • Rychlí a zběsilí - 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí - 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Filmové recenze
  • Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT4. května 2018 Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT Když si John Krasinski poprvé přečetl původní návrh scénáře k Tichému místu od scénáristického dua Bryana Woodse & Scotta Becka (Nightlight), uvědomil si, jak hrozivou trefou do […] Posted in Speciály
  • Robert Redford už nenatočí žádný film9. srpna 2018 Robert Redford už nenatočí žádný film Robert Redford oficiálně ukončil svojí hereckou práci. Ve svých 81 letech nenatočí žádný další film, během svého života natočil padesátku filmů, od úplných braků, po oscarové […] Posted in Zajímavosti
  • Mirek Kovářík4. března 2020 Mirek Kovářík Narodil se do rodiny zdravotní sestry a řidiče tramvaje. Vystudoval pražské pedagogické gymnázium Víta Nejedlého (maturita roku 1952) a po základní vojenské službě studoval češtinu a […] Posted in Profily osob
  • Chadwick Boseman Forever!29. listopadu 2020 Chadwick Boseman Forever! Chadwick Boseman Forever! Posted in Krátké filmové aktuality
  • Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený....1. března 2021 Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený.... Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený. Vyplývá to z aktualizovaných dokumentů města. Akce by se ale stále mohla uskutečnit digitálně. Posted in Krátké herní aktuality
  • Constantine5. července 2006 Constantine Constantine je film, který vyšel z komiksové předlohy Hellblazera, jako většina v poslední době natočených sci-fi filmů. Vypráví o ničiteli démonů Johnovi Constantinovi, který už od […] Posted in Filmové recenze
  • #16 - Černá kočka (1934)24. června 2019 #16 - Černá kočka (1934) Film podle Edgara Allana Poea, který je originálu věrný asi jako americké spektákly historickým faktům. Ale nic to nemění na tom, že se jedná o film, kde se poprvé setkávají Lugosi s […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Mistr | The Master [75%]24. února 2013 Mistr | The Master [75%] Paul Thomas Anderson je ukázkovým příkladem režiséra, který ať už točí co chce, vždycky je z toho událost, minimálně pro filmové fajnšmekry. Přeci jen u tvůrce, který má na kontě snímky […] Posted in Filmové recenze

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,69198 s | počet dotazů: 241 | paměť: 52919 KB. | 21.06.2021 - 09:32:14