Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hodný holky (Good Girls) - Netflixovka ne(jenom) pro holky

Hodný holky (Good Girls) - Netflixovka ne(jenom) pro holky

HodnyHolky
HodnyHolky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodný hol­ky (Good Girls) je ame­ric­ký seri­ál o třech kama­rád­kách, kte­ré už mají dost toho, že mají nedo­sta­tek peněz a spous­tu dlu­hů. Vše začne zce­la nevin­ně: lou­pe­ží v míst­ním obcho­dě. Jenomže co začne krá­de­ží na pohled oby­čej­né­ho obcho­du, se zvrt­ne v pro­blémy s míst­ním bos­sem pod­svě­tí, kte­rý obchod vyu­ží­vá k pra­ní peněz.

Postavy a záplet­ka

Hlavní posta­vy jsou tři kama­rád­ky: Elizabeth „Beth“, Ruby a Annie. Beth a Annie jsou sest­ry, ale s Ruby se zna­jí už z dob dospí­vá­ní. Elizabeth má man­že­la a čty­ři děti a je typic­ká ame­ric­ká žena v domác­nos­ti. Perfektně se sta­rá o dům, o děti i o man­že­la, kte­rý ale neu­mí nechat suk­ně na poko­ji. Ruby má man­že­la a dvě děti, při­čemž jed­no z nich potře­bu­je transplan­ta­ci led­vi­ny – jenomže kde na to vzít, když pojiš­ťov­na tako­vý úkon nepro­pla­tí? A nako­nec Annie – roz­ve­de­ná mat­ka, kte­rá má ve stří­da­vé péči dce­ru Sadie. Všem třem by se hodi­ly pení­ze, kte­ré by pou­ži­ly pro zapla­ce­ní všech dlu­hů. Jenomže. Kde vzít pení­ze a nekrást? Ačkoli nápad s vylou­pe­ním obcho­du je nej­pr­ve vtí­pek, okol­nos­ti nako­nec donu­tí Beth, Ruby a Annie k jeho uspo­řá­dá­ní. Tím spus­tí lavi­nu udá­los­tí, kte­ré nejde zasta­vit a ony se vyda­jí na bláz­ni­vou a hod­ně nebez­peč­nou ces­tu.

Proč se dívat na Hodný hol­ky

Seriál běží od roku 2018 a aktu­ál­ně jsou ven­ku tři série, při­čemž čtvr­tá je na ces­tě. S kaž­dou sérií je seri­ál lep­ší a lep­ší. Příběh se víc zamo­tá­vá a dopa­dy někte­rých roz­hod­nu­tí mají čím dál tím drti­věj­ší výsled­ky. S kaž­dým dílem je patr­ný posun v cha­rak­te­ru postav. Ale ať se sta­ne coko­li, Beth, Ruby i Annie jsou pořád mámy, kte­ré mají rodi­nu na prv­ním mís­tě a udě­la­ly by pro ni coko­li. Nejedná se o tra­dič­ní kri­mi­nál­ní seri­ál, kdy jsou jas­ně dané zápor­né a klad­né posta­vy. V Hodných hol­kách se setká­te s dob­rý­mi posta­va­mi, kte­ré děla­jí špat­né věci, ale vy neje­nom že to schva­lu­je­te, ale dokon­ce jim i fan­dí­te.

Základní infor­ma­ce o seri­á­lu

Hrají: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman

Žánr: dra­ma, kome­die

Délka dílu: 40 minut

Doporučený věk: 13+


Photo © NBC


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03475 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61691 KB. | 28.09.2023 - 03:30:13