Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi

Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi

antarctica g18d71438e 1920

Máte rádi zví­řa­ta? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh o přá­tel­ství psa a jed­né opuš­tě­né ženy? Román Hodní psi k již­ní­mu pólu nedo­jdou vás roz­hod­ně nezkla­me.

Major Thorkildsen umí­rá a zůstá­vá po něm jeho věr­ný pes Tassen a jeho man­žel­ka paní Thorkildsenová. Oba spo­leč­ně trá­ví mno­ha času, ale kaž­dý po svém. Paní Thorkildsenová utá­pí svůj žal v dra­čí vodě, kdy jí pro­pad­ne úpl­ně, a Tassen v pamls­cích. Často spo­lu cho­dí do knihov­ny a čtou si spo­leč­ně dob­ro­druž­ství z expe­di­ce Roalda Amudsena a jeho polár­ních pej­s­cích. Návštěvy syna a sna­chy paní Thorkildsenové jsou čím dál čas­těj­ší a sna­ží se ji dostat do pečo­va­tel­ské­ho domu, aby moh­li její dům zís­kat jen pro sebe. Tassen i jeho panič­ka se jen tak neda­jí a boju­jí zuby neh­ty po vzo­ru sta­teč­né psí smeč­ky z polár­ní expe­di­ce. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Podaří se jim jejich byd­le­ní zachrá­nit? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

large

Tato kni­ha se mně moc líbi­la a byla by ško­da ji nedo­číst až do kon­ce. Hodní psi k již­ní­mu pólu nedo­jdou je vtip­ný, dojem­ný pří­běh o stár­nu­tí, smr­ti, smut­ku i přá­tel­ství, kte­rý vyprá­ví mrzu­tý pes, kte­ré­mu umřel jeho pání­ček. Místy tra­gic­ký román, jak se vyrov­nat se smr­tí blíz­ké­ho, jež vyprá­ví pes. Také i z pozi­ce stár­nou­cí ženy, kte­ré pře­sta­lo zále­žet na živo­tě, jeli­kož ji ode­šel ten nej­bliž­ší člo­věk. Během čte­ní jsem pře­mýš­le­la a muse­la kni­hu na chví­li odlo­žit. Zároveň jsem ale tou­ži­la číst si zají­ma­vé pasá­že o dob­ro­druž­né expe­di­ci Roalda Amundsena a smeč­ce jeho psů.  Kniha má cel­kem 280 stran, roz­dě­le­ná na kapi­to­ly. Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Doporučila mně jí paní Helena Frantová z redak­ce vyda­va­tel­ství a tím­to ji moc děku­ji, jeli­kož to byla oprav­du dob­rá vol­ba. Na prv­ní pohled jed­no­du­chá záplet­ka romá­nu, na dru­hou stra­nu dojem­ný, veli­ce emo­tiv­ní pří­běh, kte­rý vás nutí oprav­du pře­mýš­let. Někde je totiž vhod­né se zasta­vit, popře­mýš­let, nad čím se vlast­ně v živo­tě žene­me a co nám to při­ná­ší. Často pře­hlí­ží­me na prv­ní pohled nedů­le­ži­té oka­mži­ky, kte­ré se nám postu­pem času stá­va­jí důle­ži­tý­mi.

Ukázka z kni­hy:

„Toto je posled­ní den Majorova živo­ta, to jsem pocho­pil hned, jakmi­le jsem do poko­je nemoc­né­ho dnes dopo­led­ne vstou­pil jed­nou prac­kou. Jak jsem to poznal? Major na poste­li při­po­mí­nal vyhub­lý, hla­si­tě odde­chu­jí­cí stín sebe sama, ale stej­ně vypa­dal i vče­ra, pře­devčí­rem a před­pře­devčí­rem. Ten den ješ­tě před­tím, to si ho nepa­ma­tu­ji, a ten před­cho­zí už vůbec ne.

Paní Thorkildsenová mě zved­la na jeho postel, což dělá­va­la kaž­dý den. Major si mě rád bere k sobě. Možná pro­to jsem na svě­tě. Jednou mě jeden afgán­ský chrt ozna­čil za pře­rost­lé­ho gau­čo­vé­ho psa. A mně to vůbec neva­dí. Rád bych věděl, co by tak mohl tře­sou­cí se chrt s noha­ma jako tipli­ce nabíd­nout člo­vě­ku, kte­rý už nemá na prá­ci nic jiné­ho než umí­rat? To je chví­le vyža­du­jí­cí něhu a lás­ku a pak je napros­to v pořád­ku, když jste pře­rost­lý gau­čo­vý pes, kte­rý nabí­zí svou srst a sou­cit.“

Několik slov o auto­ro­vi:

Hans - Olay Thyvold se naro­dil v roce 1959 a napsal spous­tu popu­lár­ně nauč­ných knih, napří­klad o Roaldu Amundsenovi nebo Bruci Springsteenovi. Také byl novi­nář a mode­rá­tor v rádiu i tele­vi­zi. Hodní psi k již­ní­mu pólu nedo­jdou je jeho prv­ní belet­ris­tic­ká kni­ha. Žije v Oslu.

 • Autor: Jodi Perryová
 • Přeložila: Eva Dohnálková
 • Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller
 • Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha
 • Počet stran: 280
 • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
 • ISBN 978-80-249-4490-6

 • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
 • Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh.10. listopadu 2021 Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh. Hledáte zajímavý vánočně laděný příběh? Prožíváte možná podobnou situaci, kdy se rozvádíte a hledáte možná útěchu v knize? Tak právě vám je určena novinka, jejíž název je Veselé Vánoce, […] Posted in Recenze knih
 • Strom splněných přání - příběh, který zahřeje víc než hrnek čokolády1. listopadu 2021 Strom splněných přání - příběh, který zahřeje víc než hrnek čokolády Máte rádi cestování? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je cestovat jako novinářka? Neváhejte, popadněte deku, hrnek voňavé kávy či čokolády a pusťte se do čtení. Zažijete […] Posted in Recenze knih
 • Příhody včeličky Emičky - nádherný příběh o včelách1. listopadu 2021 Příhody včeličky Emičky - nádherný příběh o včelách Máte rádi pohádky o včelách? Hledáte pohádkovou knížku pro začínající čtenáře? Chcete se dozvědět mnoho zajímavostí z jejich života? Tak právě vám je určena novinka Lenky Jakešové s názvem […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z Osvětimi - strhující válečné drama2. října 2021 Sestry z Osvětimi - strhující válečné drama Baví vás romány z válečné doby? Chcete prožít emotivní příběh dvou sester na pozadí války? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Sestry z Osvětimi, jejíž  autorkou  je […] Posted in Recenze knih
 • Maria Montessoriová - učitelka nové doby9. září 2021 Maria Montessoriová - učitelka nové doby Marie Montessoriová byla významná osobnost ve výchově a vzdělávání dětí. Taktéž první ženou, která se stala lékařkou. Laura Baldiniová je autorkou románu s názvem Maria Montessoriová, […] Posted in Recenze knih
 • Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté.26. srpna 2021 Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté. Hledáte zajímavé letní čtení? Chcete prožít silný příběh sourozenecké dvojice? Tak právě vám je určena novinka Petry Hülsmannové s názvem Život není skákací hrad.  Nele pracuje v jedné […] Posted in Recenze knih
 • Cyklistka - osud poslední baronky26. srpna 2021 Cyklistka - osud poslední baronky Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete prožít příběh poslední šlechtičny rodu Battaglia Blanky? Tak neváhejte a pusťte se do čtení.  Co vás v knize vlastně čeká? Blanka je poslední […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59110 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53368 KB. | 03.12.2021 - 15:32:46