Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hodiny

Hodiny

1011 011
1011 011

Jeden den v živo­tě ženy. Co může odli­šo­vat živo­ty žen roz­díl­ných gene­ra­cí? Pouze hodi­ny…Hodiny a hodi­ny živo­ta. Každou minu­tu nám život posky­tu­je nej­růz­něj­ší poci­ty, rados­ti i sta­ros­ti. Každou vte­ři­nu se člo­věk může roz­hod­nout, ale je jed­no­du­ché uči­nit tako­vé roz­hod­nu­tí? Velmi důle­ži­té roz­hod­nu­tí spo­ju­je i tři ženy v pří­bě­hu Michaela Cunninghama, kte­ré trpí dušev­ní­mi poru­cha­mi, bez­rad­nos­tí a neschop­nos­tí s tím coko­liv udě­lat. Východisko tu je, ale roz­hod­nout se pro poma­lé umí­rá­ní a před­stí­rá­ní poho­dy v rodin­ném kru­hu nebo pro nadě­ji ale­spoň pár hodin pořád­ně žít?

Všechno začí­ná ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí, když psy­chic­ky nemoc­ná Virginia Woolfová (Nicole Kidman) začí­ná psát pří­běh lesbic­ké ženy a její­ho den­ní­ho živo­ta. Snaží se tak utéct před svou nemo­cí, před nezná­mý­mi hla­sy, před svým vlast­ním živo­tem. Sama tou­ží žít v ruchu Londýna, ale dok­to­ři roz­hod­li za ni a tak se před svým živo­tem musí skrý­vat v poklid­ném domě v Richmondu. Její man­žel se sna­ží udě­lat všech­no pro její „dob­ro“, ale co je to plat­né, když o jejím dob­ru nemů­že roz­hod­nout ona sama?

O 30 let poz­dě­ji čte­ní ono­ho romá­nu vyvo­lá roz­po­ru­pl­né otáz­ky o živo­tě Laury Brownové (Julianne Moorová). Sama nemů­že déle sná­šet ten poklid­ný rodin­ný život pře­svěd­če­na o své neschop­nos­ti posta­rat se o vlast­ní děti. Ovlivněna kni­hou dokon­ce pře­mýš­lí o sebe­vraž­dě, ale nako­nec zvo­lí život, aby moh­la po jeho zby­tek pochy­bo­vat o  správ­nos­ti své vol­by.

Třetím spo­je­ním s romá­nem je její vlast­ní hrdin­ka Clarissa Vaughanová (Meryl Streepová), žena na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí žijí­cí v New Yorku se svou dce­rou a pří­tel­ky­ní. Žena plná vzpo­mí­nek, zážit­ků, před­stí­ra­jí­cí napl­ně­nost živo­ta. Jednou z jejich věč­ných vzpo­mí­nek a odpo­věd­nos­tí je sta­rý pří­tel a bás­ník Richard (Ed Harris), se kte­rým pro­ži­la v mlá­dí pár hez­kých chvil. Ten však naka­zen AIDS zjiš­ťu­je, že žije jenom kvů­li její­mu potě­še­ní a tím ji ome­zu­je život.

Celý film je obra­zem jed­no­ho dne všech tří žen, vzá­jem­ně se odrá­že­jí­cí a dopl­ňu­jí­cí. Virginii navští­ví sest­ra s dět­mi, ta však „žijí­cí dvě­ma živo­ty“, jed­ním sku­teč­ným a jed­ním v romá­nu. Sama není schop­ná s nimi ani komu­ni­ko­vat, ovliv­ně­na myš­len­ka­mi o živo­tě a smr­ti a stá­le pře­mýš­le­jí­cí nad svým dílem. Laura se sna­ží uspo­řá­dat malou naro­ze­ni­no­vou osla­vu své­ho man­že­la, ale díky pono­ře­ní do kni­hy se jí neda­ří sou­stře­dit se na nic jiné. A Clarissa chys­tá vel­kou pár­ty s mno­ha přá­te­li na osla­vu Richardova oce­ně­ní za poezii. Se svým úni­kem před sku­teč­nos­tí se musí kaž­dá vypo­řá­dat pod­le své­ho uvá­že­ní, ale jak bylo řeče­no, roz­hod­nu­tí není jed­no­du­ché…

O vyni­ka­jí­cí pře­pis do scé­ná­ře se posta­ral David Hare, jen záha­dou je, proč se nepro­mě­nil v Oskara. Jistě nese obrov­skou záslu­hu na kva­li­tě fil­mu. Vedle něj ovšem září hvězd­né trio zná­mých here­ček, s oska­ro­vou Nicol Kidman v popře­dí, kaž­dá při­spí­va­jí­cí svou vlast­ní kre­a­ti­vi­tou za vede­ní reži­sé­ra Stephena Daldryho (Billy Elliot). I přes něko­mu občas tro­chu nepo­cho­pi­tel­né filo­zo­fic­ké myš­len­ky, bude ten­to film jis­tě pat­řit k nej­lep­ším toho­to roku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79250 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55868 KB. | 24.05.2022 - 06:30:34