Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Hodina pravdy se s Alešem Hámou vrací na televizní obrazovky

Hodina pravdy se s Alešem Hámou vrací na televizní obrazovky

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V nové podo­bě a s novým mode­rá­to­rem Alešem Hámou se na obra­zov­ky České tele­vi­ze
vra­cí oblí­be­ná zábav­ná show Hodina prav­dy. Rodinné týmy, ale i sku­pi­ny přá­tel či
spo­lu­pra­cov­ní­ků v ní budou sou­tě­žit o atrak­tiv­ní ceny dle vlast­ní­ho výbě­ru. Poprvé již
v sobo­tu 28. úno­ra ve 20.00 na ČT1.

„Na Hodině prav­dy mě nej­víc baví hra­vost toho­to pořa­du,“ říká mode­rá­tor Aleš Háma. „A vždyc­ky
mě fas­ci­no­va­ly rodi­ny, kte­ré našly tu odva­hu a šly do toho. Líbilo se mi i to, že pokud někdy sou­tě­ží­cí
nedo­ká­za­li zada­ný úkol spl­nit, nebra­li to tra­gic­ky a bylo vidět, že si uží­va­jí spíš tu hráč­skou strán­ku
věci a že tedy ten hmot­ný motiv nebyl pri­már­ní.“

Podstatou Hodiny prav­dy budou opět doved­nost­ní a vědo­most­ní úko­ly, při­čemž kaž­dý tým bude mít
týden na to, aby se v zada­ném úko­lu, kte­rý mu byl před­sta­ven prv­ní natá­če­cí den, zdo­ko­na­lil. Jejich
sna­že­ní budou po celý týden zazna­me­ná­vat kame­ry. Ve stu­diu pak jeden z čle­nů týmu bude muset
před­vést, zda zada­ný úkol zvlád­ne a zda tím pro celý tým vyhra­je vysně­né ceny.
„Mám radost, že se vra­cí pořad, kte­rý jsem dlou­hou dobu sle­do­val,“ říká reži­sér pořa­du Jakub
Wehrenberg, kte­rý je též zná­mý coby herec, hudeb­ník a mode­rá­tor. „Má v sobě spous­tu emo­cí a je
to pořad, kte­rý je rodin­ný a kte­rý je faj­no­vý pro sobot­ní večer. Proto jsem rád, že se Česká tele­vi­ze
roz­hod­la jej obno­vit a také mi dát šan­ci udě­lat ho tro­chu jinak, pro­to­že doba se pře­ce jenom tro­chu
změ­ni­la. Nová hodi­na prav­dy bude mít novou scé­nu, bude dyna­mič­těj­ší a cel­ko­vě bude výraz­ně
moder­něj­ší,“ sli­bu­je Wehrenberg.

Novinkou budou též při­hlá­še­né týmy, sou­tě­ží­cí o ceny „pro něko­ho“, kte­ré do pořa­du při­ne­sou
cha­ri­ta­tiv­ní pře­sah. V jed­nom z dílů tak budou napří­klad sou­tě­žit vedou­cí tábo­ra, kte­ří se roz­hod­li
vybo­jo­vat ceny dětem, kte­ré k nim na tábor jez­dí. Mezi sou­tě­ží­cí­mi v prv­ních dílech ale uvi­dí­me
mimo rodin­ných týmů i týmy spo­lu­pra­cov­ní­ků, spo­lu­žá­ků nebo uči­te­lek z umě­lec­ké ško­ly.
„Zajímavé budou i malé divác­ké sou­tě­že. Přímo ve stu­diu budou z pub­li­ka vylo­so­vá­ni divá­ci, kte­ří si
zku­sí svo­ji vlast­ní sou­těž. Od mode­rá­to­ra sou­tě­že Aleše Hámy dosta­nou úkol, kte­rý musí spl­nit ve
stu­diu oka­mži­tě. V pří­pa­dě, že se jim to poda­ří, i oni si odne­sou zají­ma­vé ceny,“ říká dra­ma­tur­gy­ně
Šárka Volemanová.

„Aleš Háma do pořa­du při­ná­ší hra­vost a tou­hu stát se sou­čás­tí sou­tě­že. Rodiny hecu­je, moti­vu­je,
radu­je se z jejich vítěz­ství, nebo s nimi pro­ží­vá chví­le smut­ku v pří­pa­dě pro­hry. Je jim part­ne­rem a
pro divá­ka záro­veň garan­tem zábav­nos­ti,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Petr Mühl, v jehož tvůr­čí
pro­du­cent­ské sku­pi­ně pořad vzni­ká.

O tom, jak se těší na spo­lu­prá­ci se svým dlou­ho­le­tým kole­gou a kama­rá­dem Alešem Hámou, reži­sér
Jakub Wehrenberg říká: „Známe se oprav­du vel­mi dob­ře, snad od pat­nác­ti let. Což ale mož­ná
tro­chu pře­kva­pi­vě v tom­to pří­pa­dě není pou­ze výho­da. Když něco dělá­me spo­leč­ně, tře­ba když spo­lu
něco píše­me nebo mode­ru­je­me, oba dělá­me chy­by a může­me je na sebe házet navzá­jem. Tady ale
musím já být tou auto­ri­tou a Aleš na to musí při­stou­pit. Za ta léta jsme ale schop­ní si už lec­cos
vyří­kat, tak­že to urči­tě nebu­de pro­blém.“

ČESKÁ TELEVIZE
Komunikace a PR


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83274 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58111 KB. | 13.08.2022 - 14:29:10