Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem

Hobit

V hobi­tí ves­nič­ce sepi­su­je sta­rý Bilbo Pytlík his­to­rii jed­né neo­če­ká­va­né ces­ty. Nikdy netou­žil být hrdi­nou a vydá­vat se vědo­mě na dob­ro­druž­nou ces­tu pova­žo­val za nero­zum­né. Přesto musí napsat o tom, jak se na jed­nu nebez­peč­nou ces­tu plnou neče­ka­ných setká­ní vydal s par­tou trpas­li­čích bojov­ní­ků pod vede­ním bojov­ní­ka Thorina a kou­zel­ní­ka Gandalfa. Právě Gandalf věří, že malý hobit může být bojov­ní­kům uži­teč­ný a že pro­ti zlu je mož­né bojo­vat i malý­mi činy. Že to má Gandalf v hla­vě srov­na­ný, o tom není pochyb. Nepoužívá kouz­la zby­teč­ně a ve Středozemí je prá­vem uzná­va­ný. Je to on, kdo vede bojov­ní­ky smě­rem k Ereboru, kde v hlou­bi země obklo­pen zla­tem spí drak Šmak. Cestou k Ereboru se sku­pi­na bojov­ní­ků musí vypo­řá­dat s pěk­ně kru­tou čelád­kou, kte­rou může­me oče­ká­vat v pohád­ko­vé zemi. Ani nechut­ní zlobři, ani neú­nav­ní skře­ti však nemo­hou bojov­ní­ky od jejich ces­ty odra­dit. A to se ješ­tě sta­čí zasta­vit v Roklince a Bilbo Pytlík nara­zí na Gluma. Je to pěk­ná pod­šív­ka, tenhle sliz­ký Glum. Ale Bilbo vyhra­je v hádan­ko­vém sou­bo­ji, nene­chá se zastra­šit a uká­že, že je nejen bys­trý, ale také poho­to­vý a nebo­jác­ný. A hlav­ně zís­ká to, co Glum ztra­til, prs­ten. Zkrátka a dob­ře, vzít hobi­ta na neo­če­ká­va­nou a nebez­peč­nou ces­tu byl dob­rý nápad. To nako­nec uzna­jí i trpas­lí­ci se svým vůd­cem Thorinem.

Režisér Peter Jackson se neta­jí svým obdi­vem k dílu Johna Ronalda Reuela Tolkiena, kte­rý je pova­žo­ván za zakla­da­te­le hrdin­ské fan­ta­sy. Tentokrát se roz­ho­dl pře­vést do fil­mu pří­běh o hobi­to­vi a navá­zat na úspěš­nou tri­lo­gii Pán Prstenů. Když v roce 2001 pře­kva­pil Jackson fil­mo­vé divá­ky svým prv­ním fil­mem s hobi­tem Frodo Pytlíkem a jeho kama­rá­dy, stál film mno­ho náma­hy a peněz. Ale Peter Jackson byl spo­ko­je­ný a náma­ha se vypla­ti­la. Přenesení roz­sáh­lé­ho pří­bě­hu plné­ho bitev a postav bylo při­ja­to divá­ky i kri­ti­kou pří­z­ni­vě. Proč tedy nepo­kra­čo­vat!

Tolkien obda­řil svá díla tako­vou mírou fan­ta­zie a postav, že je mož­né je pře­nést do fil­mu jen pomo­cí počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie. Bez této tech­no­lo­gie se neo­be­šel ani film Hobit. Ale pří­liš­ná sna­ha zvý­šit napě­tí pomo­cí počí­ta­čo­vých tri­ků se chví­le­mi jeví jako zby­teč­ná. Uslintané tla­my zlo­b­rů nebo roz­hý­ba­né skal­ní posta­vy nepů­so­bí nebez­peč­ně a všech­no je tak pohád­ko­vě čitel­né, že to při­po­mí­ná sta­ré pohád­ky brat­ří Grimmů.  Skutečně napí­na­vou chvil­ku jsem si uži­la jen při setká­ní Bilbo Pytlíka s Glumem. Kromě napě­tí se ve fil­mu obje­ví i dvě komic­ké scé­ny.  První vese­lá  scén­ka vznik­ne při návštěvě trpas­lí­ků v hobi­tím domě Bilbo Pytlíka a zazní při ní i roz­ver­ná pís­nič­ku „bum­ta­ra­ta­tra­la­la…..“. V té dru­hé se před­sta­ví  potrh­lý hně­dý kou­zel­ník, jehož ces­ta lesem pěš­ky i na sáň­kách taže­ný­mi krá­lí­ky při­po­mí­ná ces­to­vá­ní sáněk Baby Jagy z popu­lár­ní pohád­ky Mrazík. Asi je to podob­nost čis­tě náhod­ná, ale malým divá­kům se to bude líbit.

Film Hobit: Neočekávaná ces­ta se hod­ně podo­bá před­cho­zí tri­lo­gii Pána Prstenů. S prv­ní­mi obra­zy zazní stej­ný hudeb­ní motiv od Howarda Shoreta  a v hobi­tí ves­nič­ce si člo­věk při­pa­dá jako doma. Vlastně i nebez­peč­né pří­še­ry jsou víta­né. Film pros­tě při­ná­ší nená­roč­nou a osvěd­če­nou podí­va­nou, ničím novým nepře­kva­pí a jedi­ným milým pře­kva­pe­ním je Bilbo Pytlík v podá­ní her­ce Martina Freemana. Tomu se poda­ři­lo zahrát svou posta­vu jako anti­hr­di­nu s při­ro­ze­ným odstu­pem. Některé scé­ny jsou sice na hra­ni­ci gro­tes­ky, ale Freeman doká­že situ­a­ci dohrát bez pře­hrá­vá­ní a dodá tak scé­nám vět­ší věro­hod­nost a lid­skost.

Více na Kritiky.cz
Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konc...
Heavy Weapon Hra zdarma pro Xbox 360(Xbox One) s Games with Gold - 16. 3. - 31.  3. 2017...
Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník Film Tlumočník, režiséra Martina Šulíka, v němž hlavní role vytvořili oscarový režisér ...
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást b...
Je nový fantasy seriál český Pán prstenů? Vybrali na Startovači!! ||Reakce/názor Dračí Prsten ...

Film trvá 166 minut a dove­du si před­sta­vit, kte­ré scé­ny bych vystřih­la a zkrá­ti­la. Film je zby­teč­ně dlou­hý a napl­ně­ný opa­ko­va­ný­mi scé­na­mi s počí­ta­čo­vý­mi tri­ky. Na dlou­hý zim­ní večer se sva­čin­kou a pitím je však film dob­rým a nená­roč­ným pro­gra­mem

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hobit: Neočekávaná ces­ta
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Části seriálu:  Hobit

 • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
 • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
 • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
 • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
 • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
 • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
 • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
 • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
 • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
 • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]