Kritiky.cz > Filmové recenze > Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi

Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi

Hobit2 011

Jak u Pána Prstenů před více než dese­ti lety, tak i pro Hobita je pro fanouš­ky fan­ta­sy a Petera Jacksona při­pra­ve­no ne jenom jed­no vydá­ní fil­mu na digi­tál­ním nosi­či. Standardní vydá­ní vyšlo na DVD a Blu-ray vyšlo už na začát­ku dub­na. Rozšířené vydá­ní vyšlo tepr­ve 5.11.2014.

HobitPrebal

Na roz­díl od kino­ver­ze, kte­rá byla kri­ti­zo­vá­na za rych­lý nesou­vis­lý děj s dlou­hý­mi neza­jí­ma­vý­mi část­mi, tak roz­ší­ře­ná ver­ze při­ná­ší vypl­ně­ní všech logic­kých děr a hlav­ně více vysvět­lo­vá­ní nelo­gic­kých věcí v smys­lu pří­bě­hu. Více se podí­vá­me do his­to­rie Středozemě a dozví­me se a více o tom, kam zmi­ze­ly důle­ži­té posta­vy.

Veškeré nové scé­ny o dél­ce sko­ro 30 minut vysvět­lu­jí mno­ho, co od Petera Jacksona fanouš­ci oče­ká­va­jí, a tak film je zdo­ko­na­len v celém pří­bě­hu i v obra­zo­vém. Je pro nás při­pra­ve­no mno­ho nových zábě­rů, ale i také alter­na­tiv­ní, kte­ré nahra­zu­jí nelo­gič­nos­ti v pří­bě­hu.

Délka fil­mu se pro­dlou­ži­la o 25 minut, ale přes­to film poci­to­vě netr­vá déle než původ­ní film. Sice někte­ré kri­ti­zo­va­né věci zůsta­ly, ale ty po dru­hém zhléd­nu­tí v roz­ší­ře­né ver­zi vadí čím dál méně. Je více důle­ži­těj­ších infor­ma­cí, co tak může­me oče­ká­vat v posled­ním fil­mu Hobit: Bitva pěti armád.

Zvuk i obraz celé­ho blu-ray je doko­na­lý. Je hod­ně vidět, že už nastou­pi­la digi­tál­ní tech­no­lo­gie, jejíž je Peter Jackson prů­kop­ní­kem. U toho­to reži­sé­ra z Nového Zélandu mi vůbec neva­dí, že film nebyl nato­čen ana­lo­go­vou tech­no­lo­gií a že všech­no bylo při­pra­ve­no pomo­cí počí­ta­čů. Možná, že je to také tím, že ve sním­ku je málo kla­sic­kých fil­mo­vých tech­no­lo­gií a že veš­ke­ré zábě­ry jsou digi­tál­ně upra­vo­vá­ny a vylep­šo­vá­ny.  Kdyby se digi­tál­ním úpra­vám obra­zu věno­va­li všich­ni reži­sé­ři, kte­ří natá­čí na digi­tál, tak bych byl ihned šťast­něj­ší. Bohužel tomu tak není.

Hobit je na top digi­tál­ní tech­no­lo­gie, jak v obra­zu, tak ve zvu­ku a ostat­ní fil­my jsou pou­ze poku­sy, jak se vypo­řá­dat s novou tech­no­lo­gií. Je sice něko­lik reži­sé­rů, kte­ří stá­le zůstá­va­jí v ana­lo­go­vé sfé­ře, ale ti natá­če­jí úpl­ně jinak a nechá­va­jí sta­rý for­mát vyznít. Analogový IMAX ve fil­mu Interstellar od Christophera Nolana je nedo­stiž­ný. Peter Jacson vede dru­hý směr digi­tál­ní­ho fil­mu. Digitální tech­no­lo­gii se ale musí poro­zu­mět a natá­čet s lás­kou k fil­mu, aby se neza­po­mně­lo na to, že lidé nejsou jenom otro­ci pro­du­cen­tů, ale občas i ti, kte­ří oce­ní lás­ku k adap­to­va­né lás­ce.

Hobit na blu-ray v roz­ší­ře­né ver­zi je také jedi­ným pří­kla­dem toho, jak je mož­né se podá­vat pod tvůr­čí poklič­ku reži­sé­rům a scé­náris­tům. Dva bonu­so­vé dis­ky při­ná­ší více než 10 hodin doku­men­tů o natá­če­ní fil­mu. Od digi­tál­ních CGI pavou­kům po potí­že s ter­mí­nem dokon­če­ní fil­mu. Komentář všech zúčast­ně­ných her­ců a spo­lu­tvůr­ců fil­mu v doku­men­tech vysvět­lu­je veš­ke­ré infor­ma­ce, co by si měl fanou­šek fil­mu dopl­nit o tom, jak těž­ké je natá­čet vel­ko­film a samo­zřej­mě, že reži­sér musí mít vel­ké vize, kte­ré mu pomá­ha­jí spl­nit veli­ce nada­ní pro­gra­má­to­ři, malí­ři a samo­zřej­mě her­ci, kte­ří během dlou­hé­ho natá­če­ní doká­ží spl­nit přes­ně před­sta­vy reži­sé­ra. Svoje par­ty mají x-krát vyzkou­še­né a do finál­ní ver­ze se dosta­nou pou­ze doko­na­lé herec­ké výko­ny, kte­ré přes­ně odpo­ví­da­jí tomu, jak si film reži­sér před­sta­vu­je.

Jako fan­da do fan­ta­zy a do díla J.R.R. Tolkiena a samo­zřej­mě sou­vi­se­jí­cích fil­mů v režii Petera Jacksona dopo­ru­ču­ji kou­pit neje­nom kino­ver­zi. Kupte si tu lep­ší roz­ší­ře­nou ver­zi, kte­rá spl­ňu­je reži­sé­ro­vy před­sta­vy a není zkrá­ce­na tím, že už lidé tolik nechtě­jí sedět na seda­dlech v kinech. Radši si sed­ně­te nebo rov­nou lehně­te v obý­vá­ku a vychut­nej­te si film na vaší vel­ké LCD tele­vi­zi. S dob­rý­mi repro­duk­to­ry a nála­dou si při­prav­te čas na to, abys­te se podí­va­li na prv­ní dva díly Hobita.

Samozřejmostí pro Vás může být i mara­ton, kdy po zhléd­nu­tí fil­mu půjde­te na tře­tí díl do kina. Hobit:Bitva pěti armád mi nesmí unik­nout za rok v roz­ší­ře­né ver­zi, a pokud nebu­du mít celý víkend co dělat, tak si pus­tím mara­ton Hobit 1-3 a Pán Prstenů 1-3 a budu si říkat, proč už J. R. R. Tolkien nemá žád­nou kni­hu, kte­rou by se dalo nato­čit.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

HobitBitrate

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]