Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

ProHrst

Tři pis­tol­ní­ci, nepřá­te­lé na život a na smrt, a kaž­dý zná část tajem­ství, bez něhož ti ostat­ní nikdy nena­jdou ukry­tý zla­tý poklad. Jako prv­ní se o něm dozví zabi­ják Sentenza zva­ný Krásnoočko (Lee Van Cleef), kte­ré­ho najal despe­rát Baker (Livio Lorenzon), aby z jed­no­ho far­má­ře vytá­hl jmé­no, pod nímž se ukrý­vá jižan­ský voják Jackson (Antonio Casale), kte­rý zpro­ne­vě­řil 200 tisíc dola­rů ve zla­tě a ukryl je na nezná­mém mís­tě. Bezcitný Sentenza zjis­tí co potře­bo­val a pak zabi­je nejen far­má­ře a jeho rodi­nu, ale také Bakera, aby se mohl vydat za pokla­dem sám. Dřív než však sta­čí Jacksona najít, voják zemře. Těsně před smr­tí však umí­ra­jí­cí pro­zra­dil úkryt ošk­liv­ci Tucovi (Eli Wallach) a „hod­né­mu“ muži řeče­né­mu Bloňdák (Clint Eastwood) sho­dou okol­nos­tí tak, že kaž­dý z nich zná polo­vi­nu tajem­ství. Přestože spo­lu ti dva mají nevy­ří­ze­né účty a neu­stá­le se jeden dru­hé­ho sna­ží pod­ra­zit, od té chví­le musí spo­lu­pra­co­vat. Když však ces­tou pad­nou do rukou bez­cit­né­ho Sentenzy, kte­rý pocho­pí, že zna­jí tajem­ství pokla­du, jsou nuce­ni při­jmout jeho spo­leč­nost a pokra­čo­vat v ces­tě ve třech. Také Sentenza je nucen nedob­ro­vol­né spo­je­nec­tví akcep­to­vat, pro­to­že je mu jas­né, že i když z Tuca muče­ním jeho tajem­ství dostal, s hou­žev­na­tým Blonďákem by nic nepo­ří­dil. Strastiplná ces­ta vedou­cí kra­jem zmí­ta­ným občan­skou vál­kou je nako­nec při­ve­de až ke hřbi­to­vu, jehož polo­hu zná Tuco i Sentenza. Blonďák, kte­rý jako jedi­ný ví, ve kte­rém hro­bě jsou pení­ze zako­pá­ny, však má v zálo­ze posled­ní trik...

Hodný, zlý a ošk­li­vý v kari­é­ře sce­náris­ty a reži­sé­ra Sergia Leoneho zna­me­ná něko­lik věcí- Zakončení 1. éry jeho wes­ter­nů, zakon­če­ní celé jed­né slav­né Dolarové tri­lo­gie (i když se film chro­no­lo­gic­ky ode­hrá­vá z celé tri­lo­gie jako prv­ní) a posled­ní spo­lu­prá­ce s herec­kou legen­dou Clintem Eastwoodem. Tenhle vrchol­ný kus wes­ter­no­vé­ho žán­ru jed­no­ho z nej­vět­ších per­fek­ci­o­nis­tic­kých tvůr­ců všech dob má ale mno­ho důvo­dů, proč je tak paměti­hod­ný, je tako­vou kul­tov­ní kla­si­kou a dodnes neztra­til nic ze své­ho půvab­né­ho šar­mu.

Sergio Leone ze své­ho posled­ní­ho fil­mu z Dolarové tri­lo­gie vytvo­řil doslo­va vel­ký wes­ter­no­vý epos, kde navíc ve finá­le pro­běh­ne jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých sou­bo­jů všech dob, což poz­dě­ji pro­hlá­sil i samot­ný Quentin Tarantino, kte­rý Leoneho vní­má jako svůj vel­ký vzor. Vrchol jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých tri­lo­gií všech dob se může chlu­bit nesku­teč­nou dobo­vou atmo­sfé­rou divo­ké­ho zápa­du, dra­ma­tur­gic­ky veli­ce živel­nou struk­tu­rou a pře­de­vším nesku­teč­nou zábav­nos­tí, kte­rá fun­gu­je i v tak poma­lu vyprá­vě­ném pří­bě­hu. Jenomže tomuhle wes­ter­nu sku­teč­ně nedo­jde dech, měřít­ko je opro­ti dvě­ma před­cho­zím čás­tem vět­ší a sku­teč­ně se zde Clint Eastwood s dodnes svou nej­slav­něj­ší rolí lou­čí ve vel­kém sty­lu.

Clint Eastwood už potře­tí ztvár­ňu­je toho samé­ho hrdi­nu a ten­to­krát Muž beze jmé­na po pře­zdív­kách Joe a Manco dostá­vá pře­zdív­ku Blondie a může se těšit i z dal­ších dvou parád­ních pro­ta­go­nis­tů. Stejně jako v před­cho­zích Leoneho dvou čás­tech Dolarové tri­lo­gie se neře­ší, že někte­ří her­ci hra­jí napříč tri­lo­gií více­ro rolí a tudíž Lee Van Cleef, kte­rý ješ­tě v dru­hé čás­ti Pro pár dola­rů navíc spo­leč­ně s Eastwoodovým hrdi­nou bojo­val bok po boku jako kolo­nel Dougles Montimer se nyní stá­vá novou posta­vou, kon­krét­ně zápo­rá­kem Sentenzou. Cleef vizu­ál­ně sedí na zápo­rá­ka a toho zlé­ho chma­tá­ka mu zde člo­věk oprav­du věří a spo­leč­ně s Blonďákem k sobě vel­mi zají­ma­vě tyhle pro­tiv­ní­ci sedí. Dvojice je ješ­tě dopl­ně­na chma­tá­kem Tucem v podá­ní Eliho Wallacha, kte­rý kon­trast téhle hlav­ní tro­ji­ce nesku­teč­ně zábav­ným způ­so­bem dopl­ňu­je a i přes­to, že je to bastard, kte­rý by vlast­ní rodi­nu vymě­nil za leh­ký zisk se stá­vá sku­teč­ně zábav­ným cha­rak­te­rem. Interakce, vzá­jem­ná che­mie a prá­vě ten osud­ný závě­reč­ný sou­boj doka­zu­je, že si Leone cas­ting téhle tro­ji­ce nesku­teč­ně ohlí­dal a ve finá­le se není čemu divit, že si v leckterých zemích pletli ozna­če­ní růz­ných hrdi­nů a Tuca někdy mís­to ošk­li­vé­ho ozna­či­li jako zlé­ho, zatím­co Sentenzu jako toho ošk­li­vé­ho.

Leone si zde opět pohlí­dal cíle­ní na detai­ly, sku­teč­ně už v té době ohra­né wes­ter­no­vé pře­střel­ky pro­dá­vá zce­la novým způ­so­bem a i v rám­ci své tri­lo­gie při­chá­zí si ino­va­tiv­ním a svě­žím pří­stu­pem. Velmi zda­ři­le zde fun­gu­je i humor, emo­ci­o­nál­ní momen­ty jako bitva, kte­rá je sou­čás­tí Občanské vál­ky a tohle vše bra­vur­ně dopl­ňu­je soun­d­track Ennieho Morricona, kte­rý pat­ří mezi jeho nej­vr­chol­něj­ší prá­ce. A to se baví­me o skla­da­te­li, kte­rý vyso­ce kva­lit­ně prá­ce sypal neu­stá­le.

Hlavní kon­fron­ta­ce mož­ná netr­vá tak dlouho- Ale ta atmo­sfé­ra, hud­ba, poma­lé budo­vá­ní napě­tí a násled­né vyta­že­ní pis­to­lí před­sta­vu­jí sku­teč­ně jeden z fil­mo­vě nej­sil­něj­ších sou­bo­jů všech dob, kte­rý je v samot­ném zákla­du vlast­ně jed­no­du­chý a přes­to jed­no­znač­ně epic­ký. Dveře za Dolarovou tri­lo­gii pros­tě Leone zavřel v nej­lep­ší mož­né for­mě a i když jis­té plá­ny na film Hodný, zlý a ošk­li­vý 2 byli a Tuco v něm měl nahá­nět Blonďákova vnu­ka, Leone ale odmí­tl, pro­to­že už nechtěl aby byli posta­vy vyu­ži­ty v novém fil­mu a pře­de­vším po sním­ku Kapsy plné dyna­mi­tu defi­ni­tiv­ně zavřel za wes­ter­no­vým žánrem dve­ře.

I přes­to, že Leone po Hodný, zlý a ošk­li­vý nato­čil ješ­tě Tenkrát na Západě a prá­vě zmí­ně­né Kapsy plné dyna­mi­tu, Hodný, zlý a ošk­li­vý před­sta­vu­jí vrchol­né zavr­še­ní jed­né Leonovy éry- Dolarové éry, nebo­li éry Dolarové tri­lo­gie. Následně došlo i na ofi­ci­ál­ní Americkou tri­lo­gii, jejíž prv­ní dvě čás­ti se ješ­tě sklá­da­li z wes­ter­no­vých fil­mů, já ale prá­vě Hodný, zlý a ošk­li­vý osob­ně za Leoneho vrchol ve wes­ter­no­vém odvět­ví před­sta­vu­jí. Právě zde totiž Leone svůj styl vytě­žil na maxi­mum a sku­teč­ně vytvo­řil jeden obrov­ský wes­ter­no­vý epos, kde Clint Eastwood napo­sle­dy řádí v pon­ču. A dodnes je radost se na tenhle sku­teč­ně jeden z vrcho­lů žán­ru wes­ter­nu dívat.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

  • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone30. září 2020 Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone Juan Miranda (Rod Steiger) je chladnokrevný zloděj a šéf početné rodiny, která se živí okrádáním náhodných pocestných a přepadáním dostavníků. V době, kdy kolem něho doslova "vře" mexická […] Posted in Retro filmové recenze
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • Sedm statečných1. ledna 2022 Sedm statečných Sedm statečných je americký western z roku 1960, který natočil režisér John Sturges podle scénáře Williama Robertse. Jedná se o remake japonského filmu Sedm samurajů Akiry Kurosawy z roku […] Posted in Speciály
  • Útěk z New Yorku11. listopadu 2021 Útěk z New Yorku Útěk z New Yorku (na plátně stylizovaný jako Útěk z New Yorku Johna Carpentera) je americký akční sci-fi film z roku 1981, na jehož scénáři, scénáři a režii se podílel John Carpenter. […] Posted in Speciály
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97371 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53897 KB. | 18.01.2022 - 16:35:52